| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy Nur

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r., poz.594 t, j. ze zmianami) oraz art.211, art.212,art.214,art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, tj.), Rada Gminy Nur uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 8 160 000,00 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 8 130 000,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 7 873 000,00 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 7 460 566,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 412 433,41 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Nur w wysokości 287 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 287 000,00 zł na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500 000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwotach określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 8 000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 72 708,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych na 2015 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Góral


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Gminy Nur
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »