| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn.zm.) w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005.r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1. 1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" jest powoływany w drodze zarządzenia Wójta Gminy, spośród przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Członków Zespołu powołuje się na okres 5 lat od dnia powołania.

3. Siedzibą Zespołu jest siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 05-082 Stare Babice ul. Rynek 21.

§ 2. 1. Na 2 miesiące przed upływem kadencji Zespołu, Wójt Gminy zwraca się do właściwych instytucji, podmiotów i organizacji o wskazanie przedstawicieli do udziału w Zespole.

2. Wójt Gminy powołuje Zespół na co najmniej 2 tygodnie przed upływem kadencji dotychczasowego Zespołu.

§ 3. 1. Członkostwo w Zespole ustaje przed upływem kadencji w przypadku:

1) śmierci członka Zespołu;

2) pisemnej rezygnacji z pracy w Zespole;

3) cofnięcia rekomendacji przez podmiot, które delegował członka Zespołu;

4) odwołania przez Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu wystąpienia lub ujawnienia okoliczności dyskwalifikujących do pracy w Zespole oraz w wypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy, z którą związane było delegowanie do pracy w Zespole.

3. Wójt Gminy niezwłocznie uzupełnia skład Zespołu. W celu uzupełnienia składu Zespołu Wójt zwraca się o wskazanie kandydata do podmiotu, który delegował osobę, której członkostwo ustało.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

2. Zespół wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Zespół może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. W sprawie powołania i odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza Zespół podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego sekretarz.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt, który je prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego.

2. Następne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący ustalając proponowany porządek obrad. Członkowie Zespołu mogą wprowadzić zmiany w porządku obrad.

3. Członków Zespołu powiadamia się o posiedzeniu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

4. Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy w terminie 7 dni od złożenia wniosku i poddać pod obrady zgłoszone sprawy.

5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

6. Zespół może kierować wnioski i wystąpienia dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy do odpowiednich instytucji, w szczególności organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, organów ścigania, jednostek pomocy społecznej, placówek oświatowych.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu przedkłada Wójtowi Gminy corocznie w terminie do końca lutego sprawozdanie z działalności Zespołu oraz wnioski w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Wójt Gminy przedstawia okresowo- odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz na dwa lata - na sesji Rady Gminy informację w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/419/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, który powołuje Wójt. Rada Gminy natomiast ma określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, istniały sporne rozbieżności w zakresie wejścia w życie uchwały, część rad gmin podejmowały uchwały, które przewidywały tryb wejścia w życie z dniem podjęcia uchwały, natomiast część uchwał stanowiła akty prawa miejscowego - uchwały te wchodziły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W chwili obecnej zarówno Wojewódzkie Sądy Administracyjne jak i NSA wypowiedziały się, że uchwała podjęta na podstawie art.9a ust.15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi akt prawa miejscowego.

Uchwała Nr XLIV/419/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania określono błędną datę wejścia w życie, bo z dniem podjęcia, ponadto przeniesiono regulację ustawową do uchwały i w związku z tym wymaga naprawienia we własnym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »