| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Wodynie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2013r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wodynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie:

1) pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 20 punktów,

2) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania z oferty przedszkola powyżej 5-godzin dziennie tj. po czasie realizacji podstawy programowej - po 5 punktów za każdą godzinę ponad podstawę programową,

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – 5 punktów,

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego Zespołu Szkół lub Szkoły Podstawowej, w której znajduje się przedszkole – 3 punkty,

5) pozostawanie tylko jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

1) pisemne oświadczenie rodziców kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,

2) pisemne oświadczenie rodzica/ów o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”.

Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »