| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31/VII/15 Rady Gminy Sierpc

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białoskóry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt7, art.35 ust.1 i 3 ,art.40 ust.2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013r. Poz.594 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Sierpc, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Białoskóry w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 20/III/94 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 października 1994 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy Sierpc.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kanigowski


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/VII/15
Rady Gminy Sierpc
z dnia 26 lutego 2015 r.

Statut Sołectwa Białoskóry

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sierpc,

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Białoskóry,

3) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Białoskóry,

4) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sierpc,

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sierpc,

6) Zebraniu - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie.

.

Rozdział 2.

Nazwa i obszar Sołectwa

§ 2

Wspólnota mieszkańców wsi Białoskóry stanowi sołectwo, którego nazwa brzmi: Sołectwo Białoskóry.

§ 3

Obszar Sołectwa obejmuje miejscowość Białoskóry w granicach administracyjnych tej miejscowości.

Rozdział 3.

Organizacja i zakres działania Sołectwa

§ 4

1. Podstawowym celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Do zakresu działania Sołectwa należy:

1) organizacja życia społeczno - gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa,

3) podejmowanie inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na terenie Sołectwa,

4) inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców Sołectwa, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku,

5) podejmowanie działań oświatowo - wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego, wychowania w rodzinie oraz wychowania młodzieży,

6) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,

7) współpraca z działającymi na terenie Sołectwa organizacjami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej,

8) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego, zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa,

9) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Sołectwu oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie i na zasadach określonych w statucie,

10) podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych.

§ 5

Zadania określone w § 4 Statutu Sołectwo realizuje w szczególności przez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,

2) opiniowanie i konsultowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

3) występowanie z wnioskami, postulatami oraz inicjatywami do organów Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa,

4) współdziałanie z organami Gminy,

5) współpracę z działającymi na terenie Sołectwa jednostkami organizacyjnymi.

§ 6

1. Sołectwo wykonuje swoje zadania poprzez organy Sołectwa:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Podmiotem wspomagającym Sołtysa jest Rada Sołecka.

3. Funkcje w organach sołectwa pełnione są nieodpłatnie, z zastrzeżeniem prawa do wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ustalanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Działania organów sołectwa są jawne. Jawność działania organów sołectwa obejmuje prawo mieszkańców sołectwa do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, uchwałami podjętymi na zebraniu wiejskim, programami pracy sołectwa oraz pisemnymi odpowiedziami organów gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego.

Rozdział 4.

Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 7

1. Zebranie Wiejskie jest zgromadzeniem ogółu mieszkańców sołectwa, zamieszkujących stale na jego terenie, zwołanym przez uprawnione podmioty zgodnie ze Statutem, w celu rozstrzygnięcia określonej sprawy.

2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Sołectwa nie zastrzeżone dla Sołtysa lub Rady Sołeckiej.

3. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

2) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych do konsultacji Sołectwa przez Radę Gminy lub Wójta, w tym w szczególności: projektów uchwał, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych normujących kwestie istotne dla Sołectwa,

3) występowanie z wnioskami, postulatami oraz inicjatywami do organów Gminy w sprawach istotnych dla Sołectwa,

4) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Wiejskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

1. Prawo do głosowania w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy Sołectwa stale zamieszkujący na terenie Sołectwa.

2. Osoby uprawnione do głosowania w Zebraniu Wiejskim potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności sporządzonej przez Sołtysa lub upoważnioną przez niego osobę, wyłożonej w miejscu Zebrania Wiejskiego.

3. Lista obecności stanowi podstawę do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 9

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek:

a) 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,

b) Rady Gminy,

c) Wójta,

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

2. Sołtys z własnej inicjatywy zwołuje Zebranie Wiejskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

3. Zwołując Zebranie Wiejskie Sołtys ustala termin (datę, godzinę), miejsce oraz proponowany porządek obrad zebrania.

4. Ustalając termin Zebrania Wiejskiego Sołtys może ustalić drugi termin tego Zebrania w tym samym dniu, nie wcześniejszy niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu, w którym Zebranie Wiejskie będzie uprawnione do podejmowania uchwał z tym samym porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

5. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego zawierające informacje, o których mowa w ust. 3 Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.

6. O każdym zwołanym zebraniu wiejskim sołtys informuje Wójta, podając informacje o których mowa w ust. 3.

7. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

8. W przypadku braku określonej w ust. 7 liczby uprawnionych do głosowania w Zebraniu Wiejskim mieszkańców, Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał w drugim ustalonym przez Sołtysa zgodnie z ust. 4 terminie, z tym samym porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

9. W razie niezwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, Zebranie Wiejskie może zostać zwołane przez Wójta Gminy. W takim przypadku przepisy ust. 3-5 i 7-8 stosuje się odpowiednio.

10. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub w przypadku nieobecności Sołtysa na Zebraniu osoba wybrana w głosowaniu przez Zebranie Wiejskie. W przypadku zwołania Zebrania w trybie określonym w ust. 9, Zebraniu przewodniczy osoba wybrana w głosowaniu przez Zebranie.

11. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie bierze się pod uwagę. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Sołtysa.

12. Zebranie Wiejskie uchwala porządek obrad zatwierdzając porządek proponowany w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania. Zebranie może dokonać zmian w proponowanym porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje Zebraniu obradującemu w drugim terminie, o którym mowa w ust. 8.

13. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego przewodniczący lub protokolant wybrany przez Zebranie sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie w jakim terminie zebranie się odbywa,

2) liczbę mieszkańców biorących w nim udział i stwierdzenie uprawnienia Zebrania do podejmowania uchwał,

3) wybór przewodniczącego i protokolanta, jeżeli Zebranie dokonało wyboru tych osób,

4) zatwierdzony przez Zebranie porządek obrad,

5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji,

6) sformułowanie zgłaszanych wniosków,

7) wyniki głosowania,

8) treść podjętych uchwał lub opinii,

9) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

14. Do protokołu załącza się:

1) listę obecności mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim;

2) listę osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji;

15. Kopie protokołów, uchwał oraz inne akty podejmowane przez Zebranie Wiejskie, Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.

16. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział: radni Rady Gminy Sierpc, Wójt, osoby upoważnione przez Wójta do pomocy technicznej przy prowadzeniu zebrania, referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a także osoby i przedstawiciele jednostek organizacyjnych, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w zakresie nieuregulowanym w §. 12-17.

§ 10

Do zadań Sołtysa należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Sołectwa,

2) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich,

3) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał podejmowanych przez Zebranie zgodnie z propozycją porządku obrad Zebrania ustalaną przez Sołtysa,

4) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,

6) współdziałanie z Wójtem w wykonywaniu określonych przepisami prawa zadań Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa,

7) zgłaszanie podczas sesji Rady Gminy wniosków, zapytań oraz zabieranie głosu w dyskusji w zakresie przedmiotu obrad dotyczących spraw sołectwa,

8) upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, a także innych aktów i dokumentów zawierających regulacje prawne albo informacje istotne dla Sołectwa lub jego mieszkańców, poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz informowanie o ich treści podczas zebrań, spotkań i bieżących kontaktów z mieszkańcami,

9) organizowanie i koordynowanie inicjatyw, przedsięwzięć społecznych, w tym wspólnych prac, służących poprawie warunków życia mieszkańców w Sołectwie,

10) występowanie do organów Gminy z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

11) powiadamianie Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta oraz radnych o terminie, miejscu i tematyce organizowanych Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rad Sołeckich,

12) uczestniczenie w zebraniach sołtysów zwoływanych przez Wójta,

13) na wniosek Wójta uczestniczenie z głosem doradczym przy odbiorze inwestycji, remontów i innych zadań wykonywanych przez Gminę na terenie Sołectwa,

14) składanie sprawozdania za okres całej kadencji ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim zarządzonym w celu wyborów organów Sołectwa,

15) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej powierzonych mu przepisami prawa.

§ 11

1. Do zadań Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w wykonywaniu zadań należących do kompetencji Sołtysa, w zakresie określonym przez Sołtysa, w tym w szczególności:

1) opracowywanie i przedkładanie Sołtysowi projektów uchwał wnoszonych przez niego pod obrady Zebrania Wiejskiego,

2) inicjowanie i przedkładanie Sołtysowi propozycji wniosków, zapytań oraz stanowiska w dyskusji w sprawach dotyczących spraw sołectwa, podczas sesji Rady Gminy, w której Sołtys będzie brał udział,

3) wykonywanie czynności zleconych przez Sołtysa w zakresie wykonywania zadań należących do jego kompetencji,

4) wyrażanie opinii i stanowiska w sprawach dotyczących spraw sołectwa, w tym w szczególności w sprawach przedstawionych Radzie Sołeckiej do konsultacji przez Sołtysa,

5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich (sołeckich), w szczególności w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.

2. Rada Sołecka składa się z trzech do pięciu członków. Uchwałę określającą ilość członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie przed wyborem jej członków. W przypadku odwołania Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków Zebranie Wiejskie może podjąć uchwałę o zmianie liczby członków Rady Sołeckiej.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys co najmniej raz na rok.

4. Zebraniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys lub wyznaczony przez niego członek Rady Sołeckiej.

5. Zebranie Rady Sołeckiej może się odbyć, gdy uczestniczy w nim większość członków Rady Sołeckiej.

6. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Do uchwał Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio postanowienia §. 9 pkt 11.

7. Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej oraz Sołtys.

Rozdział 5.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 12

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Wybory przeprowadza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Gminy.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.

3. Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

4. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać w szczególności:

1) otwarcie Zebrania Wiejskiego,

2) stwierdzenie quorum,

3) wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego,

4) złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

7) głosowanie tajne i wybór Sołtysa,

8) ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa,

9) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,

10) zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej

11) głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej,

12) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej

5. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

6. Zebranie Wiejskie wybiera Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

7. Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego nie może być osoba kandydująca na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub członka Komisji Skrutacyjnej.

8. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

9. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa uprawnionym do głosowania.

§ 13

1. Zebranie Wiejskie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej, przewodniczący oraz protokolant Zebrania Wiejskiego.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej następuje przez głosowanie na każdego z kandydatów w kolejności w jakiej zostali zgłoszeni. Do komisji zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłaszanych ustnie przez uprawnionych do głosowania mieszkańców uczestniczących w Zebraniu zgłoszeń na kandydatów, po wyrażeniu zgody na kandydowanie przez każdą zgłoszoną osobę,

2) sporządzenie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Gminy Sierpc, z wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów,

3) poinformowanie uczestników Zebrania Wiejskiego o:

a) liczbie sporządzonych kart do głosowania, która musi być zgodna z liczbą osób

własnoręcznie podpisanych na liście osób uprawnionych do głosowania,

b) sposobie głosowania i warunkach ważności głosu,

c) okazanie urny wyborczej Zebraniu Wiejskiemu celem stwierdzenia, że urna jest pusta, komisyjne zamknięcie urny i opieczętowanie jej pieczątką Gminy Sierpc oraz ustawienie urny w miejscu widocznym dla uczestników Zebrania Wiejskiego,

4) wydanie kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania,

5) po zakończeniu głosowania ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów,

6) sporządzenie protokołu z głosowania i wyników wyborów, który zawierać powinien:

a) skład osobowy komisji skrutacyjnej,

b) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

c) liczbę osób uczestniczących w głosowaniu,

d) liczbę sporządzonych kart do głosowania,

e) liczbę wydanych kart do głosowania,

f) liczbę kart wyjętych z urny, w tym liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych,

g) liczbę kart ważnych z głosami nieważnymi,

h) liczbę kart ważnych z głosami ważnymi,

i) liczbę głosów ważnych z kart ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

j) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru,

7) ogłoszenie wyników głosowania i wyników wyborów,

8) podpisanie protokołu przez członków Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego zatwierdzającego prawidłowy przebieg wyborów.

6. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczątką nagłówkową Gminy Sierpc są kartami nieważnymi.

7. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania powinny być zapakowane w opieczętowane i opisane koperty osobno z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

8. Komisja Skrutacyjna przekazuje w depozyt Wójtowi protokół z głosowania i wyników wyborów oraz pozostałe dokumenty z przeprowadzonego głosowania.

§ 14

W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 15

1. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa głosowanie odbywa się na określonego kandydata, poprzez postawienie znaku "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

3. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

4. Jeżeli dwóch kandydatów otrzyma największą i jednocześnie równą liczbę głosów, niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie celem dokonania wyboru spośród tych dwóch kandydatów. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§16

1. Przy zgłoszeniu jednego kandydata na Sołtysa, głosowanie odbywa się przez postawienie znaku "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

2. Postawienie znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.

3. Postawienie znaku "x" w obu kratkach albo nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce

powoduje nieważność głosu.

4. Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu liczba głosów "TAK" przewyższa liczbę głosów "NIE".

5. Jeżeli liczba głosów na "NIE" przewyższa liczbę głosów na "TAK", co oznacza niedokonanie wyboru, niezwłocznie organizuje się i przeprowadza ponowne głosowanie.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 17

1. Głosowanie w wyborach na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na tylu kandydatów, ilu członków Rady Sołeckiej jest wybieranych w Sołectwie.

2. Głosujący może głosować na mniejszą liczbę kandydatów aniżeli wynosi liczba członków Rady Sołeckiej wybieranych w Sołectwie.

3. Jeżeli na karcie do głosowania nie postanowiono żadnego znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk, głos uważa się za nieważny.

4. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej, głos uważa się za nieważny.

5. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, a wybór ich przekraczałby ustaloną przez Zebranie ilość członków Rady Sołeckiej, przeprowadza się ponowne głosowanie w części dotyczącej mandatów nieobsadzonych z udziałem jedynie kandydatów, którzy otrzymali największą i równą liczbę głosów. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6.

Zasady i tryb odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 18

1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu;

3) utraty prawa wybieralności.

4) odwołania przed upływem kadencji;

2. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia statutu, lecz nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty wyboru.

3. Odwołanie organów sołectwa może nastąpić z inicjatywy:

1) Rady Gminy;

2) Wójta Gminy;

3) mieszkańców sołectwa, których pisemny wniosek uzyska poparcie co najmniej 10%

uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej składa się do Wójta, który zwołuje Zebranie Wiejskie w celu odwołania osób, których dotyczy wniosek. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

5. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym i następuje na zasadach przewidzianych dla ich wyboru.

6. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, powinno odbyć się w terminie nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

7. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem Sołtysa oraz innych osób, których odwołanie ma nastąpić, o ile biorą udział w Zebraniu Wiejskim.

8. Głosowanie polega na pozostawieniu na karcie do głosowania "głosowanie w sprawie odwołania sołtysa -nazwisko i imię" lub karcie do głosowania "głosowanie w sprawie odwołania członka rady sołeckiej - nazwisko i imię" jednego zapisu "jestem za odwołaniem sołtysa" lub "jestem przeciw odwołaniu sołtysa" a w głosowaniu w sprawie dowołania członka rady sołeckiej odpowiednio "jestem za odwołaniem członka rady sołeckiej" lub "jestem przeciw odwołaniu członka rady sołeckiej".

9. Głosowanie za odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej jest skuteczne, jeżeli udział w głosowaniu wzięło co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa i za odwołaniem głosowało co najmniej 50% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu.

10. Jeżeli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania w tej sprawie.

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa Wójt zaś w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej Sołtys, zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu.

12. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w § 12-17.

Rozdział 7.

Zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych

§ 19

1. Przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej może być wniesiony protest do Rady Gminy z powodu naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

2. Protest, o którym mowa w ust.1, może wnieść osoba uprawniona do głosowania, która potwierdziła udział w zwołanym w celu wyborów Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do głosowania, w terminie siedmiu dni od dnia wyborów.

Rozdział 8.

Nadzór i kontrola nad działalnością organów Sołectwa

§ 20

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Rada Gminy sprawuje kontrolę poprzez Komisję Rewizyjną.

3. Wójt sprawuje nadzór i kontrolę osobiście lub przez upoważnione osoby działające w imieniu Wójta.

4. Zakres kontroli może obejmować działalność Sołectwa pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i efektywności.

5. Rada Gminy oraz Wójt mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania Sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach organów Sołectwa.

Rozdział 9

Zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła

§ 21

1. Sołectwu mogą zostać przekazane do wyłącznego korzystania i zarządzania określone składniki mienia komunalnego Gminy Sierpc.

2. Przekazanie składników mienia, o których mowa w ust. 1 następuje na pisemny wniosek Sołtysa, złożony na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego określającej składnik mienia o przekazanie, którego Sołectwo występuje, przeznaczenie tego mienia i pożytków z niego oraz okres na jaki mienie ma zostać przekazane.

§ 22

1. O przekazaniu Sołectwu składników mienia komunalnego do wyłącznego korzystania i zarządzania decyduje Wójt Gminy, określając składniki przekazywanego mienia, przeznaczenie tego mienia i pożytków z niego zgodnie z wnioskiem, sposób korzystania z przekazywanego mienia oraz okres na jaki mienie ma zostać przekazane, z zastrzeżeniem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kompetencji Rady Gminy w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym określany jest w szczególności stan przekazywanego mienia.

3. Sołectwo może korzystać z przekazanych mu do wyłącznego korzystania i zarządzania składników mienia komunalnego jedynie w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu tym mieniem oraz zgodnie z określonym w akcie przekazania celem na jaki mienie zostało przekazane.

4. Pożytki naturalne lub cywilne z przekazanego Sołectwu mienia mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w akcie przekazania.

5. Do zmiany przeznaczenia mienia komunalnego przekazanego Sołectwu do wyłącznego korzystania lub pożytków z tego mienia albo sposobu korzystania z tego mienia stosuje się odpowiednio ust. 1 oraz §.21 ust. 2.

§ 23

1. Koszty utrzymania mienia komunalnego przekazanego Sołectwo do wyłącznego korzystania w stanie niepogorszonym ponosi Gmina, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli mienie komunalne przekazane Sołectwu do wyłącznego korzystania przynosi dochody, w akcie przekazania tego mienia Sołectwu może zostać określona część tych dochodów jaka winna być przeznaczana na koszty utrzymania przekazanego mienia w stanie niepogorszonym.

§ 24

1. Mieniem komunalnym przekazanym Sołectwo do wyłącznego korzystania zarządza Sołtys.

2. Sołtys, za zgodą Wójta Gminy może powierzyć w formie pisemnej zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do wyłącznego korzystania innej osobie lub osobom.

3. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Sołtys jest zobowiązany do składania na najbliższym Zebraniu Wiejskim sprawozdania z zarządzania mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do wyłącznego korzystania, zawierającego w szczególności informacje o stanie tego mienia na koniec roku kalendarzowego, sposobie wykorzystywania mienia w okresie sprawozdawczym, osiągniętych pożytkach naturalnych i prawnych z mienia oraz ich przeznaczeniu, niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym lub uzasadnionego ulepszenia mienia nakładach.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 w formie pisemnej Sołtys przesyła Wójtowi niezwłocznie po przedstawieniu go Zebraniu Wiejskiemu.

§ 25

1. Mienie komunalne przekazane Sołectwu do wyłącznego korzystania podlega zwrotowi niezwłocznie po upływie okresu, na który zostało przekazane, określonego w akcie przekazania.

2. Zwrot mienia komunalnego przekazanego Sołectwu do wyłącznego korzystania przed upływem okresu, na który zostało przekazane może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie.

3. Do zwrotu mienia stosuje się art. 22 ust. 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »