| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sulejówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) [1]oraz art. 20zf w związku z art. 20c ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) [2]uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria, ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek:

Oddziały w przedszkolach:

Kryterium

wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego i wraz z rodzicami /prawnymi opiekunami zamieszkuje w Mieście Sulejówek w odległosci do 3 km. od danego przedszkola.15


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kandydat jest w wieku objętym prawem do edukacji przedszkolnej i wraz z rodzicami /prawnymi opiekunami zamieszkuje w Mieście Sulejówek.


15


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu.

5

Pisemne oświadczenie rodziców o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu.

Rodzice wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą


5


Pisemne oświadczenie rodziców.

Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola :
a) powyżej 8 godzin dziennie
b)do 8 godzin dziennie5
2


Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów zawarte we wniosku, dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu do lub powyżej 8 godzin dziennie.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm. )


6


Pisemne oświadczenie rodziców.


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego:

lp

Kryterium

wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

Kandydat zamieszkuje w w obwodzie tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.15


Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2

Kandydat będzie korzystał z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godz. dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godz. dziennie).10Pisemne oświadczenie rodziców.

3

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tej szkole.

5

Pisemne oświadczenie rodziców o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo kandydata w tej szkole.

4

Kandydat będzie korzystał z dodatkowej opieki powyżej 5 godzin dziennie.


2


Pisemne oświadczenie rodziców.

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Daniel Dąbrowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/22/2015
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwaną "ustawą rekrutacyjną" do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. ( art.20c ust1 ustawy)

Jeżeli liczba dzieci zamieszkałych w danej gminie jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznej placówce, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę kryteria ustawowe. Są one następujące:

· wielodzietność rodziny kandydata,

· niepełnosprawnosć kandydata lub obojga rodziców, lub jednego z rodziców kandydata, lub rodzeństwa kandydata,

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ,

· objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego placówka ma jeszcze wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza drugi etap postępowania, oparty na dodatkowych kryteriach określonych przez organ prowadzący.

Organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 6 określa nie więcej niż 6 kryteriów , oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia wszystkie elementy, niezbędne w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , których określenie należy do kompetencji Rady Miasta.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »