| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Korczew

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2014r. o kwotę 198 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000

Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego 20 000 zł

§2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 178 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 178 000 zł

§0970 - wpływy z różnych dochodów 178 000 zł

§ 2

1.Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2014r. o kwotę 115 000 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 4 000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 109 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 109 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 109 000 zł

2.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2014r. o kwotę 313 000 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 202 000 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 202 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 2 000 zł

§6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 000

Rozdział 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego 29 000 zł

§4307 - zakup usług pozostałych 20 000 zł

§4309 - zakup usług pozostałych 9 000 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 164 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wł) 2 164 zł

§3240 - stypendia dla uczniów 2 164 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 74 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000 zł

§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000 zł

§4260 - zakup energii 2 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 2 000 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 836 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 3 836 zł

§4260 - zakup energii 2 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 1 000 zł

§4430 - różne opłaty i składki 836

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 uchwały Rady Gminy Nr XXX/195/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok "Zadania inwestycyjne na rok 2014 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2016" gdzie

W pozycji Lp.9 Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na łącznej dł. 3 758,71 mb od km 13+741,29 do km 16+500,00, od km 17+982,29 do km 18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi" w wysokości 200 000 z własnych środków,

w pozycji Lp. 10 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczew", które planuje się do realizacji w ciągu dwóch lat 2014 i 2015. Całkowita wartość inwestycji 1 335 000 zł, gdzie 70 000 w 2014 roku z własnych środków i 1 265 000 w 2015 roku, w tym 811 554 środki unijne.

Powyższe zmiany stanowią załącznik Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/228/2014
Rady Gminy Korczew
z dnia 25 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2014 orazlimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 - 2016

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »