| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U z 2013r. Poz.6121 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na terenie miasta Sochaczew do stosowania regulamin organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się Regulamin Stadionów Miejskich przy ul. Warszawskiej 80 oraz Chopina 101, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLV/503/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sylwester Kaczmarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/15
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN

REGULAMIN

organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta lub jednostek organizacyjnych miasta.

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 611 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. wprowadza się niniejszy regulamin.

§ 1. 1. Imprezy mogą mieć charakter zamknięty i ogólnodostępny.

2. W przypadku imprezy zamkniętej, na terenie organizowanej imprezy mogą przebywać jedynie osoby posiadające karty wstępu, bilety wstępu, zaproszenia, identyfikatory lub podobne oznaczenia.

3. Na terenie organizowanej imprezy zamkniętej mogą przebywać również osoby reprezentujące organizatora, służby porządkowe, pomoc medyczną i inne posiadające upoważnienie.

4. Osoby poniżej 16 roku życia, powinny przebywać na imprezie pod opieką osoby dorosłej.

5. Na terenie organizowanej imprezy powinno być oznaczone miejsce do kontaktu z Organizatorem imprezy.

6. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a zgromadzone materiały może używać lub udostępniać uprawnionym organom jako dowodu w postępowaniach karnych lub odszkodowawczych.

7. Organizator imprezy odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek uszkodzenia i zniszczenia mienia jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przebywającym na imprezie.

8. Organizator ma prawo dochodzić odszkodowania za wyrządzone na terenie obiektu szkody przez osoby trzecie.

9. Organizator imprezy, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

10. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych przez podmioty posiadające zezwolenie, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z pomniejszymi zmianami).

§ 2. 1. W przypadku organizowania imprez na Stadionach Miejskich przy ul. Warszawskiej 80 lub Chopina 101, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, oprócz zapisów niniejszego Regulaminu, stosuje się również Regulamin Stadionów Miejskich w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80 oraz Chopina 101.

2. Regulamin Stadionów winien być umieszczony na obiekcie w miejscu dostępnym dla wszystkich uczestników imprezy sportowej.

3. Niniejszy Regulamin organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych
na terenie miasta Sochaczew, w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta lub jednostek organizacyjnych miasta, obowiązuje wszystkich organizatorów imprez na terenie miasta Sochaczew.

4. Regulamin podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Sochaczew.

5. Każdorazowa zmiana Regulaminu może być dokonana w trybie jego przyjęcia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/15
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Regulamin Stadionów Miejskich w Sochaczewie, ul. Warszawska 80, ul. Chopina 101

1. Stadiony są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59, zwanym dalej Zarządcą.

2. Stadiony przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

3. Stadiony są otwarte codziennie od godziny 08:00 do godziny 21:30.

4. W godzinach 21:30 - 08:00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionów osób nie upoważnionych przez zarządcę.

5. Ze Stadionów mogą korzystać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, oraz inni po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznania się z regulaminem

6. Osoby małoletnie do lat 16, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionów tylko pod opieką osób dorosłych.

7. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionach wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

8. Za bezpieczeństwo i porządek na obiektach w trakcie imprezy odpowiada Organizator imprezy.

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę.

10. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionów może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

11. Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.

12. Osoby, zakłócające porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

13. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionów oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje w imieniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie odpowiednio kierownik obiektu przy ul. Warszawskiej 80 i kierownik obiektu przy ul. Chopina 101

14. Na Stadionach, za zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie podmioty, o których mowa w pkt. 5 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno -sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę Stadionów harmonogramu.

16. Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionów lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą Stadionów, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze Stadionów.

17. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionów określone są odrębnymi przepisami.

18. Umieszczenie banerów reklamowych na terenie Stadionów następuje po podpisaniu stosownej umowy z Dyrektorem MOSiR w Sochaczewie.

19. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych do obowiązków Organizatora należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,
a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionów przedmioty niebezpieczne,

3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia,

Numery Telefonów Alarmowych

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie 999

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »