| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX-64/2015 Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych - osobiście bądź pocztą.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Deklarację sporządzoną zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 1, należy złożyć do Burmistrza Wołomina w Urzędzie Miejskim w Wołominie, bądź przesłać drogą pocztową z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216), według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej i systemów komunikacji elektronicznej będących częścią platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wołominie lub za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy ePUAP.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą aktualnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI-117/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9744).

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone według wzoru określonego uchwałą, o której mowa w § 4, zachowują ważność do czasu zmiany danych w nich zawartych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty


Załącznik do Uchwały Nr IX-64/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »