| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/397/14 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 6 października 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 Nr L/320/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę

195 441,00 zł

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę

-590 000,00 zł

2) § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę

785 441,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach

7 972 799,14 zł

2. Zwiększa się rozchody budżetowe o łączną kwotę

121 646,70 zł

1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

121 646,70 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan rozchodów budżetowych po zmianach

3 157 678,70 zł

3. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę

-319 253,40 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę

154 323,40 zł

2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę

-477 300,00 zł

3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę

67 000,00 zł

4) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę

-63 276,80 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

46 648 004,88 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę

-245 459,10 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę

636 522,50 zł

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę

-488 116,60 zł

3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę

249 000,00 zł

4) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

-642 865,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

51 463 125,32 zł

5. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.815.120,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.784.794,30 zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.972.799,14 zł z następujących tytułów:

1) z zaciąganego kredytu w kwocie 3.157.678,70 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.784.794,30 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

3. Rozchody w wysokości 3.157.678,70 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.405.678,70 zł

2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji ) w kwocie 1.752.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
a) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł

2) pożyczek w kwocie 2.784.794,30 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) kredytów w kwocie 3.157.678,70 zł na sfinasowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

7. § 7 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1. Dotacje podmiotowe dla:


1) gminnych instytucji kultury

1) gminnych instytucji kultury

2) Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Małgorzata Grzesiak

3) Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak,

zgodnie z załącznikiem nr 7."

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

9. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jan Dębski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/397/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 6 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się przychody o kwotę:

785.441 zł przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Zmniejsza się przychody o kwotę:

590.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z aneksem do umowy pożyczki Nr 0193/13/OW/P z dnia 17.12.2013 roku.

Zwiększa się rozchody o kwotę:

121.646,70 zł spłaty otrzymanych krajowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z aneksem do umowy pożyczki Nr 0193/13/OW/P z dnia 17.12.2013 roku.

Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:

4.500 zł w tym: 500 zł dochody z najmu lokali w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, 4.000 zł wpływy z różnych dochodów dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

11.000 zł wpływy z różnych opłat dot. kosztów upomnienia z tytułu podatków i pozostałych opłat (dział 750, rozdz.75095),

1.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (dział 756, rozdz.75615),

8.075 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (dział 758, rozdz.75801),

63.276,80 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdz.75814),

4.500 zł pozostałe odsetki w Zespole Szkół w Tarczynie (dział 801, rozdz.80195),

60.623,60 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013 dot. osi 4 "Leader", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w tym: 22.423,60 zł na projekt "Łączy nas śpiew" oraz 38.200 zł na projekt "Mój Patron - Moja Tożsamość 2"(dział 801, rozdz.80195),

40 zł wpływy z różnych opłat dotyczące odpadów komunalnych (dział 900, rozdz.90002),

1.308 zł w tym: 1.280 zł wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od klubów sportowych wraz z odsetkami w kwocie 28 zł (dział 926, rozdz.92605).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwoty:

50.000 zł dochody z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych stanowiących własność Gminy Tarczyn (dział 700, rozdz.70005),

4.900 zł wpływy z różnych opłat dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023),

40.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (756, rozdz.75615),

150.000 zł odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (dział 758, rozdz.75814),

120.000 zł wpływy z usług dla Przedszkola w Tarczynie (dział 801, rozdz.80104),

4.500 zł pozostałe odsetki dla Gimnazjum w Tarczynie (dział 801, rozdz.80110),

7.900 zł w tym: 1.900 zł wpływy z różnych dochodów dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie oraz 6.000 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdz.85212),

100.000 zł wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (dział 900, rozdz.90001).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

7.000 z ł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie wodociągu (dział 010, rozdz.01010),

45.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700, rozdz.70005),

15.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie kanalizacji (dział 900, rozdz.90001),

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

63.276,80 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdz.75814).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

340.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych (dział 600, rozdz.60016),

78.850 zł w tym: 60.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z porządkowaniem posesji komunalnych oraz 18.850 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. budynków komunalnych (dział 700, rozdz,70005),

45.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek OSP z terenu Gminy Tarczyn (dział 754, rozdz.75412),

64.600 zł w tym: 49.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, 13.500 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz 1.600 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416),

4.075 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2.075 zł dla Szkoły Podstawowej w Suchostrudze, 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Pracach Małych (dział 801, rozdz.80101),

4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: 2.000 zł dla Gimnazjum w Tarczynie oraz 2.000 zł dla Gimnazjum w Pamiątce (dział 801, rozdz.80110),

45.681 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Łączy nas śpiew" w tym: 21.402 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z czego 10.349,35 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 11.052,65 zł środki z budżetu państwa) oraz 24.279 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( z czego 12.074,25 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 12.204,75 zł środki z budżetu państwa) (dział 801, rozdz.80195),

54.316,50zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu "Mój Patron - Moja Tożsamość 2" w tym: 7.200 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (z czego 5.760 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 1.440 zł środki z budżetu państwa), 28.732,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( z czego 18.688 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 10.044,80 zł środki z budżetu państwa) oraz 18.383,70 zł nazakup usług pozostałych( z czego 13.752 zł stanowią środki z budżetu ue, zaś 4.631,70 zł środki z budżetu państwa) (dział 801, rozdz.80195).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

200.000 zł zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością administracji publicznej (dział 750, rozdz.75095),

120.000 zł w tym: 100.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola w Tarczynie oraz 20.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdz.80104),

120.000 zł w tym: 70.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum w Tarczynie oraz 50.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdz.80110),

21.116,60 zł w tym: 20.000 zł z zakupu usług pozostałych oraz 1.116,60 zł z zakup usług remontowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół (dział 801, rozdz.80113),

12.000 zł wynagrodzenia bezosobowe dot. przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, 85154),

15.000 zł w tym: 12.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł zakup usług dostępu do internetu oraz 2.000 zł opłata za zakup usług telefonii stacjonarnej dla GOPS w Tarczynie (dział 852, rozdz.85219).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nabycie urządzeń sieci wodociągowej w m.Tarczyn (poz.4 ZI) (dział 400, rozdz.40002),

100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż przystanków na terenie gm.Tarczyn (poz.15 ZI) (dział 600, rozdz.60016),

100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w m.Werdun (poz.18 ZI) (dział 700, rozdz.70095),

12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi (poz. 25 ZI) (dział 851, rozdz.85154),

25.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nabycie urządzeń sieci kanalizacyjnej w m.Tarczyn (poz.28 ZI) (dział 900, rozdz.90001).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:

1.300 zł z zadania pn. Przebudowa ul.Szczakoskiej w m.Kotorydz (poz.3 ZI) (dział 010, rozdz.01042),

150.000 zł z zadania Przebudowa ul.Dolnej w m.Tarczyn (poz.12 ZI) (dział 600, rozdz.60016),

362.465 zł w tym: 294.465 zł z zadania pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Księżowola gmina Tarczyn - przeniesienie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 68.000 zł z zadania Budowa placu zabaw w Tarczynie (poz.17 ZI) (dział 700, rozdz.70095),

8.100 zł w tym: 7.000 zł z zadania pn. Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie - usunięcie zadania inwestycyjnego oraz 1.100 zł z zadania pn. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie (poz.20 ZI) (dział 750, rozdz.75023),

100.000 zł z zadania pn. Montaż witaczy przy wjazdach do gminy - usunięcie zadania inwestycyjnego (dział 750, rozdz.75075),

10.400 zł w tym: 6.100 zł z zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej w Tarczynie (poz.22 ZI), 4.300 zł z zadania pn.Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie (poz.23 ZI) (dział 754, rozdz.75416),

5.100 zł z zadania pn. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie (poz.24 ZI) (dział 801, rozdz.80104),

5.500 zł z zadania pn.Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie (poz.26 ZI) (dział 852, rozdz.85219).

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych na 2014 rok w ten sposób, że wprowadza się nowy podmiot Akademię Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak.

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Małgorzata Grzesiak o kwotę 112.046 zł.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Akademii Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak o kwotę 112.046 zł.

Łączna kwota dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych nie ulega zmianie i w sumie wynosi 200.000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »