| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 13 listopada 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr 272/XXXI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 199 254,76 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem 25 510 920,54zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117 482,81 zł, a zmniejsza się o kwotę 7 600,00 zł, i wynoszą 24 585 123,69zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 96 151,13 zł, a zmniejsza się o kwotę 6 779,18 zł, i wynoszą 925 796,85 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 464 937,85 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 28 826 603,63 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 527 477,16 zł, a zmniejsza się o kwotę 53 712,54 zł, i wynoszą 24 858 218,62zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17 748,27zł, a zmniejsza się o kwotę 26 575,04 zł, i wynoszą 3 968 385,01zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok .

§ 3. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 315 683,09zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 863 578,17 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 452 104,92 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 650 000,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 650 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 650 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4 064 904,92 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 650 000,00 zł,

c) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 863 578,17 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2014 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości 48 970,05 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 7. Uchwały Budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 541,38 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108 541,38 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie


Adam Zbigniew Kłosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 318/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »