| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminach określonych w art.6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 2. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz.1216).

2. Układ informatyzacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deklarację, o której mowa w §1 , właściciele nieruchomości składają w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

§ 4. Deklaracje, o których mowa w §1, przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r.,poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r.poz.235).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wałkuski


Załącznik do Uchwały Nr 23.VI.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »