| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Właściciela/i domku/ów letniskowego/ych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowiący załącznik nr 1
do uchwały.

2. Właściciel/e domku/ów letniskowego/ych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe składa/ją pierwszą deklarację, o której mowa w ust. 1
w terminie do dnia 31 października 2015 r.

3. Deklaracje, których obowiązek złożenia powstanie po dniu 1 stycznia 2016 r. składane są przez właścicieli nieruchomości określonych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

4. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 składa się w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.

2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.).

3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr. 206 poz. 1216 z późn. zm.).

4. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Przekazanie deklaracji następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy Radzymin na Platformie Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Jabłoński


Załącznik nr 1

do uchwały Nr 75/VII/2015

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI/PRZY WYPEŁNIANIU RĘCZNYM NALEŻY WYPEŁNIĆ NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 1. Data złożenia deklaracji _________.__________.__________

dzień - miesiąc - rok

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

 1. Składający:

Właściciel/ Właściciele domku/ów letniskowego/ych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowej.

 1. Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

 1. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

 1. Burmistrz Radzymina

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - art. 6m ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? złożenie deklaracji

? korekta deklaracji / data zmiany ………………………….......................................................

 1. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
 1. Rodzaj podmiotu /zaznaczyć właściwy kwadrat/

? właściciel nieruchomości ? współwłaściciel ? użytkownik wieczysty

? zarządca nieruchomości wspólnej ? najemca/dzierżawca ? inny podmiot władający

nieruchomością wspólną

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. OSOBA FIZYCZNA - adres posiadacza nieruchomości (do korespondencji)

 1. Nazwisko

 1. Pierwsze imię

 1. PESEL

 1. Miejscowość
 1. Ulica
 1. Nr domu

 1. Nr lokalu

 1. Kod pocztowy

 1. Poczta
 1. Gmina

 1. Nr telefonu
 1. Adres e-mail

D.2. ADRES nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

 1. Miejscowość
 1. Ulica

 1. Nr domu

 1. Kod pocztowy
 1. Poczta
 1. Nr działki ew.

 1. Obręb

 1. OBLICZENIE OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

120,00 zł

 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

200,00 zł

 1. Liczba domków letniskowych/ nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(suma iloczynów odpowiednich wielkości z poz. 29 i wysokości stawki opłaty rocznej z poz. 27 lub 28.

  złotych rocznie

  1. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
  1. Data
  1. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

  POUCZENIE

  1. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 października 2015 r.

  2. Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Art. 6j ust. 3c wskazanej ustawy stanowi, że ryczałtowa stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  3. W przypadku niewpłacenia kwoty opłaty z poz. .30 w określonych ustawowo terminach, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.


  Załącznik Nr 2

  do uchwały Nr 75/VII/2015

  Rady Miejskiej w Radzyminie

  z dnia 29 kwietnia 2015 r.

  DEKLARACJA

  O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

  1. Data złożenia deklaracji infoRgrafika

  2.Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

  3.Składający

  Właściciel/Właściciele domku/ów letniskowego/ych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  4.Miejsce składania

  Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

  A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

  5. Burmistrz Radzymina

  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

  6. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - art. 6m ustawy

  infoRgrafikazłożenie deklaracji
  infoRgrafikakorekta deklaracji / data zmianyinfoRgrafika

  C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

  7. Rodzaj podmiotu /zaznaczyć właściwy kwadrat/

  infoRgrafikawłaściciel nieruchomościinfoRgrafikawspółwłaścicielinfoRgrafikaużytkownik wieczystyinfoRgrafikazarządca nieruchomości wspólnejinfoRgrafikanajemca / dzierżawcainfoRgrafikainny podmiot władający nieruchomością wspólną

  D. DANE NIERUCHOMOŚCI

  D.1. OSOBA FIZYCZNA - adres posiadacza nieruchomości (do korespondencji)

  8. Nazwisko

  infoRgrafika

  9. Pierwsze imię

  infoRgrafika

  10. PESEL

  infoRgrafika

  11. Miejscowość

  infoRgrafika

  12. Ulica

  infoRgrafika

  13. Nr domu

  infoRgrafika

  14. Nr lokalu

  infoRgrafika

  15. Kod pocztowy

  infoRgrafika

  16. Poczta

  infoRgrafika

  17. Gmina

  infoRgrafika

  18. Nr telefonu

  infoRgrafika

  19. Adres e-mail:

  infoRgrafika

  D.2. ADRES nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

  20. Miejscowość

  infoRgrafika

  21. Ulica

  infoRgrafika

  22. Nr domu

  infoRgrafikainfoRgrafika

  23. Kod pocztowy

  infoRgrafika

  24. Poczta

  infoRgrafika

  25. Nr działki ew. 26. Obręb

  infoRgrafika

  E. OBLICZENIE OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA DOMEK LETNISKOWY LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

  27. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

  120,00 zł

  28. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

  200,00 zł

  29. Liczba domków letniskowych/ innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  infoRgrafika szt.

  Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma iloczynów odpowiedniej wielkości z poz. 29 i wysokości stawki rocznej z poz. 27 lub 28

  30.

  infoRgrafika szt.

  F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

  31. Data

  32. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

  POUCZENIE - 1. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 października 2015 r.

  2. Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Art. 6j ust. 3c wskazanej ustawy stanowi, że ryczałtowa stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  3. W przypadku niewpłacenia kwoty opłaty z poz. 30 w określonych ustawowo terminach, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

  POLECANE

  reklama

  Ostatnio na forum

  RODO 2018

  Eksperci portalu infor.pl

  Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

  Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »