| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2015?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie10 201 767,81 zł z tego :

a) bieżące w kwocie7 744 338,81 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 006 558,00 zł

b) majątkowe w kwocie2 457 429,00 zł,              zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie8 635 538,81 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie6 662 057,81 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 006 558,00 zł

b) majątkowe w kwocie1 973 481,00 zł,             zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2 a i nr 2b

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 566 229,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w wysokości 69 010,00 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 497 219,00 zł.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 566 229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 600 000,00 zł.             

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 30 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie   z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Upooważnia sie Wójta:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na    uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach        niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji Dzienniku     Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Obiedziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »