| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/92/15 Rady Gminy Raszyn

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III - część I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIX/434/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III, zmienioną uchwałą Nr LIX/576/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/434/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III oraz uchwałą Nr IX/77/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/434/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III oraz po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn, przyjętego uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III - część I, zwany dalej w treści uchwały "planem".

2. Granice planu, wskazane na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącym jej integralną częścią, przebiegają:

1) od północy - po południowej granicy obszaru objętego obowiązującym "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gmnie Raszyn - obszar I" - t.j. po północnych granicach działek nr ew. 1656/1, 1657/1, 1658/1, 1659, 1660/1, 1660/3, 1661/8 i 1662/14;

2) od wschodu - po wschodniej granicy administracyjnej obrębu Rybie;

3) od południa - po osi istniejącej ul. Raszyńskiej;

4) od zachodu - po zachodniej granicy działki nr ew. 1656/2.

3. Załączniki do Uchwały stanowią również:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - Załącznik nr 2,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3.

§ 2. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.

2. W planie określa się również sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych.

3. W planie nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczenej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach planu.

§ 3. 1. Następujące ustalenia i informacje, zgodnie z zamieszczoną legendą, zostały oznaczone graficznie na rysunku planu:

1) granice i linie rozgraniczające:

a) granica obszaru objętego planem;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) linie rozgraniczające tereny dróg w sąsiedztwie granic planu;

2) przeznaczenie terenów - oznaczone na rysunku planu kolorami, identyfikatorami literowymi i numerami:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi - MN/U;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MN;

c) komunikacja:

- droga klasy lokalnej - KD-L;

- droga klasy dojazdowej - KD-D;

- droga wewnętrzna - KD-W;

- ciąg pieszy - KP;

3) oznaczenia inne:

a) linia zabudowy nieprzekraczalna;

b) wymiarowanie odległości;

c) obszary zdrenowane;

d) obszary trudnych warunków gruntowych (grunty słabonośne, podmokłe, torfy);

e) szpaler drzew;

f) krawędzie i osie jezdni, chodniki.

2. Dla obszaru planu obowiązują ustalenia ogólne, a dla poszczególnych terenów dodatkowo odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale III niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku w stosunku do:

a) linii rozgraniczających;

b) elementów krajobrazu, w szczególności górnych krawędzi skarp rowów melioracyjnych, cieków i zbiorników wodnych, od których tę linię wyznaczono, bez wysuniętych poza ten obrys takich elementów jak: schody, podjazdy, okapy, otwarte ganki i zadaszenia, balkony o szerokości do 1,5m;

3) małym obiekcie handlowym - należy przez to rozumieć wolno stojący obiekt budowlany o funkcji handlowo-usługowej o wysokości nie większej niż 5 m i o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2;

4) powierzchni użytkowej podstawowej - należy przez to rozumieć część powierzchni użytkowej, przeznaczoną do zaspokajania podstawowych potrzeb wynikających z funkcji wiodącej budynku, przy czym do powierzchni tej nie wlicza się w szczególności powierzchni sanitariatów, pomieszczeń technicznych, garaży wbudowanych oraz komunikacji;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie będące z nim w sprzeczności, zajmujące nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce oraz nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie, to jest obejmujące nie mniej niż 60% sumy powierzchni użytkowej budynków na każdej działce budowlanej oraz nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej;

7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które jest niezbędne dla funkcjonowania przeznaczenia podstawowego lub będące do niego dodatkiem, w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

8) sięgaczu dojazdowym - należy przez to rozumieć wysuniętą część działki, przez którą odbywa się dostęp z działki budowlanej do drogi, przy czym szerokość sięgacza nie stanowi frontu działki budowlanej;

9) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, dla którego w planie ustalono przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania, wydzielony na rysunku linią rozgraniczającą, oznaczony identyfikatorem literowym i numerem;

10) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki;

11) urządzenie reklamowe - należy przez to rozumieć urządzenie lub miejsce do prezentacji reklamy, w tym: totem, tablica, maszt flagowy, szyld, semafor, znak logo, lokalizowane na obiekcie budowlanym lub jako element wolnostojący, posiadające stałą lub zmienną powierzchnię ekspozycyjną, nieoświetlone lub oświetlone i nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

12) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć:

a) usługi i rzemiosło nie zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem tych, które służą ochronie środowiska oraz z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych;

b) działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, których ewentualna uciążliwość, mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi, nie wykracza poza działkę budowlaną i nie przekracza standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska - w szczególności poprzez emisję hałasu, substancji lub energii;

c) działalność, która nie powoduje zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

2. Inne pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszaru.

§ 5. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu.

2. Ustala się przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dotyczące lokalizowania zabudowy - nakaz sytuowania zabudowy w następujący sposób:

a) zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

b) zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej drogę nie wyznaczoną na rysunku planu;

2) dotyczące lokalizowania ogrodzeń:

a) nie ustala się obowiązku realizacji ogrodzeń;

b) w przypadku realizacji ogrodzeń nakaz ich sytuowania w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w głąb działki:

- stosownie do potrzeb w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód, w tym drzew oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

- nie więcej niż o 3 m w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

c) wysokość ogrodzeń - nie więcej niż 2 m od poziomu gruntu, wysokość cokołu nie więcej niż 0,6 m od poziomu gruntu;

d) zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów betonowych od strony dróg;

e) nakaz stosowania przęseł z prześwitem stanowiącym nie mniej niż 40 % ich powierzchni;

f) nakaz dostosowania ogrodzeń do migracji małych zwierząt poprzez zastosowanie:

- nieciągłych podmurówek lub

- przęseł nadwieszonych ponad teren na wysokość nie mniej niż 0,15 m od poziomu gruntu lub

- otworów dla migracji małych zwierząt o średnicy nie mniejszej niż 0,15 m zlokalizowanych na wysokości nie większej niż 0,10 m od poziomu gruntu i w liczbie nie mniejszej niż 1 otwór na każde rozpoczęte 10 m długości ogrodzenia;

3) dotyczące rozmieszczania urządzeń reklamowych:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących urządzeń reklamowych;

b) w przypadku urządzeń reklamowych zlokalizowanych na budynkach dopuszcza się ich umieszczenie wyłącznie na ścianach elewacji i pod warunkiem, że związane są one z działalnością prowadzoną na działce budowlanej;

c) łączna powierzchnia ekspozycyjna urządzeń reklamowych na działce budowlanej nie więcej niż 4 m2 dla terenów MN/U i nie więcej niż 2 m2 dla terenów MN;

d) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych wykorzystujących światło migające.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych występujących w obszarze planu w oparciu o przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska i przyrody;

2) nakaz zapewnienia właściwych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na działkach budowlanych - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

3) zakaz samowolnych zmian poziomu gruntu w stosunku do działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych oraz kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

4) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, gruntowych i do gruntu;

5) kwalifikacja terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu -zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym:

a) terenów MN - jako terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

b) terenów MN/U - jako terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo -usługowe;

6) obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami w oparciu o przepisy odrębne, w tym dotyczące ochrony środowiska.

§ 8. 1. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, wysokość zabudowy, w tym liczbę kondygnacji, powierzchnię zabudowy na działce budowlanej, udział powierzchni biologicznie czynnej, wskaźniki intensywności zabudowy, kolorystykę elewacji i dachów oraz kąt nachylenia połaci dachowych - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

2. Ustala się nakaz lokalizacji miejsc parkingowych na terenie działki własnej, według następujących wskaźników parkingowych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny;

2) dla wbudowanych lokali mieszkalnych - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;

3) dla usług handlu - 3 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej;

4) dla usług wbudowanych - 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej;

5) dla usług biurowo - administracyjnych - 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej podstawowej;

6) dla usług finansowych - 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej;

7) dla usług zdrowia - 2 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej podstawowej i nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 gabinet;

8) dla usług oświaty - 5 miejsc parkingowych na 10 zatrudnionych;

9) dla usług kultury - 2 miejsca parkingowe na 10 użytkowników jednocześnie;

10) dla usług gastronomicznych - 25 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;

11) dla obiektów zbiorowego zamieszkania - 3 miejsca parkingowe na 100 łóżek;

12) dla usług sportu i rekreacji - 2 miejsca parkingowe na 10 użytkowników jednocześnie;

13) w przypadku usług - nie mniej niż 1 miejsce postojowe dostosowane dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, w tym korzystające z karty parkingowej, na 20 miejsc postojowych, przy czym nie mniej niż 1 miejsce na działkę budowlaną.

§ 9. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) możliwość scalania i podziałów działek, zgodnie z przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami, z zachowaniem następujących zasad:

a) powierzchnie nowo wydzielanych działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - nie mniej niż 800 m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej - nie mniej niż 500 m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy bliźniaczej - nie mniej niż 400 m2;

b) szerokości frontów działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - nie mniej niż 18 m;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej - nie mniej niż 18 m;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy w formie zabudowy bliźniaczej - nie mniej niż 14 m;

c) kąt położenia granic działek do linii rozgraniczających dróg - od 75°do 105°, z wyłączeniem działek narożnych;

2) zasady ustalone w pkt 1 nie dotyczą działek przeznaczonych pod systemy komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Na terenach objętych planem nie przewiduje się przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości w trybie określonym w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

1) dla obszarów zdrenowanych: nakaz przebudowy lub likwidacji urządzeń drenarskich zgodnie z przepisami odrębnymi prawa wodnego;

2) zakaz przeznaczania obszaru objętego planem pod składowiska opału, składowiska odpadów, złomowiska, handel paliwami i gazem płynnym;

3) dla zabudowy istniejącej:

a) w przypadku budynków zlokalizowanych zgodnie z projektowanymi liniami zabudowy i o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem projektowanym dla danego terenu dopuszcza się:

- remont i przebudowę z zachowaniem dotychczasowej funkcji;

- budowę z dostosowaniem funkcji do przeznaczenia terenu określonego w niniejszym planie;

b) w przypadku budynków lub ich części zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą teren a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się ich remont, przebudowę i nadbudowę pod warunkiem dostosowania do funkcji przewidzianej dla danego terenu;

4) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, w tym obiektów i urządzeń z zakresu systemów infrastruktury technicznej, których wysokość jest większa niż 150 m n.p.m.;

5) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) linie rozgraniczające terenów komunikacji - zgodnie z rysunkiem planu;

2) klasyfikacja funkcjonalna oraz podstawowe parametry i zasady zagospodarowania terenów komunikacji - zgodnie z ustaleniami § 16;

3) dla dróg wewnętrznych nieokreślonych w niniejszym planie ustala się następujące parametry i zasady ich wydzielania:

a) szerokość wyznaczona w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż:

- 6 m dla dróg o długości do 50 m;

- 8 m dla dróg o długości powyżej 50 m;

b) dla dróg o długości powyżej 100 m nakaz realizacji dwóch włączeń do układu dróg publicznych, a przy jednym włączeniu - placu manewrowego o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 10 m;

c) skrzyżowania dróg należy projektować pod kątem zbliżonym do kąta prostego z zastosowaniem narożnych ścięć linii rozgraniczających o wymiarach nie mniejszych niż 5 m x 5 m;

4) ustala się zachowanie szerokości nie mniejszej niż 5 m i długości nie większej niż 60 m dla sięgaczy dojazdowych stanowiących część działki;

5) w pozostałych przypadkach każda działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie kształtowania przestrzeni dróg:

a) możliwość wyposażenia w elementy małej architektury, podnoszące jakość użytkową i estetyczną przestrzeni, w tym ławki, kosze na śmieci;

b) możliwość lokalizowania kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający możliwości korzystania z dróg;

c) zakaz lokalizacji ogrodzeń w terenie dróg wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, nie dotyczy to pachołków i barierek służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku użytkowania dróg i chodników.

§ 12. Ustala się następujące zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) lokalizacja systemów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg;

2) w przypadku braku możliwości spełnienia ustaleń pkt 1, dopuszcza się usytuowanie systemów infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę: nakaz zaopatrzenia w wodę w oparciu o rozbudowę istniejącej lokalnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w granicach planu lub jego sąsiedztwie;

4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:

a) nakaz objęcia obszaru planu lokalnym systemem kanalizacji w układzie rozdzielczym;

b) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do lokalnej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w granicach planu lub jego sąsiedztwie z uwzględnieniem jej rozbudowy;

c) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej tymczasowo dopuszcza się zastosowanie szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe;

d) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i dachów na teren nieutwardzony w granicach działki budowlanej lub do kanalizacji deszczowej;

b) dla terenów wykorzystywanych wyłącznie na funkcję usługową nakaz stosowania zbiorników retencyjnych lub innych form zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych;

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne, studnie chłonne lub do kanalizacji deszczowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) wykorzystanie sieci gazowej, elektroenergetycznej, paliw płynnych (w tym olei niskosiarkowych) najmniej szkodliwych dla środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska lub odnawialnych źródeł energii oraz energii słonecznej jako źródła zaopatrzenia w ciepło;

b) zakaz stosowania systemów grzewczych, opartych o paliwa stałe nieodnawialne; zakaz nie dotyczy kominków, stanowiących dodatkowe źródło ogrzewania obiektów;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: gazyfikację zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w oparciu o rozbudowę istniejących gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych w granicach planu - w tym wzdłuż ulic Raszyńskiej, Poziomkowej i Przesmyk;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną zgodnie z przepisami odrębnymi w oparciu o istniejącą lub projektowaną sieć energetyczną napowietrzną i kablową średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych, w tym z możliwością wykorzystania sieci energetycznych zlokalizowanych w granicach planu i jego sąsiedztwie;

b) możliwość zachowania istniejących linii i urządzeń elektroenergetycznych z dopuszczeniem ich modernizacji i rozbudowy, na warunkach nie powodujących zwiększenia uciążliwości dla otoczenia;

c) nakaz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych;

9) w zakresie systemu telekomunikacyjnego:

a) możliwość przyłączania nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejące i projektowane linie telekomunikacyjne, w tym z możliwością wykorzystania sieci zlokalizowanych w granicach planu i jego sąsiedztwie;

b) możliwość sytuowania stacji bazowych i masztów telefonii cyfrowej;

10) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz spełnienia warunków zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.

§ 13. Zabrania się lokalizowania obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją kubaturowych inwestycji docelowych.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U, ustala się:

1) przeznaczenie terenów:

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej, usługi nieuciążliwe, w tym w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 200 m2 i magazyny o powierzchni użytkowej do 200 m2;

b) uzupełniające: urządzenia budowlane, garaże i budynki gospodarcze, miejsca parkingowe, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, infrastruktura techniczna;

c) dopuszczalne: drogi wewnętrzne;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej - nie mniej niż 500 m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy bliźniaczej (jeden segment) - nie mniej niż 400 m2;

- dla zabudowy usługowej - nie mniej niż 800 m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - nie mniej niż 800 m2;

b) wysokość:

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej - nie więcej niż 12,0 m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów spadzistych - nie więcej niż 6,0 m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów płaskich - nie więcej niż 4,0 m;

c) liczba kondygnacji:

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej - nie więcej niż 3 (w tym poddasze użytkowe);

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej - nie więcej niż 1 kondygnacja;

d) powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - nie więcej niż 60 %;

e) udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej - nie mniej niż 30 %;

f) wskaźniki intensywności zabudowy - nie więcej niż 1,8 i nie mniej niż 0,01;

g) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów;

h) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;

i) lokalizacja zabudowy - ustalenia zgodne z § 6 pkt 1;

j) realizacja ogrodzeń - ustalenia zgodne z § 6 pkt 2;

k) zasady rozmieszczania urządzeń reklamowych - ustalenia zgodne z § 6 pkt 3;

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 2;

b) w zakresie ochrony wód - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 4;

c) w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 4;

d) w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 5 lit. b);

4) następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) dla obszarów zdrenowanych - ustalenia zgodne z § 10 pkt 1;

b) dla zabudowy istniejącej - ustalenia zgodne z § 10 pkt 3;

c) ustalenia zgodne z § 10 pkt 2, 4 i 5;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna:

- terenu 1MN/U - z dróg publicznych klasy dojazdowej: 1KD-D (ul. Przesmyk) i 3KD-D;

- terenu 2MN/U - z dróg publicznych klasy: lokalnej 1KD-L (ul. Raszyńska) i dojazdowych 1KD-D (ul. Przesmyk) i 2KD-D oraz z drogi wewnętrznej 1KD-W;

- terenu 3MN/U - z drogi publicznej klasy lokalnej 1KD-L (ul. Raszyńska) i z drogi wewnętrznej 1KD-W;

- terenu 4MN/U - z drogi publicznej klasy lokalnej 1KD-L (ul. Raszyńska) i z drogi wewnętrznej 3KD-W;

b) wskaźniki parkingowe - ustalenia zgodne z § 8 pkt 2;

6) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną - ustalenia zgodne z § 12;

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu - ustalenia zgodne z § 13.

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN i 3MN, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej;

b) uzupełniające: urządzenia budowlane, garaże i budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy do 100 m2, miejsca parkingowe, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, infrastruktura techniczna;

c) dopuszczalne: wbudowane lokale usługowe stanowiące nie więcej niż 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, drogi wewnętrzne;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej - nie mniej niż 500 m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy bliźniaczej (jeden segment) - nie mniej niż 400 m2;

b) wysokość:

- dla zabudowy mieszkaniowej - nie więcej niż 12,0 m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów spadzistych - nie więcej niż 6,0 m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów płaskich - nie więcej niż 4 m;

c) liczba kondygnacji:

- dla zabudowy mieszkaniowej - nie więcej niż 3 (w tym poddasze użytkowe);

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej - nie więcej niż 1 kondygnacja;

d) powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - nie więcej niż 50 %;

e) udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej - nie mniej niż 40 %;

f) wskaźniki intensywności zabudowy - nie więcej niż 1,8 i nie mniej niż 0,01;

g) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego lub jednego segmentu w zabudowie bliźniaczej;

h) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów;

i) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;

j) lokalizacja zabudowy - ustalenia zgodne z § 6 pkt 1;

k) realizacja ogrodzeń - ustalenia zgodne z § 6 pkt 2;

l) zasady rozmieszczania urządzeń reklamowych - ustalenia zgodne z § 6 pkt 3;

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 2;

b) w zakresie ochrony wód - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 4;

c) w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 4;

d) w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 5 lit. a);

4) następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) dla obszarów zdrenowanych - ustalenia zgodne z § 10 pkt 1;

b) dla zabudowy istniejącej - ustalenia zgodne z § 10 pkt 3;

c) ustalenia zgodne z § 10 pkt 4 i 5;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna terenów:

- terenu 1MN - z drogi publicznej klasy dojazdowej 1KD-D (ul. Przesmyk) i z drogi wewnętrznej 1KD-W;

- terenu 2MN - z dróg publicznych klasy dojazdowej: 1KD-D (ul. Przesmyk) i 3KD-D oraz z dróg wewnętrznych: 1KD-W i 2KD-W (ul. Poziomkowa);

- terenu 3MN - z drogi publicznej klasy dojazdowej 3KD-D oraz z dróg wewnętrznych: 2KD-W (ul. Poziomkowa) i 3KD-W;

b) wskaźniki parkingowe - ustalenia zgodne z § 8 pkt 2;

6) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną - ustalenia zgodne z § 12;

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu - ustalenia zgodne z § 13.

§ 16. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KD-W, 2KD-W, 3KD-W i 1KP, ustala się:

1) przeznaczenie terenów: drogi publiczne klasy lokalnej i klasy dojazdowej, niepubliczne drogi wewnętrzne i publiczny ciąg pieszy, z dopuszczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zielni, wiat przystankowych i małych obiektów handlowych związanych z obsługą pasażerów komunikacji zbiorowej;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji wolno stojących urządzeń reklamowych;

b) dopuszcza się urządzenia reklamowe na małych obiektach handlowych i wiatach przystankowych w obrębie ich elewacji o łącznej powierzchni nie większej niż 15 % powierzchni ścian obiektu;

c) dopuszcza się realizację zieleni - szczególnie w miejscach wskazanych na rysunku planu;

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1;

b) w zakresie ochrony wód - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 4;

c) w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1 i 4;

4) następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: dla obszarów zdrenowanych - ustalenia zgodne z § 10 pkt 1;

5) zasady kształtowania systemu komunikacji - ustalenia zgodne z § 11 pkt. 6;

6) następujące zasady realizacji:

USTALENIA:

INFORMACJE:

Lp.

symbol terenu

klasa

szerokość drogi

lub jej części

w liniach

rozgraniczających

nazwa

(informacja)

zasady projektowanego zagospodarowania (informacja)

1.

1KD-L

lokalna

od 6,0 m do 6,5 m

(w granicach objętych niniejszym planem)

ul. Raszyńska

część drogi istniejącej wraz z projektowanym poszerzeniem; elementy urządzenia: jezdnia i chodniki - w dostosowaniu do elementów zagospodarowania pozostałej części drogi usytuowanej poza granicami planu

2.

1KD-D

dojazdowa

od 7,0 m do 12,0 m

(w granicach objętych niniejszym planem)

ul. Przesmyk

droga częściowo istniejąca wraz z projektowanym poszerzeniem i częściowo projektowana; elementy urządzenia: jezdnie, chodniki, szpaler drzew - w dostosowaniu do elementów zagospodarowania pozostałej części drogi usytuowanej poza granicami planu

3.

2KD-D

dojazdowa

10,0 m

-

droga projektowana; elementy urządzenia: jezdnia i chodniki

4.

3KD-D

dojazdowa

10,0 m

-

droga projektowana; elementy urządzenia: jezdnia i chodniki

5.

1KD-W

wewnętrzna

8,0 m

-

droga projektowana; elementy urządzenia: jezdnia i chodnik

6.

2KD-W

wewnętrzna

8,0 m

ul. Poziomkowa

droga istniejąca; elementy urządzenia: jezdnia i chodnik

7.

3KD-W

wewnętrzna

4,0 m

(w granicach objętych niniejszym planem)

-

część drogi projektowanej; elementy urządzenia: jezdnia i chodnik - w dostosowaniu do elementów zagospodarowania pozostałej części drogi usytuowanej poza granicami planu

8.

1KP

-

4,0 m

istniejący przejazd planowany do przekształcenia na ciąg pieszy, elementy urządzenia: chodnik i zieleń przydrożna

§ 17. Ustala się stawki procentowe, służące naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w wysokości: 15 % dla terenów MN/U, 5 % dla terenów MN oraz 1 % dla terenów KD-L, KD-D i KP.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/92/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/92/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III - część I

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), Rada Gminy Raszyn stwierdza, że projekt planu miejscowego był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu.

Podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu dniach od 1 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015r. w wyznaczonym terminie składania uwag tj. do dnia 19 stycznia 2015 r., w zakresie dotyczącym części I nie wniesiono uwag.

Podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 marca do 22 kwietnia 2015 r. oraz z wyznaczonym terminie składania uwag tj. do dnia 6 maja 2015 r., w zakresie dotyczącym części I nie wniesiono uwag.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/92/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 czerwca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY RASZYN

O SPOSOBIE REALZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn

- Obszar III - część I.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 211-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Gminy Raszyn określa następujący sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, przewidziane na podstawie planu stanowią:

1) modernizacja, rozbudowa i budowa systemu komunikacji - dotyczy dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L (ul. Raszyńska), 1KD-D (ul. Przesmyk), 2KD-D i 3KD-D;

2) budowa sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami.

2. Sposób realizacji inwestycji.

W zakresie inwestycji związanych z modernizacją, rozbudową i budową systemu komunikacji zaplanowano:

1) częściowe poszerzenie istniejącej ul. Raszyńskiej, oznaczonej w planie symbolem 1KD-L, do całkowitej szerokości 12 m w liniach rozgraniczających, w tym 6 m w granicach planu miejscowego;

2) poszerzenie istniejącej ul. Przesmyk wraz z realizacją nowej części drogi stanowiącej kontynuację dotychczasowej ulicy, oznaczonej w planie symbolem 1KD-D, dla której zaplanowano całkowitą szerokość 12 m w liniach rozgraniczających, w tym część o zmiennej szerokości od 7 m do 12 m w granicach planu miejscowego;

3) realizację nowych dróg, oznaczonych w planie symbolami 2KD-D i 3KD-D, o szerokościach 10 m w liniach rozgraniczających.

W ramach realizacji wyżej wymienionych inwestycji zaplanowano wydzielenie i pozyskanie przez Gminę części terenów w postaci nowych działek dla projektowanych poszerzeń i nowych odcinków dróg. Projektowana modernizacja i rozbudowa dróg istniejących oraz budowa nowych dróg, uwzględnia elementy urządzenia systemu komunikacji, w tym jezdnie, chodniki i zieleń towarzyszącą, a także oświetlenie tych dróg. W przypadku dróg istniejących modernizacja i rozbudowa nastąpi w dostosowaniu do pozostałych elementów części terenów komunikacji, zlokalizowanych poza granicami planu.

Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie, m.in. zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Sposób realizacji inwestycji będzie wynikał z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno - technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą jakość wykonania. Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.

W zakresie inwestycji związanych z modernizacją, rozbudową i budową systemu infrastruktury technicznej zaplanowano modernizację i rozbudowę istniejącego systemu oraz budowę nowych elementów sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na potrzeby zaplanowanego zagospodarowania. Inwestycje te zostaną przeprowadzone na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami mediów.

3. Zasady finansowania.

Realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana z budżetu Gminy Raszyn, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 ze zm). Ponadto Gmina ponosi wydatki związane z realizacją oświetlenia dróg, których jest zarządcą.

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 139). Są to zadania obciążające budżet Gminy.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem w paliwo gazowe i energię elektryczną będzie realizowane w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.). Gmina nie ponosi również wydatków związanych z realizacją budowy sieci telekomunikacyjnej, koszty te ponosi operator sieci - zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »