| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/485/2014 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 387 475,29 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 56 307 333,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 49 511 378,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 795 955,71 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1 715 977,93 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 103 453,22 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 60 996 865,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 45 975 054,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 021 811,72 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.689.531.87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 723.625,00 i pożyczek w wysokości 3.050.239,64 zł, oraz wolnych środków w kwocie 915.667,23 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.176.375,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.176.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.712.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463 971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.865.906,87 zł, rozchody w wysokości 2.176.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 773 864,64 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.176.375 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączniem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew


Marcin Fabisiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf

8


Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 790,94 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 201 z dnia 17 października 2014r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność - wprowadza się do realizacji projekt systemowy pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość na podstawie Umowy partnerskiej Nr 129/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014r. Projekt jest realizowany w ramach POKL współfinansowany z EFS, dochody w roku 2014 wynoszą 34 440 zł, w roku 2015 - 39 090 zł.

- Zmiany w planie dochodów bieżących po weryfikacji kont i kartotek podatników

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 33 000 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 33 000 zł.

4) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 11 600 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 1 500 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 9 600 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 500 zł.

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 116 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 100 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 16 zł.

6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 390 zł, w tym:

- wpływy z opłaty targowej - zwiększenie o kwotę 516 zł.

a) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 122 900,35 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie o kwotę 2 000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększenie o kwotę 55 800,35 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie o kwotę 51 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 14 100 zł.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 600 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 600 zł.

- Zmiany w planie dochodów majątkowych:

8) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Dotacje celowe finansowane w ramach środków europejskich - zwiększenie o kwotę 51 262 w związku z Umową UM07-6930-UM0730089/14 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania pomocy na operację"Bezpieczniej na ulicach Łajsk"w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

9) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 1 500 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwiększenie o kwotę 1 500 zł.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 790,94 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 201 z dnia 17 października 2014r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 7 000 zł na budowę parkingu w m. Góra.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 40 000 - środki na utrzymanie obiektów komunalnych,

- zmniejszenie o kwotę 1 561,17 zł, zwiększenie o kwotę 45 454,69 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa;

- zwiększenie o kwotę 1 701,80 zł - środki na kary i odszkodowania.

4) Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejszenie o kwotę 15 000 - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 200 - pozostają wolne środki.

5) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75022 Rady gmin

- zwiększenie o kwotę 19 112 - środki na wypłatę zaległych diet wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego zgodnie z Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powoda Leszka Kleimana;

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup materiałów niezbędnych do zakończenia VI kadencji Rady Gminy.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 17 300 - środki na wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie dla pracowników, na wpłaty na PFRON oraz zakup paliwa do samochodów służbowych.

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 8 926 - środki na ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenia OC strażaków oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

7) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 647 206 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz na zakup usług konserwacyjnych, materiałów i wyposażenia;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 494,61 zł - utworzenie paragrafu na dodatek wiejski dla doradcy zawodowego w projekcie Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 101 700 zł, zmniejszenie o kwotę 3 600 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

c) Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 181 700 zł, zmniejszenie o kwotę 9 500 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

d) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 269 500 zł, zmniejszenie o kwotę 2 400 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 6 000 - pozostają wolne środki.

f) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne - zwiększenie o kwotę 6 084 - środki na zakup wyposażenia.

g) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 229 300 zł, zmniejszenie o kwotę 70 813 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

h) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 1 726 zł - pozostają wolne środki.

i) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 44 700 zł, zmniejszenie o kwotę 3 400 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 250 - środki na zakup usług pozostałych;

- zmniejszenie o kwotę 7 201,80 zł - zakończenie realizacji projektu Dwujęzyczne dzieci w roku 2014. Projekt będzie kontynuowany w roku 2015,

8) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 55 800,35 zł - rozdysponowanie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 73 626 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 53 513 zł, zmniejszenie o kwotę 15 500 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na realizację zaleceń SANEPiD-u po kontroli w Internacie w Komornicy.

c) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 334 - pozostają wolne środki.

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 127 000 na zakup energii elektrycznej oraz za usługę montażu zasilania lamp na os. Silikaty i ul. Warszawskiej w Michałowie Reginowie i ul. Polnej w Wieliszewie.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 000 - środki na zakup usług pozostałych.

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

b) Rozdział 92116 Biblioteki - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł - zmiana planu dotacji dla bibliotek.

12) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 7 000 - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

13) Sołectwo Wieliszew - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 615 - korekta klasyfikacji budżetowej (rozdział 90095).

14) Sołectwo Poddębie - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 9 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej (rozdział 60016).

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie :

15) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 890 na zadaniu Budowa wodociągu do strefy cmentarza Podgórna/Popiełuszki w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

16) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 2 900 na zadaniu Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica gmina Wieliszew powiat legionowski - pomoc rzeczowa dla woj.mazowieckieg o - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 45 000 na zadaniu Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 3 300 na zadaniu Budowa drogi ul. Jeziorna w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 3 000 na zadaniu Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 10 300 na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu w Gminie Wieliszew poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 180535W w miejscowości Skrzeszew - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 154 000 na zadaniu Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Rzeczną do przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 180504W w m. Góra - pomoc rzeczowa dla woj.mazowieckiego - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 500 na zadaniu Projekt przebudowy ul. Świętojańskiej z oświetleniem w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 7 600 na zadaniu Utwardzenie drogi ul. Marysieńki w Olszewnicy Starej - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 9 000 zł na zadaniu Budowa ul. Miłej w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

17) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwote 42 000 zł w roku 2014, zwiększenie o kwotę 49 000 zł w roku 2015 na zadaniu Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie. Limity na zadanie w roku 2015 - 50 000 zł.

18) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 3 000 na zadaniu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie o kwotę 12 900 na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

19) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 25 000 na zadaniu Budowa oświetlenia w drogach gminnych Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania.

- zmniejszenie o kwotę 4 600 na zadaniu Budowa oświetlenia ul. Spokojna i ul. Wiśniowa w Wieliszewie (projekt i wykonanie) - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 24 000 na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II, III, IV - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 28 000 na zadaniu Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 200 na zadaniu Wieliszewskie centrum integracji społecznej, przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 20 000 na zadaniu Budowa wodociągu w miejscowości Łajski oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek Pierwszy, Gm.Wieliszew - oś 3" Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - brakujące środki na realizację zadania.

- zmniejszenie o kwotę 1 116 210 w roku 2014 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1 116 210 w roku 2015 na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PRIORYTET I oś - Gospodarka wodno-ściekowa - zabezpieczenie wydatków na realizację projektu w roku 2015r.

20) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 2 000 na zadaniu Modernizacja hali sportowej w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- Nowe zadanie wieloletnie:

21) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do realizacji projekt systemowy pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość na podstawie Umowy partnerskiej Nr 129/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014r. Projekt będzie realizowany w SP Wieliszew, ZS Wieliszew i ZS Łajski w roku szkolnym 2014/2015. Limity na zadanie w roku 2014 - 34 440 zł, w roku 2015 - 39 090 zł.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne :

22) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 20 000 na zadaniu Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 42 000 zł na zadaniu Rewitalizacja "Jeziora Wieliszewskiego" - brakujące środki do realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

23) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 600 na zadaniu Budowa progów zwalniających w ul. Topolowej w Łajskach - pozostają wolne środki.

24) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 500 na zadaniu Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjne na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

- Nowe zadanie inwestycyjne, jednoroczne:

25) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn: Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego.

Jednocześnie zmniejszenie o kwotę 15 000 zł na dotacji celowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »