| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/15 Rady Gminy Wodynie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i?ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i?opłat

Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed.Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z póź zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz.465 j.t), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późń.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych zleca się inkasentom zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w/w podatków w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zleca się inkasentom zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w/w opłaty w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wynagrodzenia określone w ust. 2 i 4 oblicza się od zainkasowanej kwoty przez inkasenta i wpłaconej na konto Urzędu Gminy.

6. Wynagrodzenie jest płatne w kasie Urzędu Gminy lub na wskazany rachunek bankowy inkasenta w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty zainkasowanych kwot podatków i opłat.

§ 2. 1. Terminem płatności zainkasowanych kwot podatków dla inkasentów jest dzień:

- I rata - 16 marca,

- II rata - 16 maja,

- III rata - 16 września,

- IV rata - 16 listopada.

2. Terminem płatności zainkasowanych kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów jest dzień:

- I rata - 11 kwietnia,

- II rata - 11 lipca,

- III rata - 11 października,

- IV rata - 16 grudnia.

3. Jeżeli termin płatności, o którym mowa w ust. 1 i 2 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień powszedni.

4. Uchybienie terminów płatności powoduje powstanie obowiązku zapłaty przez inkasenta odsetek za zwłokę w wysokości określonej dla zaległości podatkowych liczonych za każdy dzień zwłoki.

§ 3. 1. Powierza się wykonywanie czynności inkasentów do poboru opłaty targowej w miejscowościach Seroczyn i Wodynie n/w osobom:

a) Pani Annie Peciak w Wodyniach,

b) Panu Damianowi Lewandowskiemu w Seroczynie.

2. Wynagrodzenie dla inkasentów określonych w ust. 1 oblicza się w wysokości 50% od zainkasowanych kwot przez inkasenta i wpłaconych na konto Urzędu Gminy.

3. Terminem płatności zainkasowanych kwot z opłaty targowej jest termin określony w § 2 ust. 1.

4. Uchybienie terminów płatności powoduje powstanie obowiązku zapłaty przez inkasenta odsetek za zwłokę w wysokości określonej dla zaległości podatkowych liczonych za każdy dzień zwłoki.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Wodynie Nr XXIII/139/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagradzania za inkaso podatków i opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 8354 ze zm.).

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała podlega doręczeniu inkasentom wymienionym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Gminy Wodynie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów oraz wysokość prowizji od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

Wysokość prowizji % od zainkasowanej
i wpłaconej kwoty

1

Borki

Jadwiga Piwowarczyk

10

2

Brodki

Anita Mularczyk

10

3

Budy

Krzysztof Komar

16

4

Czajków

Krystyna Pisarzak

13

5

Helenów

Andrzej Wąsak

15

6

Jedlina

Jolanta Wysocka

11

7

Kaczory

Andrzej Kluczek

13

8

Kamieniec

Monika Cabaj

8

9

Kochany

Marian Urbanek

20

10

Kołodziąż

Edward Jagła

11

11

Łomnica

Teresa Polak

12

12

Młynki

Piotr Lewandowski

12

13

Oleśnica

Aneta Pawlak

8

14

Ruda Wolińska

Janina Pietrasik

13

15

Rudnik Duży

Jan Ożarek

12

16

Rudnik Mały

Mieczysław Jagła

18

17

Seroczyn

Roman Paudyna

10

18

Soćki

Adam Dadacz

12

19

Szostek

Marian Tkaczyk

14

20

Toki

Krzysztof Gromuła

18

21

Wodynie

Anna Peciak

7

22

Wola Serocka

Stanisław Gasek

10

23

Wola Wodyńska

Waldemar Lewandowski

8

24

Żebraczka

Dariusz Stosio

11

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Gminy Wodynie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów oraz wysokość prowizji od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

Wysokość prowizji % od zainkasowanej
i wpłaconej kwoty

1

Borki

Jadwiga Piwowarczyk

10

2

Brodki

Anita Mularczyk

10

3

Budy

Krzysztof Komar

10

4

Czajków

Krystyna Pisarzak

10

5

Helenów

Andrzej Wąsak

10

6

Jedlina

Łukasz Wysocki

10

7

Kaczory

Andrzej Kluczek

10

8

Kamieniec

Monika Cabaj

10

9

Kochany

Łukasz Wysocki

10

10

Kołodziąż

Edward Jagła

10

11

Łomnica

Teresa Polak

10

12

Młynki

Piotr Lewandowski

10

13

Oleśnica

Aneta Pawlak

10

14

Ruda Wolińska

Janina Pietrasik

10

15

Rudnik Duży

Jan Ożarek

10

16

Rudnik Mały

Mieczysław Jagła

10

17

Seroczyn

Roman Paudyna

10

18

Soćki

Adam Dadacz

10

19

Szostek

Marian Tkaczyk

10

20

Toki

Krzysztof Gromuła

10

21

Wodynie

Anna Peciak

10

22

Wola Serocka

Stanisław Gasek

10

23

Wola Wodyńska

Waldemar Lewandowski

10

24

Żebraczka

Dariusz Stosio

10

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »