| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Płoniawy-Bramura i Gminę Krasne zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura i Gminy Krasne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10, art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) zawarto w dniu 25 lutego 2015 r. porozumienie międzygminne pomiędzy: Gminą Krasne reprezentowaną przez Wójta Gminy Krasne - Michała Szczepańskiego a Gminą Płoniawy-Bramura reprezentowaną przez Wójta Gminy Płoniawy-Bramura - Włodzimierza Załęskiego zwanymi dalej łącznie stronami Zważywszy, że:

1) zawarcie porozumienia międzygminnego jest uzasadnione faktem, że infrastruktura służąca odprowadzaniu ścieków na obszarze stron porozumienia międzygminnego stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system, lecz którego poszczególne elementy posadowione w granicach administracyjnych Gmin stanowią przedmiot odrębnej własności stron porozumienia międzygminnego, a oczyszczalnia ścieków położona w miejscowości Kalinowiec, Gmina Płoniawy-Bramura, współwłasność stron po 1 części;

2) celem porozumienia międzygminnego jest realizacja zadania własnego w postaci zbiorowego odprowadzania ścieków na warunkach niżej określonych:

§ 1. 1. Gmina Krasne powierza Gminie Płoniawy-Bramura wykonanie zadania publicznego polegającego na odprowadzaniu ścieków z terenu Gminy Krasne z wykorzystaniem urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Krasne oraz wspólnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalinowiec.

2. W celu wykonania powierzonego zadania, o którym mowa w ust.1, Gmina Krasne oddaje Gminie Płoniawy-Bramura na czas trwania porozumienia międzygminnego w bezpłatne używanie swoje urządzenia kanalizacyjne oraz swój udział użytkowania wieczystego gruntów w nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków, a Gmina Płoniawy-Bramura urządzenia te przyjmuje oraz zobowiązuje się do ich używania zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach ustalonych w odrębnej umowie użyczenia.

§ 2. 1. Właściwe organy Gminy Płoniawy-Bramura (tj. odpowiednio Rada Gminy Płoniawy-Bramura i Wójt Gminy Płoniawy-Bramura) realizują prawa i obowiązki organów gmin określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) łącznie z zatwierdzaniem taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

2. Zadania będące przedmiotem niniejszego Porozumienia Gmina Płoniawy-Bramura wykonywać będzie poprzez Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze.

§ 3. . Zatwierdzanie taryf odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

§ 4. 1. Należności powstałe z tytułu odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Krasne stanowią przychód Gminy Płoniawy-Bramura.

2. Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt wyłącznie bieżących napraw i konserwacji oddanych do używania urządzeń kanalizacyjnych, za wyjątkiem nakładów, które mogą być zaliczone do środków trwałych.

3. Zasady realizacji przepisów dotyczących podatku od nieruchomości w zakresie związanym z przekazanym majątkiem regulują stosowne przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zmianami).

§ 5. 1. Gmina Płoniawy-Bramura upoważniona jest do zawierania umów z dostawcami ścieków z obszaru Gminy Krasne.

2. Warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej określać będzie wyłącznie Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze w formie określonej regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoniawy-Bramura oraz "Prawa budowlanego"

§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia porozumienia międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. Porozumienie międzygminne zostaje zawarte na okres 5 lat.

2. Wystąpienie strony z porozumienia międzygminnego następuje na podstawie uprzednio podjętej uchwały właściwej Rady Gminy.

3. Oświadczenie organu wykonawczego strony o wystąpieniu z porozumienia międzygminnego powinno zostać złożone drugiej stronie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2. Oświadczenie takie powinno zostać złożone najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego, w którym strona podjęła uchwałę, o której mowa w ust. 2. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym skutkuje wobec strony składającej jej wystąpieniem z porozumienia międzygminnego z końcem roku kalendarzowego, w którym złożyła oświadczenie.

4. Za zgodą stron porozumienie międzygminne może zostać rozwiązane w każdym czasie.

§ 8. Porozumienie międzygminne sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Wójt Gminy Krasne


Michał Szczepański

Wójt Gminy Płoniawy-Bramura


Włodzimierz Załęski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »