| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U z 2014r, poz. 150 z późn., zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy.

§ 2. Niniejsza uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Platerów.

§ 3. Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy 1, nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

§ 5. Ilekroć w uchwale mowa o:

1) lokatorze - należy rozumieć najemcę lokalu lub inną osobę używającą lokal, nawet bez tytułu prawnego.

2) lokalu - należy rozumieć lokal służący do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

3) lokalu zamiennym - należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w który jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jaki był wyposażony lokal dotychczasowy, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.

4) lokalu socjalnym - należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

5) Gospodarstwie domowym - należy rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

6) Wynajmującym - należy rozumieć właściciela lub inna osobę z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający do używania lokalu.

7) Lokalu przeznaczonym na czas trwania stosunku pracy - należy rozumieć lokal służbowy lub inny związany z wykonywaniem pracy.

8) Opłatach niezależnych od właściciela - należy rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Rozdział IILokale socjalne

§ 6. 1. Lokale socjalne przeznacza się dla osób:

1) które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i posiadają ostatni stały meldunek na terenie gminy

2) których średni miesięczny dochód lub otrzymywana pomoc społeczna, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekracza:

a) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

b) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Uprawnionymi do lokalu socjalnego w pierwszej kolejności są osoby które:

1) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności

2) uzyskały prawo do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu

3) zamieszkują w lokalach nie nadających się do zamieszkania i gdzie powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy wynosi mniej niż 5 m2.

Rozdział 3.
Pomieszczenia tymczasowe

§ 7. 1. Pomieszczenia tymczasowe przeznacza się dla osób, wobec których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, które:

1) nie mają tytułu prawnego do lokalu lub pomieszczenia, w którym mogą zamieszkać

2) nie znalazły pomieszczenia tymczasowego w innych zasobach niż gminy.

2. Pomieszczenia tymczasowe wynajmowane są na podstawie umowy.

Rozdział 4.
Lokale zamienne

§ 8. 1. Lokale zamienne przeznacza się dla osób:

1) podlegających przekwaterowaniu z lokali wyłączonych z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzkiego lub mienia

2) pozbawionych mieszkań w wyniku pożaru, klęski żywiołowej, katastrofy lub innego zdarzenia losowego.

2. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

1) Zgodnie z art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2.

2) Pomiędzy najemcami - pod warunkiem poniesienia przez najemców wszelkich kosztów

3) związanych z zamianą.

Rozdział 5.
Lokale związane ze stosunkiem pracy

§ 9. 1. Przeznacza się dla osób:

1) które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu

2) zatrudnione są w instytucjach gminnych, służbie zdrowia, oświacie lub praca ich jest związana z zadaniami realizowanymi na rzecz gminy.

Rozdział 6.
Pozostałe lokale mieszkalne

§ 10. 1. Przeznacza się dla osób:

1) które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i posiadają ostatni stały meldunek na terenie gminy.

2) których średni miesięczny dochód lub otrzymywana pomoc społeczna, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekracza:

a) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

b) 70% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Dochód o którym mowa w ust. 1 wylicza się według przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 11. 1. W przypadku braku lokalu socjalnego dopuszcza się najem pozostałych w zasobie gminy lokali w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak:

1) klęska żywiołowa

2) zagrożenie życia lub zdrowia osób.

3) bezdomność

2. Dopuszcza się najem lokalu mieszkalnego wymagającego remontu w przypadku, gdy przyszły najemca poniesie koszty remontów koniecznych do przystosowania lokalu do zamieszkania.

Rozdział 7.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali

§ 12. 1. Wniosek najemcy

2. Zawarcie umowy najmu - Wójt Gminy

3. W sytuacjach szczególnych /klęska żywiołowa itp./ protokolarne wprowadzenie najemcy do lokalu z ewentualnym późniejszym zawarciem umowy najmu. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy:

1) Każdorazowo sytuację rozpatrzy Wójt Gminy i określi postępowanie biorąc pod uwagę unormowania ustawowe zawarte w artykule 691 Kodeksu cywilnego 3,

2) W przypadku uchylania się od zawarcia umowy najmu po śmierci najemcy pisemnie nakazanie opuszczenia lokalu

3) Wniosek do sądu o eksmisję.

§ 13. Zamiar wynajęcia lokalu poprzedza wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia (nie dotyczy sytuacji szczególnych określonych w § 11 uchwały).

§ 14. Wynajmowanie lokali powyżej 80 m2 odbywa się na takich samych zasadach jak innych lokali.

§ 15. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 16. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Platerowie Nr XX/91/08 z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Platerowie


Dariusz Kazun

1[1]

2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali o których mowa w ust.3, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

2a. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art.4, gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

2b. Od podnajemców, o których mowa w ust.2a, gmina może pobierać czynsz niższy niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu.

3. Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Przepisy ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.3 dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się odpowiednio do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich jednostek. 2. art. 15. 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości, a także wzajemnej zamiany praw użytkowania wieczystego. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zamiany udziałów we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym nieruchomości. 3. art. 691. § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.


[1]. art. 20.1. W celu realizacji zada o których mowa w art. 4 ustawy, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »