| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Garwolina

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U 2014 poz.849 z późn. zm.), Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 8 lat grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina, na zasadach określonych w Rozdziale 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 8 lat grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina, na zasadach określonych w Rozdziale 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. nowa inwestycja - budowa nowych lub przebudowa istniejących budynków i budowli w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.);

2. rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji :

a) dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, albo,

b) dzień, w którym upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, jeśli nie został on wniesiony
do złożonego zgłoszenia budowy (przebudowy), a w przypadku wniesienia sprzeciwu data potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z2013r.,poz. 1409 z późn. zm.);

3. zakończenie realizacji nowej inwestycji :

a) dzień, w którym decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli stała się ostateczna, albo,

b) dzień, w którym upłynął termin na zgłoszenie sprzeciwu, jeśli nie został on zgłoszony do złożonego zawiadomienia o zakończeniu realizacji nowej inwestycji, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, data potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.);

4. utworzenie nowych miejsc pracy - przyrost miejsc pracy w przedsiębiorstwie podatnika,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do średniego miesięcznego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację nowej inwestycji, albo, w którym dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, a w przypadku, gdy przedsiębiorca działa w okresie krótszym niż 12 miesięcy - z okresu działalności przedsiębiorcy;

5. średnie miesięczne zatrudnienie - liczba wszystkich pracowników zatrudnionych
na terenie Miasta Garwolina u danego podatnika na podstawie umów o pracę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego lub następującego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy, podzielony będzie przez ilość dni kalendarzowych w miesiącu;

6. koszty zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy - koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone
o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych;

7. nakłady inwestycyjne - nakłady netto poniesione po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały przez podatnika na realizację nowych inwestycji, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych, do których zalicza się między innymi cenę nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: maszyny, urządzenia, przyrządy, aparatura, infrastruktura techniczna, zakup wartości niematerialnych i prawnych;

8. mikro, mały i średni przedsiębiorca - mikro, mały lub średni przedsiębiorca, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.).

§ 3. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3 nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro (słownie: dwieście tysięcy euro), a dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro) - w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat.

3. Wartości udzielonej pomocy de minimis podlegają sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w niniejszej uchwale przekracza pułap określony w ust. 2 zwolnienie od podatku na podstawie niniejszej uchwały przysługuje przedsiębiorcy w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

5. Równowartość pomocy w euro ustala się wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

§ 4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, przysługują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik utworzył nowe miejsca pracy.

§ 5. 1. Zwolnieniom od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, nie podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności handlowej hurtowej i detalicznej, określonej w sekcji G oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej, określonej w sekcji K, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, nie przysługują jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Miasta Garwolin z jakiegokolwiek tytułu.

3. Zwolnień od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, nie stosuje się do pomocy przedsiębiorcom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.).

§ 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w§ 1 ust. 1, może być przyznane najwyżej jeden raz dla danej nieruchomości.

Rozdział 2.
Zasady zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli łub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina

§ 7. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa
w § 1 ust. 1, jest:

1. rozpoczęcie, przez podatnika realizacji nowej inwestycji po dniu 1 stycznia 2014 r.
i niezakończenie jej do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;

2. dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis w związku z realizacją nowych inwestycji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr l, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji;

3. przedstawienie przez podatnika:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4. poniesienie przez podatnika nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji:

a) w przypadku mikroprzedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 100 000 zł,

b) w przypadku małych przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 400 000 zł,

c) w przypadku średnich przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 700 000 zł,

d) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 1 000 000 zł;

5. utworzenie przez podatnika, nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2:

a) w przypadku mikroprzedsiębiorców - co najmniej 1 nowego miejsca pracy związanego z realizacją nowej inwestycji,

b) w przypadku małych przedsiębiorców - co najmniej 3 nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji,

c) w przypadku średnich przedsiębiorców - co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji,

d) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji,

6. złożenie przez podatnika w terminie 1 miesiąca po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 5, oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w związku z realizacją nowych inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

7. zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 8. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest:

1) utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w § 7 pkt 5, przez okres, co najmniej 4 lat od dnia uzyskania zwolnienia;

2) poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości;

3) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania ze zwolnienia, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, bez wezwania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.-w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4) złożenie przez podatnika w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie oraz przez okres 3 lat po uzyskaniu zwolnienia, za każdy rok zwolnienia oraz za rok, w którym utworzono nowe miejsca pracy, oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 3, o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy w związku z realizacją nowych inwestycji, o których mowa w punkcie 1 wraz z dokumentami rozliczeniowymi składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje rozliczeniowe, raporty miesięczne);

5) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania, przez okres 2 lat po uzyskaniu zwolnienia od podatku od nieruchomości - udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w punkcie 2, zgodnie z załącznikiem Nr 4, o poniesionych kosztach zatrudnienia na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowych inwestycji.

Rozdział 3.
Zasady zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina

§ 9. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest:

1) utworzenie nowych miejsc pracy, w wyniku których nastąpi zwiększenie stanu zatrudnienia o co najmniej 15% (w zaokrągleniu do pełnych etatów w górę);

2) dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy, stanowiącego załącznik Nr 5, przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy, wraz z:

a) wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacjami niezbędnymi do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącymi w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

3) zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2;

4) złożenie przez podatnika w terminie 1 miesiąca po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 3 oświadczenia o spełnieniu warunków do udzielenia pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy, według wzoru określonego w załączniku Nr 6.

§ 10. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, jest:

1) utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w § 9 pkt 1 przez okres co najmniej 4 lat od dnia uzyskania zwolnienia;

2) poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości;

3) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania ze zwolnienia, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, bez wezwania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania:

a) przez okres 2 lat po uzyskaniu zwolnienia od podatku od nieruchomości - udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w punkcie 2, zgodnie z załącznikiem Nr 7, o poniesionych kosztach zatrudnienia na utworzenie nowych miejsc pracy,

b) począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie oraz przez okres 3 lat po uzyskaniu zwolnienia, za każdy rok zwolnienia oraz za rok, w którym utworzono nowe miejsca pracy, oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 8, o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w punkcie 1 wraz z dokumentami rozliczeniowymi składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje rozliczeniowe, raporty miesięczne).

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały.

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do przedłożenia, na wezwanie, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

3. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości za okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina, który składać będzie Radzie Miasta Garwolina coroczną informację o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Garwolina.

§ 13. Zwolnienie udzielone na mocy uchwały Nr XLV/189/2009 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina w ramach pomocy de minimis obowiązuje do czasu upływu okresu objętego zwolnieniem.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


mgr Marek Jonczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »