| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.), Rada Gminy Platerów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Platerowie


Dariusz Kazun


Załącznik do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 12 czerwca 2015 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PLATEROWIE

Rozdział 1.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz 642 z późn. zm.)

3) uchwały Nr XVI / 87 / 92 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 czerwca 1992r.
w sprawie połączenia instytucji kultury,

4) Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U z 2013r., poz.885,
z późn. zm.)

5) Ustawy O samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.)

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury może posługiwać się skrótem GOK.

2. Obszarem działania GOK jest teren Gminy Platerów.

3. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora,

którym jest Gmina Platerów, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Rozdział 2.

II. CEL, ZADANIA I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

§ 3. Do celów Gminnego Ośrodka Kultury należy:

1) Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców;

2) Realizacja zadań poprzez upowszechnianie kultury, wiedzy, nauki, sportu i rekreacji;

§ 4. 1. Do podstawowych zadań ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należy
w szczególności:

1) Kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie;

2) Rozwijanie umiejętności kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego;

3) Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu;

4) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

5) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;

6) Kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego z uwzględnieniem mniejszości narodowych;

7) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
i rekreacyjno- sportowych, dbając o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

8) Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych;

9) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych;

10) Prowadzenie stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych;

11) Prowadzenie zajęć świetlicowych;

12) Prowadzenie różnorodnych form indywidualnego oraz zespołowego uczestnictwa
w kulturze.

13) Zagospodarowanie czasu wolnego;

14) Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

15) Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury między innymi poprzez organizację imprez, działalność wydawniczą, usługową, usług reklamowych, promocyjnych
i wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu.

2. W celu rozszerzenia swojej oferty programowej i pełniejszej realizacji zadań GOK może być członkiem stowarzyszeń o charakterze społecznym i kulturalnym.

§ 5. GOK prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez:

1) organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw oraz imprez plenerowych o charakterze sportowym, turystycznym;

2) prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, świetlic wiejskich, prelekcji, warsztatów oraz szkoleń;

3) remonty, rozbudowę, budowę i modernizację budynku GOK, bibliotek oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Platerów;

4) Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;

5) Organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych
i innych;


§ 6. GOK może współpracować z:

1) organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami;

2) innymi ośrodkami kultury;

3) innymi instytucjami.

Rozdział 3.

III. ORGANIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

§ 7. 1. Dyrektor zarządza instytucją, kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jego działalności .

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Platerów, na czas określony, na okres 5 lat po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz związków zawodowych istniejących na terenie gminy.

3. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Platerów.

4. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników GOK.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w GOK pracowników dokonuje Dyrektor.

6. GOK może powoływać i odwoływać swoje oddziały.

§ 8. Organizację wewnętrzną określa regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej stowarzyszeń twórców i organizacji związkowych.

Rozdział 4.

IV. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz.330 ze zm.)

2. GOK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków z wykorzystaniem dotacji z budżetu Gminy.

§ 10. GOK może pozyskiwać dochody poprzez:

1) wynajem pomieszczeń i mienia;

2) usługi reklamowe;

3) usługi ksero i komputerowe;

4) usługi audio- foto- video;

5) usługi plastyczne;

6) sprzedaż wydawnictw i publikacji;

7) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;

8) prowadzenie galerii sztuki użytkowej i ludowej oraz sprzedaż wyrobów sztuki profesjonalnej i amatorskiej;

9) wykonywanie innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych;

10) pobieranie opłat za niektóre zajęcia;

11) Świadczenie usług w zakresie wynajmu lokalu i sprzętu

12) wypożyczania kostiumów, rekwizytów, płyt CD, DVD, Blue Ray i innych nośników;

Przewodniczący Rady Gminy w Platerowie


Dariusz Kazun

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »