| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7.67.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr I/5/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t Dz. U. 2012 r., poz. 1113. ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności § 6 Uchwały Nr I/5/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., poz. 1172 ze zm.).

§ 2. Na niniejsze orzeczenie służy Gminie Radzanów skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 12 marca 2015 roku została doręczona Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr I/5/2015 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło, że w § 6 uchwały Rada Gminy postanowiła następująco cyt.: ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ".

Niniejsza uchwała w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stanowi akt prawa miejscowego, z uwagi na jej ogólny i generalny charakter odnoszący się do ogółu mieszkańców. W związku z tym mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane są w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt prawny określi termin dłuższy. Art. 4 ust. 2 tej ustawy przewiduje wprawdzie, iż w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, lecz skrócenie tego terminu wymaga wystąpienia określonych w tym przepisie przesłanek, a dniem wejścia w życie aktu może być wówczas dzień ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Z kolei przepis art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dopuszczający możliwość nadania aktowi normatywnemu wcześniejszego wejścia w życie, w tym również z mocą wsteczną, uzależnia tą możliwość od wystąpienia ważnego interesu państwa oraz od tego czy nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego. W ocenie Kolegium w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki, które uzasadniałyby możliwość wprowadzenia badanej uchwały w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym Uchwała Nr I/5/2015 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, będąca aktem prawa miejscowego może wejść w życie najwcześniej po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »