| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/15 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z Uchwałą Nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn oraz stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/200/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2012 r., Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

1) od północy przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 70/3 od osi ul. Julianowskiej, dalej północna granica dz. ew. nr 70/3;

2) od wschodu wschodnia granica dz. ew. nr 70/3;

3) od południa południowa granica działki nr ew. 70/3 i 70/1;

4) od zachodu oś ul. Julianowskiej - dz. ew. nr 69.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. W planie nie ustala się:

1) miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak w granicach obszaru objętego planem zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zabytków archeologicznych oraz dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak określenia ww. przestrzeni w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, w granicach obszaru objętego planem;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak powyższej problematyki;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ze względu na brak powyższej problematyki.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach jednospadowy, dwu spadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 5°;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar objęty planem na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub określoną ustaleniami tekstu planu linię, przed którą zakazuje się lokalizacji nowo realizowanych budynków; poza tę linię mogą wystawać niekubaturowe elementy budynku, takie jak schody, okapy, dachy oraz balkony; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być realizowane na danym terenie na warunkach określonych w planie, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej;

6) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, niebędące urządzeniem reklamowym ani tablicą informacyjną;

7) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem cyfrowo-literowym określającym przeznaczenie terenu;

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo udział terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

9) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

10) usługach - należy przez to rozumieć działalność, niepolegająca na wytwarzaniu dóbr metodami przemysłowymi, wykonywana w samodzielnych obiektach budowlanych lub w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach o innym przeznaczeniu.

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem w zakresie określonym w ustaleniach niniejszej uchwały lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunku planu.

2. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych dodatkowo symbolem terenu.

3. Każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem terenu cyfrowo-literowym. Cyfra oznacza kolejny numer terenu. Następujący po niej symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) wymiarowanie odległości podane w metrach;

5) przeznaczenie terenów - oznaczenie cyfrowo-literowe identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 6. Wydziela się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu :

1) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem PU;

2) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) ustala się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości:

a) 5 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu KDD,

b) 10 m od linii rozgraniczającej terenu kolejowego, znajdującego się poza granicami planu;

2) dla nowych, niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości 5 m od granicy działki wydzielonej drogi wewnętrznej;

3) maksymalna wysokość zabudowy podana w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

4) ustala się utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki pokryć dachowych dla wszystkich obiektów na działce budowalnej z zastosowaniem na dachach spadzistych pokryć w tonacji czerwieni, brązu lub grafitu;

5) ustala się utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki elewacji obiektów budowlanych;

6) ustala się w zakresie ogrodzeń:

a) maksymalną wysokość ogrodzeń mierzoną od poziomu urządzonego terenu nie większą niż 2,2 m,

b) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o prześwicie w przęśle stanowiącym łącznie nie mniej niż 30% jego powierzchni,

c) wysokość części pełnej cokołu nie większą niż 1,0 m,

d) w cokołach należy stosować przepusty umożliwiające migrację małych zwierząt, w formie otworów wielkości nie mniejszej niż 15x15 cm w odstępach nie większych niż 10 m,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych za wyjątkiem słupków i cokołów;

7) ustala się możliwość sytuowanie szyldów i urządzeń reklamowych wyłącznie na budynkach oraz w linii ogrodzenia, o łącznej powierzchni szyldów i urządzeń reklamowych na jednej działce budowlanej nie większej niż 3 m2.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) cały obszar objęty planem miejscowym znajduje się w granicach strefy "zwykłej" Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

2) w granicach obszaru, o którym mowa w pkt. 1 obowiązują rygory określone w przepisach odrębnych w tej mierze;

3) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

4) na obszarze objętym planem nie znajdują się urządzenia melioracji wodnych.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) nie wskazuje się terenów przeznaczonych do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości na zasadach określonych w art., 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) w zakresie parametrów działek uzyskanych w wyniku scaleń i podziału nieruchomości, zgodnie z działem III, Rozdziałem 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się:

a) minimalne powierzchnie działek jak dla nowych działek budowlanych, które zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów,

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m,

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 700 do 900,

d) podział nieruchomości musi uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów celu publicznego i dróg wewnętrznych,

e) możliwość wydzielania działek gruntu o powierzchni mniejszej niż określona w lit. a dla potrzeb:

- lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

- wydzielenia terenu pod drogi wewnętrzne,

f) szerokość wydzielanej drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 8 m,

g) w przypadku wydzielenia nieprzelotowej drogi wewnętrznej na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) zewnętrze powiązania komunikacyjne obszaru objętego planem miejscowym zapewnia droga publiczna klasy dojazdowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD;

2) droga wymieniona w pkt. 1, zapewnia obsługę w zakresie komunikacji dla terenu przyległego do niej, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

3) dopuszcza się realizację w granicach obszaru objętego planem miejscowym dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, zapewniających uzupełniającą obsługę w zakresie komunikacji dla nowo wydzielanych działek budowlanych o szerokościach nie mniejszej niż 8 m;

4) dla nowej, nieprzelotowej drogi wewnętrznej na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m;

5) miejsca do parkowania należy realizować, wraz z budową, przebudową, rozbudową lub nadbudową albo zmianą użytkowania obiektów budowlanych, na terenie działki budowlanej lub zespołu działek, na której realizowana jest inwestycja, w liczbie wynikającej z następujących wskaźników:

a) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni użytkowej,

b) zabudowa usług handlu nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

c) zabudowa usługowa niewymieniona w pkt. b nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

6) dla terenów o dopuszczonych kilku przeznaczeniach, miejsca do parkowania należy zapewnić oddzielnie dla każdego przeznaczenia;

7) dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania w garażu i na podjeździe do garażu.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym również niezwiązanych z przeznaczeniem terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania z obiektami lub urządzeniami infrastruktury technicznej dopuszcza się zmianę ich lokalizacji lub przebiegu zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem wymaganych wzajemnych odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku braku możliwości spełnienia warunku jak lit a możliwość lokalizowania sieci infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących poza liniami rozgraniczającymi dróg;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zapotrzebowania w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

b) zapewnienie zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

a) do czasu wyposażenia obszaru w system zbiorczej kanalizacji możliwość:

- gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na terenie działki budowlanej, z obowiązkiem zapewnienia okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego ścieków,

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem kanalizacji zbiorczej;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) obowiązek zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej,

b) nakaz gromadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych w otwartych lub zamkniętych zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych w granicach działki budowlanej,

c) nakaz podłączenia do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg do gruntu po ich wcześniejszym podczyszczeniu z substancji ropopochodnych lub do systemu kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu,

e) możliwość wykorzystania, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych do celów gospodarczych i przeciwpożarowych;

7) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszczenie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń kogeneracji, na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z projektowanego gazociągu średniego ciśnienia, zbiorników stałych lub butli,

b) odległość w rzucie poziomym linii ogrodzenia od gazociągu nie mniejsza niż 0,5 m;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw płynnych, paliw stałych, odnawialnych, z biomasy, energii elektrycznej, źródeł geotermalnych, energii słonecznej, z urządzeń kogeneracyjnych oraz innych źródeł energii, których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

10) w zakresie łączności publicznej ustala się możliwość realizacji sieci, obiektów i urządzeń na całym obszarze objętym planem;

11) w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - ustala się możliwość użytkowania terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

§ 13. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

1) plan wyznacza tereny dróg publicznych, jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnętrzne, tereny zieleni, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie, w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego.

§ 14. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu - ustala się stawkę w wysokości:

1) 5% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PU;

2) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.PU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna,

b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) składy, za wyjątkiem składowania odpadów,

b) zieleń izolacyjna,

c) infrastruktura techniczna,

d) drogi wewnętrzne,

e) parkingi;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) dopuszczalne budynki towarzyszące takie jak: budynki dozoru posesji, administracyjne, socjalne, magazynowe, garaże i budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszczalne obiekty małej architektury,

c) nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 m wzdłuż linii rozgraniczających z terenami dróg publicznych,

d) dopuszcza się przerwanie ciągłości pasa zieleni izolacyjnej przez dojazdy i dojścia oraz lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

e) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami zawartymi w par. 7 pkt. 1 i 2,

f) maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 15 m,

g) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji nie większa niż 2,

h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 20%,

i) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do działki budowanej 60%,

j) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,08,

k) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 1,

l) dachy płaskie lub dwuspadowe, o nachyleniu połaci do 30°, z dopuszczeniem dachów krzywoliniowych;

4) dopuszczalna powierzchnia działki budowlanej, tworzonej od wejścia w życie niniejszej uchwały nie mniejsza niż 2 000 m2;

5) możliwość wydzielania nowych działek gruntu o powierzchni mniejszej niż określona w pkt. 4 dla potrzeb:

a) lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wydzielenia terenu pod drogi wewnętrzne,

c) powiększenia sąsiadującej działki gruntu lub regulacji granic między sąsiadującymi działkami gruntu pod warunkiem, że nieruchomość, z której działka gruntu będzie wydzielana po podziale będzie miała minimalną powierzchnię jak pkt 4;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji - bezpośredni dostęp do drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDD albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną wyznaczoną na podstawie par. 10 pkt 3 i 4 lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;

2) przeznaczeni dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 17. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie przyjętego uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 kwietnia 2004r. Nr 75, poz.1898, poz. 1899) oraz uchwałą Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2007r. Nr 110, poz. 2826).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Pszczółka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/66/15
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 22 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/15
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 22 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie rozstrzyga co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to budowa dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2. 1. Zadania z zakresu gminnych dróg publicznych, które należą do zadań własnych gminy finansowane będą z budżetu Gminy oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z budżetu Gminy oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/66/15
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 22 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie rozstrzyga co następuje:

§ 1. W wyznaczonym terminie składania uwag podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu tj. od dnia 7 kwietnia 205 r. do dnia 27 maja 2015 r. nie wniesiono uwag.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »