| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.[2])) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/360/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r, poz. 419 ze zm.[3])), w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach: a) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, makulaturę, tekstylia, metale i opakowania wielomateriałowe, b) zielony z przeznaczeniem na szkło.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: a) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, makulaturę, tekstylia, metale i opakowania wielomateriałowe, b) zielony z przeznaczeniem na szkło, c) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone.";

2)w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, akumulatory, chemikalia oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne można także przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r poz.645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379 i 1072.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1593

[3]) zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2779, z 2014 r. poz. 10790.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »