| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta Otwocka

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia.

L.p.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba

punktów

1.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku.

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola

25

2.

Rodzice/opiekunowie prawni są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola

20

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola

15

4.

Dziecko, które w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola

10

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola

5

6.

Zadeklarowanie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata korzystania z przedszkola powyżej 8 godzin dziennie.

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola

4

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


Jarosław Margielski


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli.

Zgodnie z art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »