| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 23 lipca 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, 10 i 10a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) - Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Zakroczym, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Regulamin określa:

1) wysokość stawek dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu;

4) wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym a dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik do Uchwały Nr XVI/68/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 2015 r.

Regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) oddziale - należy przez to rozumieć także grupę wychowawczą.

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz tych którym powierzono funkcję kierowniczą

3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły, i placówki oraz inne jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym

Rozdział 1.
Wynagrodzenie nauczycieli

§ 1. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego zrównuje się z wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, określonych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 ze zm.).

Rozdział 2.
Dodatek funkcyjny

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Gminy Zakroczym uwzględniając:

1) liczbę oddziałów i strukturę organizacyjną szkoły;

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego ustala dyrektor szkoły, w której doradca metodyczny jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Zakroczym, uwzględniając obszar działania doradcy metodycznego oraz złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole - w granicach stawek określonych w regulaminie - ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.

§ 3. 1. Określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego:

Lp.

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja

Kwota w zł brutto

1

Szkoły podstawowe:

1) dyrektor szkoły liczącej:

a) do 10 oddziałów

700 - 900

b) 11 oddziałów i więcej

1000 - 1200

2) wicedyrektor

400 - 800

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny:

1) dyrektor szkoły liczącej:

a) do 20 oddziałów

1000 - 1200

b) 21oddziałów i więcej

1300 - 1500

2) wicedyrektor

3) kierownik świetlicy szkolnej

400 - 800

400 - 600

3

Doradca metodyczny

300 - 500

4

5

Wychowawca oddziału przedszkolnego:

90 - 150

Wychowawca klasy :

a)szkoły podstawowej

90 - 180

b) gimnazjum

90 - 200

6

Opiekun stażu (jeden stażysta)

50 - 100

2. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego oraz dyrektora zespołu szkół lub placówek oświatowych albo placówek oświatowych w skład których wchodzą szkoły, może być zwiększona maksymalnie o 20%. Zwiększenie maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego nie ogranicza możliwości przyznania dodatku określonego w ust. 3.

3. Dopuszcza się zwiększenie maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego maksymalnie o 25% dla dyrektora szkoły za wzorową organizację pracy szkoły oraz racjonalne wykorzystywanie środków finansowych.

4. Środki na dodatki funkcyjne dla wychowawców, o których mowa w ust. 1 lp. 4 i 5, rezerwuje się na dany rok budżetowy w wysokości odpowiednio na jeden etat:

1) w przedszkolach - 90 zł;

2) w szkołach podstawowych - 90 zł;

3) w gimnazjach - 90 zł.

§ 4. 1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej, niż kwota wynikająca z minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego, dla każdej grupy wyodrębnionej w § 3 ust. 1.

2. Środki przeznaczone na dodatki funkcyjne przekazane do planów finansowych szkół mogą zostać zwiększone za zgodą Burmistrza Gminy Zakroczym, jeśli skutki finansowe przyznanych dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i doradców metodycznych tego wymagają.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na czas określony nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) urlopu dla podratowania zdrowia;

4) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;

5) przebywania w stanie nieczynnym.

7. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny według stawki ustalonej dla dyrektora szkoły, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.

8. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, mają prawo do dodatku funkcyjnego według stawki ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesięcznego okresu pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 i 8, wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy Zakroczym, ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.

2. Dodatek motywacyjny dla doradcy metodycznego przyznaje dyrektor szkoły, w której doradca metodyczny jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Zakroczym.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, należy brać pod uwagę:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce, z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych;

2) działania wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:

a) wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi,

c) kształtowanie postawy etycznej, obywatelskiej i patriotycznej;

3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły;

4) indywidualną pracę z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz działania zmierzające do rozwijania przez uczniów ukierunkowanych zainteresowań i uzdolnień;

5) zaangażowanie w realizację zadań i czynności dodatkowych, takich jak:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych zespołów,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz inne zadania wykonywane na rzecz uczniów,

e) udział w realizacji projektów międzynarodowych;

6) wypełnianie zadań i obowiązków, a w szczególności:

1. podnoszenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

2. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny pracy,

3. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,

4. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

5. dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o stan pomocy dydaktycznych i urządzeń szkolnych;

7) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających z przyjętej polityki edukacyjnej, a w szczególności:

1. aktywne działanie zmierzające do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej w szkole,

2. zachęcanie uczniów do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej,

3. udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów,

4. wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły należy brać pod uwagę jakość prac związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

1) dbałość o jakość pracy szkoły zgodnie z założeniami polityki edukacyjnej Gminy Zakroczym;

2) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły;

3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;

4) współpracę z organem prowadzącym;

5) integrowanie zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań;

6) dbałość o infrastrukturę szkoły;

7) prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej;

8) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły;

9) udział w projektach europejskich i organizację współpracy z zagranicą.

5. Dopuszcza się za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich zwiększenie dodatku motywacyjnego nauczycielom koordynującym realizację projektu, w tym dyrektorom szkół, nie więcej jednak niż o 100% maksymalnej stawki dodatku motywacyjnego.

6. Dopuszcza się zwiększenie maksymalnej stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły, za wzorowe zarządzanie szkołą oraz uzyskiwanie przez szkołę znaczących
efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczo-wychowawczej, nie więcej jednak niż o 50% maksymalnej stawki dodatku motywacyjnego.

7. W przypadku zwiększenia dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 5 i 6, podwyższa się za zgodą Burmistrza Gminy Zakroczym wysokość środków na dodatki motywacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1, o kwotę stanowiącą skutki finansowe podwyższonych dodatków.

§ 6. 1. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i doradców metodycznych wyodrębnia się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

2. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze wyodrębnia się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 1,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

3. W planach finansowych w poszczególnych typach szkół na dany rok budżetowy ujmuje sie środki finansowe, odpowiednio:

a) dla zatrudnionych nauczycieli i doradców metodycznych w wysokości 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli

b) dla zatrudnionych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w wysokości 1,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli

4. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne przekazane do planów finansowych szkół mogą zostać zwiększone za zgodą Burmistrza Gminy Zakroczym, jeśli możliwości finansowe gminy umożliwiają ich zwiększenie.

5. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne przekazane do planów finansowych szkół mogą być przez organ prowadzący okresowo zwiększone nie więcej niż o 100% za wybitne osiągnięcia i znaczny wkład pracy nauczycieli w rozwój szkoły.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi, który nie spełnił żadnego z ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego przewidzianych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U 2014 poz. 416 ze zm.)

6. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w danej szkole co najmniej 6 miesięcy.

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 7. Nauczycielom pracującym w uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą godzinę zajęć realizowanych w tych warunkach.

§ 8. Stawkę godzinową, o której mowa w § 7, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.

§ 9. 1. 1. W razie zbiegu prawa do dodatku określonego w § 7 nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 5.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. 1. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela, realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w różnym tygodniowym wymiarze godzin, w tym również za godziny przepracowane przy przeprowadzaniu pisemnych sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych, oblicza się dla zajęć, w zakresie których godziny są realizowane.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, nie później jak do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 11. 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. W przypadku gdy nauczyciel nie zrealizuje godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jak za godziny zrealizowane.

Rozdział 6.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12. Fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zabezpiecza się w budżecie Gminy na dany rok budżetowy dla poszczególnych placówek oświatowych w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego do dyspozycji Burmistrza Gminy Zakroczym przeznacza się 0,3 %, pozostałe 0,7% w dyspozycji dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej.

§ 13. 1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród, może otrzymać nauczyciel, w tym także dyrektor szkoły, wzorowo realizujący obowiązki, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela, oraz spełniający odpowiednio:

1. co najmniej cztery z kryteriów wymienionych w ust. 2, w przypadku nauczyciela;

2. co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 2 i co najmniej trzy kryteria wymienione w ust. 3, w przypadku dyrektora szkoły.

2. Przy przyznawaniu nagród nauczycielom, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę:

1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień, dotyczy to także wyników w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

2. wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły;

3. aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej;

4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających
z polityki edukacyjnej Gminy Zakroczym,

b) aktywne działanie w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej dla uczniów,

c) udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych,

5) różnorodne formy współpracy z rodzicami uczniów,

6) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnejpomocy ze strony szkoły,

3. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, bierze się pod uwagę:

1. dbałość o jakość pracy szkoły zgodnie z polityką edukacyjną Gminy Zakroczym;

2. osiąganie dobrych wyników w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi;

3. kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;

4. udział szkoły w projektach europejskich i organizację współpracy z zagranicą;

5. racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych;

6. współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

§ 14. 1. Z wnioskiem o nagrodę może wystąpić:

1) dla nauczyciela - dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców i nauczycielskie związki zawodowe

2) dla dyrektora - burmistrz, rada pedagogiczna, rada rodziców i nauczycielskie związki zawodowe

§ 15. Decyzję o przyznaniu nagrody dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora lub nauczyciela - Burmistrz Gminy Zakroczym.

§ 16. 1. Nagrody mogą być przyznane z okazji:

1) Dnia Edukacji Narodowej;

2) zakończenia roku szkolnego;

3) innych ważnych okoliczności.

§ 17. Nagroda wypłacana jest nie później niż 30 dni od dnia poinformowania nauczyciela o przyznaniu nagrody.

Rozdział 7.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 18. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) dla 1 osoby w rodzinie- 80,00 zł,

2) dla 2 osób w rodzinie- 110,00 zł,

3) dla 3 osób w rodzinie- 140,00 zł,

4) dla 4 i więcej osób w rodzinie- 170,00 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka będącego na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawcy ;

2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor - Burmistrza Gminy Zakroczym. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie pieniężne podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach równorzędnie przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany na podstawie wniosku w którym wskazuje pracodawcę u którego chce pobierać dodatek oraz oświadcza iż nie pobiera go w innych szkołach.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 19. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 20. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.

2. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Gminy Zakroczym.

3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 7.
Nauczycielski dodatek wiejski

§ 21. 1. Zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela - nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, a pracującemu nie mniej niż 1 etatu, zasiłek zostaje wypłacony w wysokości 10%.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) stanowi, że organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych;

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia takich jak nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »