| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.73.2015 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 maja 2015r.

zmiany uchwały Nr IV.22.2015z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013r. , poz.594 ze zm.), art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2013, poz.1457), Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

2. Opłata, o której mowa w § 1 ust.1 obejmuje:

1) Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie,

2) Zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

3. Opłata o której mowa w ust. 1 będzie waloryzowana z dniem 1 września każdego roku, począwszy od 1 września 2016r., o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający.

§ 2. 1. Opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 nie pobiera się jedynie w okresie zamknięcia Żłobka z powodu przerwy wakacyjnej lub przyczyn losowych.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie miesiąca, w ramach naboru dodatkowego opłata o której mowa w § 1 ust. 1 naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu dziecka w Żłobku.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust.1 obniża się o 25% w stosunku do drugiego i 50% w stosunku do kolejnego dziecka z danej rodziny, które korzysta z usług Żłobka.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 8,00zł (słownie: osiem złotych).

§ 4. 1. Ustala się następujące warunki całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty, o której mowa w §1 ust.1:

1) zwolnienie z opłaty następuje na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka uczęszczającego do żłobka,

2) o całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

b) niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;

3) o częściowe zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100% do 124% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - w wysokości 75% opłaty, o której mowa w §1 ust. 1,

b) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 125% do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - w wysokości 50% opłaty, o której mowa w §1 ust. 1.

4) rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o zwolnienie określone w pkt 2 i 3, wraz z wnioskiem o jego zastosowanie, jest obowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 20,00zł. za każdą dodatkową godzinę opieki

§ 6. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w §1 i §3 oraz czas pobytu dziecka w żłobku określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV.22.2015r.Rady gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »