| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.28.15 Rady Gminy Pniewy

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pniewach

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pniewach stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Kinga Dominiak


Załącznik do Uchwały Nr VI.28.15
Rady Gminy Pniewy
z dnia 25 maja 2015 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
prowadzonego przez Urząd Gminy Pniewy
Lokalizacja: Pniewy 2, 05-652 Pniewy

§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pniewach, zwany dalej "PSZOK".

§ 2. 1. PSZOK czynny jest w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 17.00.

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pniewy.pl

§ 3. 1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.

2. Odpady przyjmowane są wyłącznie z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pniewy, należących do podmiotów objętych gminnym systemem gospodarki odpadami. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie Gminy Pniewy.

3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Pniewy.

4. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

1) Zużyte opony - pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,

2) Odpady zielone - części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.

3) odpady budowlane i rozbiórkowe - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku pochodzące z drobnej przebudowy lub remontów budynków mieszkalnych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu.

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski itp.

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

5. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane.

7. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli gospodarstw domowych.

§ 4. 1. Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczane odpady uwzględniając:

1) kryterium selektywnej zbiórki zgodnie § 3 niniejszego Regulaminu,

2) kryterium jakościowego i ilościowego odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.

2. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności:

1) odpadów zebranych nieselektywnie,

2) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,

3) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

4) odpadów niebezpiecznych,

5) odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania,

6) zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż wymienione w §3, ust. 4 pkt 1.

7) odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych.

4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogi przepisów ochrony środowiska.

§ 5. 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,

2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

3) rodzaj dostarczonych odpadów,

4) datę dostarczenia odpadów,

5) klauzulę: "Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego"

6) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

§ 6. 1. Poruszając się pojazdem po terenie parkingu przed PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruch drogowego.

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.

5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

§ 7. 1. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać w Urzędzie Gminy Pniewy (Pniewy 2) lub pod numerem telefonu (48) 668 64 24 w. 101.

2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Kinga Dominiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »