| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/IV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Szydłowiec określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Koniarczyk


Załącznik do Uchwały Nr 11/IV/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2014 r.Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 roku

§ 1.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, a w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2015 r.", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2.

1. Celami Programu jest:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt, w schronisku dla zwierząt;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 3.

1. Wykonawcami programu są:

1) Gmina Szydłowiec;

2) Straż Miejska;

3) schronisko dla zwierząt;

4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie gminy Szydłowiec, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 4.

Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu współpracując w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym.

§ 5.

1. W 2015 roku Gmina kontynuować będzie współpracę ze schroniskiem zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice w celu zapewnienia miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnym zwierzętom to jest zwierzętom domowym lub gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.

2. Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi;

3. Gmina nadal współpracować będzie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Szydłowiec zajmującymi się ochroną zwierząt w zakresie: poszukiwania nowych właścicieli, dokarmiania zwierząt, propagowania ulotek związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony zwierząt - cały rok;

4. Wyłapane bezdomne psy i koty będą przetrzymywane w Tymczasowym Punkcie Przetrzymań Zwierząt do chwili odwiezienia ich do schroniska, lub przekazania do adopcji.

§ 6.

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Szydłowiec:

1) odławianie bezdomnych zwierząt w szczególności psów na terenie gminy Szydłowiec ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po zgłoszeniu do Straży Miejskiej lub Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego,

2) odłowieniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore, kontuzjowane, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne;

3) odławianie bezdomnych psów dokonywane będzie przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub pracowników Straży Miejskiej albo zlecane na zewnątrz.

4) każde odłowione bezdomne zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę weterynaryjną przez lekarza weterynarii;

5) odłowieniu nie podlegają koty wolno żyjące, które stanowią element ekosystemu miejsko - wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów).

§ 7.

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia (po wypadkach drogowych);

3) zapewnienie dokarmiania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania minimum 3 punkty na terenie miasta;

4) realizację ww. zadań przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 8.

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów poprzez:

1) pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów stanowiących własność mieszkańców gminy Szydłowiec do wysokości środków określonych w § 11 pkt 4 Gminnego Programu.

2) pokrywanie kosztów badania ogólnego stanu zdrowia, szczepień profilaktycznych, pobytu w lecznicy przez okres rekonwalescencji oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów oraz wolno żyjących kotów przebywających na terenie gminy.

§ 9.

1. Gmina prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy tj. informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronę http://www.szydlowiec.pl/;

2) lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę oraz podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, a także za pośrednictwem schroniska;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 10.

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Szydłowiec, po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę.

§ 11.

1. Usypianie ślepych miotów:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2) zabieg uśpienia winien być wykonany przez lekarza weterynarii, w sposób humanitarny zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr 205, poz. 2102 ze zm.);

3) zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt;

4) Gmina w roku 2015 na usypianie ślepych miotów oraz sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańca gminy przeznacza kwotę 6 000,00 zł.

§ 12.

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:

1) zwierzę gospodarskie Gmina przekaże do gospodarstwa rolnego Pana Kaminika Tadeusza zam. Jankowice 49, 26 - 500 Szydłowiec, do którego będą przewożone zwierzęta gospodarskie traktowane niehumanitarnie odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Szydłowca zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

2) jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 13.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez podpisanie umowy z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną w roku 2015.

§ 14.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

2. W budżecie Gminy Szydłowiec na 2015 r. przeznacza się środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, w kwocie do 100 000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »