| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha

z dnia 14 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Więcierzowa

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.3 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź.zm./ oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 197 poz.1172 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Przysucha, po konsultacji z mieszkańcami, uchwala Statut Sołectwa Wola Więcierzowa

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Sołectwo Wola Więcierzowa jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Przysucha, której mieszkańcy wspólnie z innymi Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy i Miasta Przysucha.

2. Ogół mieszkańców Sołectwa Wola Więcierzowa stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.

3. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: Sołectwo Wola Więcierzowa.

4. Ilekroć w przepisach niniejszego Statutu jest mowa o Radzie, Burmistrzu - rozumie się przez to Radę Gminy i Miasta Przysucha, Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

§ 2. 1. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Wola Więcierzowa działa na podstawie przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha w sprawie przyjęcia uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Przysucha oraz niniejszego Statutu.

2. Teren działania Sołectwa obejmuje obszar miejscowości Wola Więcierzowa tj. 273,97 ha.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 3. 1. Organami Sołectwa są:

a) zebrania wiejskie

b) sołtys

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia ich wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej organizuje Rada Gminy i Miasta Przysucha nie później niż w ciągu 6 miesięcy po wyborach do Rady. Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu wyboru nowych władz.

3. Sołtys i Rada Sołecka wybrani w trakcie trwania kadencji pełnią swoje funkcje do zakończenia kadencji Rady zgodnie z ust.2.

§ 4. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka wspomaga działania sołtysa i jest organem opiniodawczo - doradczym sołtysa.

§ 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców, w tym wyrażanie opinii w zakresie zadań gospodarczych gminy realizowanych w danym sołectwie,

2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem gminnym Sołectwa oraz mieniem przekazanym Sołectwu,

4) dokonywanie ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, w oparciu o złożone sprawozdania,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczania środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa z przychodów własnych i z budżetu Gminy na realizację zadań społecznie użytecznych,

6) określanie kierunków wydatkowania środków przez Sołtysa i Radę Sołecką, zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy,

7) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

8) podejmowanie innych uchwał dotyczących Sołectwa w ramach kompetencji przyznanych przez przepisy prawa.

§ 6. Zadania określone w § 5 Samorząd Mieszkańców Sołectwa realizuje w szczególności poprzez:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.

2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa.

3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa.

4. Występowanie z wnioskiem do Rady o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.

5. Współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowania do nich wniosków dotyczących Sołectwa.

6. Ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 7. Zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę projekty uchwał w sprawach:

1. planu zagospodarowania przestrzennego

2. zmiany granic lub nazwy Sołectwa

3. likwidacji Sołectwa

§ 8. 1. Uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi.

2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady.

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 9. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia istniejącej łączności między sołectwem a Radą i Burmistrzem - mieszkańcy wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zorganizowanym przez Radę. Wybór na nową kadencję powinien być dokonany w terminie określonym przez statut.

§ 10. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności wsi,

2) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

3) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

4) kierowanie realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego dotyczących Sołectwa,

5) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania,

6) potwierdzanie okoliczności faktycznych, których przy załatwianiu spraw wymagają przepisy,

7) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

8) stosowanie do załatwiania spraw postanowień Instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika Gminy i Miasta Przysucha,

9) sporządzanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

10) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy powszechnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie inkasa podatków i opłat lokalnych, obronności, ochrony przeciwpożarowej, organizowania zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.

§ 11. Na Sesjach Rady sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia i zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców Sołectwa.

§ 12. 1. Wykonując swoje obowiązki sołtys współpracuje z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z 2 osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i projektów uchwał, które mają być podjęte na zebraniu,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,

3) sporządzanie wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach Sołectwa,

4) inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć społecznie użytecznych dla mieszkańców.

3. Przewodniczący Rady Sołeckiej ( Sołtys ) w przypadku odmiennych opinii Rady Sołeckiej i Sołtysa, może przedłożyć je do rozpatrzenia Burmistrzowi.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie może odwołać przed upływem kadencji sołtysa, który:

1) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków

2) dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska wiejskiego

3) jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa

2. Odwołanie z przyczyn określonych w ust.1 następuje na pisemny uzasadniony wniosek mieszkańców Sołectwa, poparty podpisami co najmniej 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

3. Mandat Sołtysa wygasa na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji sołtysa

2) odwołania przez zebranie wiejskie

3) śmierci

4. Burmistrz może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a następnie wystąpić do Rady o jego odwołanie. Rada wzywa sołtysa do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni, z którymi zapoznaje się na sesji przed zarządzeniem głosowania w sprawie odwołania.

5. Zebranie wiejskie może na uzasadniony wniosek Sołtysa odwołać przed upływem kadencji Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków z przyczyn określonych w pkt. 1.

§ 14. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat, którego wysokość określi Rada.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 15. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady. Prawa wyborcze ustala się na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.

§ 16. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1. z własnej inicjatywy

2. na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu

3. na wniosek Rady lub Burmistrza albo radnego

§ 17. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa na co najmniej 4 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu powinien być podany przewidywany porządek zebrania.

3. Zebranie wiejskie winno się odbyć w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku do sołtysa, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu, w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących (zebranie w drugim terminie).

3. Zebranie wiejskie otwiera i prowadzi sołtys.

§ 19. 1. Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami § 18 niniejszego Statutu.

2. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Protokół z zebrania wiejskiego oraz uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania.

5. Dokumenty wymienione w pkt 4 wraz z listą obecności na zebraniu wiejskim przekazuje się Burmistrzowi.

6. O sposobie załatwienia uchwał i wniosków Burmistrz informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej organizuje Rada. W tym celu Rada określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza spośród radnych przewodniczącego zebrania wyborczego.

2. Postanowienie Rady o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną data zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się w drugim terminie na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

4. Zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzane są wybory może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności.

§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

- przyjęcie zgłoszenia kandydatów

- przeprowadzenie głosowania

- ustalenie wyników głosowania

- ogłoszenie wyników wyborów

- sporządzenie protokołu

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 23. 1. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca stałym mieszkańcem Sołectwa.

2. Kandydatem na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 24. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa, w drugiej kolejności wybory Rady Sołeckiej.

3. Za wybranego na funkcję Sołtysa uważa się tego z kandydatów, który uzyskał największą ilość głosów w wyborach Sołtysa, a za wybranych członkami Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów w wyborach do Rady Sołeckiej.

4. W przypadku gdy w wyborach Sołtysa dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą największą liczbę głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym udział biorą tylko ci kandydaci. W przypadku ponownej równej największej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą spośród tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą równą liczbę głosów w ponownym głosowaniu.

§ 25. Wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim.

§ 26. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczątką Rady, na której wyborca stawia znak X obok nazwiska kandydata na Sołtysa lub kandydatów do Rady Sołeckiej w liczbie nieprzekraczającej liczby miejsc mandatowych.

2. Nieważne są głosy na kartkach:

a) całkowicie przedartych

b) innych niż ustalone w ust. 1

c) na których nie pozostawiono znaku X przy żadnym z kandydatów

§ 27. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, stosując odpowiednio przepisy Statutu.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 28. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Zakres uprawnień dla prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

§ 29. Sołtys prowadzi spis inwentarza składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu do korzystania i odpowiedzialny jest za wykonywanie czynności związanych z korzystaniem z przekazanego mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi odnoszącymi się do poszczególnych kategorii tego mienia.

Rozdział 7.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów samorządu mieszkańców wsi sprawuje Rada oraz Burmistrz.

2. Burmistrz czuwa, ażeby mienie komunalne przekazane organom Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

3. Rada nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą własnych komisji.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 31. 1. Sołectwo Wola Więcierzowa posługuje się następującymi pieczątkami o brzmieniu:

a) Sołtys
Sołectwo Wola Więcierzowa
Gmina Przysucha

b) Rada Sołecka
Sołectwo Wola Więcierzowa

2. Wzór pieczątek ustala Burmistrz.

§ 32. Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zmianie Statutu.

§ 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy i Miasta Przysucha i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w sprawach dotyczących wyborów odpowiednio przepisy Kodeksu wyborczego, dotyczące wyborów organów gmin.

§ 34. Traci moc uchwała Nr XXXV/292/2002 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom w zakresie dotyczącym sołectwa Wola Więcierzowa /załącznik nr 20 do uchwały/.

§ 35. Organy Sołectwa wybrane na podstawie przepisów Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą określoną w § 34 działają do końca swojej kadencji.

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha.

§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha


Mirosław Pierzchała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »