| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 358/XLI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U .z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 593.334,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 44.016.745,12 zł, w tym: - dochody bieżące 32.591.003,89 zł, - dochody majątkowe 11.425.741,23 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 593.334,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 46.710.732,77 zł, w tym: - wydatki bieżące 30.179.337,76 zł - wydatki majątkowe 16.531.395,01 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. o kwotę 8.000,00 zł i ustala się je w wysokości 16.531.395,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 397.877,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 4.855.727,76 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 358/XLI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. do § 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 593.334,47 zł, jak niżej: W dziale 010 - rozdziale 01095 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.1.21.2014 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 397.877,47 zł, W dziale 801 - rozdziale 80195 - na podstawie otrzymanej dotacji zwiększa się dochody z czwartą cyfrą 7 - 6.800,00 zł, z czwartą cyfrą 9 - 1.200,00 zł, W dziale 852 - rozdziale 85214 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.17.2014 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 33.000,00 zł, W dziale 854- rozdziale 85415 -na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów NrFIN-I.3111.19.5.2014 zwiększa się dotację celową na zadania własne o kwotę 154.457,00zł. do § 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 397.877,47 zł, jak niżej: W dziale 010 - rozdziale 01095 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 397.877,47 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 390.075,95 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 7.801,52 zł, zwiększa się również o kwotę 500,00 zł wydatki na usługi pozostałe, W dziale 600 - rozdziale 60095 - zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 2.500,00 zł, które przenosi się w całości do rozdziału 70005, W dziale 750 - rozdziale 75023 - zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 35.000,00 zł, - rozdziale 75075 - zwiększa się zakup materiałów o kwotę 1.445,75 zł, W dziale 754- rozdziale 75404 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normy określone w art. 33 ust 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach, W dziale 801 - rozdziale 80101 - zwiększa się usługi medyczne o kwotę 1.600,00 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 1.000,00 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 600,00 zł, - rozdziale 80104 - zmniejsza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 54.473,25 zł, które przenosi się odpowiednio do rozdziału 80110, - rozdziale 80113 - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 827,99 zł, które przenosi się na składki na Fundusz Pracy, - rozdziale 80195 - zmniejsza się dotacje celowe przekazane dla powiatu o kwotę 388.481,00 zł, które przenosi się na prawidłową klasyfikację, tj. dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z kwotą 304.921,00 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję nr 16 w załączniku inwestycyjnym pn.'' Zakup 2 tablic interaktywnych'' odpowiednio zakupy inwestycyjne z czwartą cyfrą 7 - 6.800,00 zł, z czwartą cyfrą 9 - 1.200,00 zł, W dziale 852 - rozdziale 85214 - zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, W dziale 854 - rozdziale 85415 - zwiększa się inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 193.071,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przy czym 154.457,00 zł to środki pochodzące z dotacji, pozostałe 38.614,25 zł to środki własne gminy, W dziale 921-rozdziale 92195 - zwiększa się zakup energii o kwotę 3.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe na 2014 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.docx

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 358/XLI/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »