| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Sochaczew

z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 2 a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 2 Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Tracą moc uchwała Nr XL/186/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Rady Gminy Sochaczew w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ćwikliński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty.

Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (art. 6j ust. 1 w/w ustawy)

Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy powyższej metodzie bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d w/w ustawy.

4) maksymalne stawki opłat za odpady komunalne o których mowa w art. 6 k ust. 2 a w/w ustawy,

5) sposób zbierania odpadów komunalnych - selektywny, nie selektywny ( art. 6 k ust. 3 w/w ustawy)

Dla celów ustalenia opłaty przyjęto:

1) Liczbę mieszkańców, którzy złożyli deklaracje: 9821 osób, w tym:

a) deklarujący selektywne zbieranie odpadów : 9298 osób

b) deklarujący nie selektywne zbieranie odpadów : 523 osób

2) Roczna koszt wynikający z przetargu na odbiór odpadów komunalnych: 1.130140,51 zł)

Mając powyższe na uwadze przyjęto:

a) stawkę 9 zł miesięcznie od osoby selektywnie zbierającej odpady komunalne oraz

b) stawkę 18 zł miesięcznie od osoby, która nie selektywnie zbiera odpady

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »