| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paplin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Korytnica uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się Statut Sołectwa Paplin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Postanowienia § 16 - 31 Statutu będą miały zastosowanie z dniem rozpoczęcia kadencji następującej po kadencji, w czasie której Statut wszedł w życie.

2. Do przedterminowych i uzupełniających wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której Statut wszedł w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/22/90 Rady Gminy w Korytnicy z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Korytnica.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na terenie sołectwa Paplin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Tarapata


Załącznik do Uchwały Nr XII/87/15
Rady Gminy Korytnica
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

STATUT SOŁECTWA PAPLIN

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Sołectwo Paplin jest jednostką pomocniczą gminy Korytnica, a jego mieszkańcy stanowią wspólnotę lokalną.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 549, ze zm.);

2) Statutu Gminy Korytnica;

3) niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Korytnica;

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Korytnica;

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Korytnica;

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korytnica;

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Paplin;

6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Paplin;

7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Paplin;

8) Zebraniu - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Paplin;

9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Paplin.

§ 3. Sołectwo Paplin obejmuje obszar miejscowości Paplin.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA

§ 4. Do zakresu działania Sołectwa należy:

1) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego przez gminę;

2) dysponowanie dochodami z tego źródła oraz rozporządzanie środkami wydzielonymi z budżetu gminy jako fundusz sołecki, poprzez wskazanie celu wydatkowania tych środków finansowych;

3) współpraca z radnymi głównie z terenu okręgu wyborczego, w którym leży sołectwo;

4) współpraca z gminą i jej jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie:

a) ochrony zdrowia poprzez propagowanie zdrowego żywienia, organizowanie spotkań i pogadanek z lekarzami, kursów w zakresie udzielania pierwszej pomocy itp.,

b) kultury poprzez organizowanie na terenie sołectwa uroczystości z okazji tradycyjnych świąt, rocznic, dni oraz kultywowanie obrzędów i tradycji,

c) ochrony środowiska i przyrody, upowszechniania ekologii i dbałości o środowisko naturalne, np. poprzez udział w akcji sprzątania świata, popularyzację segregacji śmieci,

d) ochrony przeciwpożarowej poprzez propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej.

5) współudział w realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA

Zebranie wiejskie

§ 5. Do właściwości Zebrania należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa, członków Rady Sołeckiej;

2) rozpatrywanie informacji Sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej;

3) uchwalanie wniosków zawierających wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla sołectwa w budżecie gminy;

4) wnioskowanie do Wójta w sprawach sołectwa, a w szczególności dotyczących:

a) budżetu gminy,

b) Statutu Sołectwa;

5) podejmowanie uchwał w sprawie organizowania prac społecznych na rzecz sołectwa.

Zasady i tryb zwoływania Zebrania wiejskiego

§ 6. 1. Prawo do obecności na Zebraniu przysługuje każdemu.

2. Prawo głosowania, w sprawach innych niż wybór i odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej, posiadają pełnoletni mieszkańcy sołectwa.

§ 7. 1. Zebranie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek członków Rady Sołeckiej;

3) na wniosek co najmniej 10 pełnoletnich mieszkańców sołectwa;

4) na wniosek Wójta.

2. Na wniosek osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4 Sołtys zwołuje Zebranie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Wnioskodawca zwołania Zebrania proponuje porządek tego Zebrania.

§ 8. 1. W razie przemijającej niemożności sprawowania funkcji Sołtysa Zebranie zwołuje upoważniony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

2. W razie ustąpienia Sołtysa, jego śmierci albo trwałej niemożności sprawowania funkcji, Zebranie zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

3. W razie niezwołania Zebrania w terminie określonym w § 7 ust. 2 Zebranie zwołuje Wójt. Do czasu wyboru przewodniczącego Zebranie prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 składa się do Wójta.

§ 9. O Zebraniu zawiadamia się mieszkańców podając, miejsce, termin i porządek Zebrania poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwie, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym jego terminem, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.

§ 10. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 11. 1. Obradom Zebrania przewodniczy Sołtys a w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 i 2 osoba zwołująca Zebranie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

2. Przewodniczący Zebrania prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zebranie porządkiem.

3. Przewodniczący Zebrania zapewnia protokołowanie jego przebiegu.

§ 12. 1. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Uchwały Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

3. Uchwały mogą być sporządzone w formie:

1) odrębnego dokumentu;

2) zapisu w protokole.

4. Uchwały określone w ust. 3 pkt.1 podpisuje przewodniczący Zebrania.

§ 13. Z zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) miejsce i datę Zebrania;

2) porządek Zebrania;

3) wykaz podjętych uchwał z określeniem spraw których one dotyczą;

4) streszczenie przebiegu obrad;

5) podpisy przewodniczącego Zebrania i osoby sporządzającej protokół;

6) do protokołu dołącza się listę obecności mieszkańców uczestniczących w Zebraniu oraz podjęte uchwały.

§ 14. Jeden egzemplarz protokołu Zebrania wraz z podjętymi uchwałami oraz innymi załącznikami przewodniczący Zebrania przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia odbycia Zebrania.

Sołtys

§ 15. Do zakresu działania Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa należy:

1) reprezentowanie sołectwa przed organami gminy;

2) zwoływanie i prowadzenie Zebrań, posiedzeń Rady Sołeckiej oraz przygotowywanie projektów uchwał Zebrania;

3) wykonywanie uchwał Zebrania;

4) inicjowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego;

5) udział w sesjach Rady Gminy;

6) składanie na Zebraniu, na zakończenie kadencji, sprawozdania ze swojej działalności;

7) zgłaszanie wniosków do Wójta i Rady Gminy w sprawach dotyczących sołectwa;

8) informowanie mieszkańców sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.

Rada Sołecka

§ 16. 1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

2. Rada Sołecka składa się z 2 do 5 członków wybieranych przez Zebranie. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

4. Sołtys zwołuje Posiedzenia Rady Sołeckiej stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

5. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii uchwalanych zwykłą większością głosów.

6. Członkowie Rady Sołeckiej sprawują swoje funkcje społecznie.

7. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) udzielanie pomocy sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) wspomaganie sołtysa w przygotowywaniu projektów uchwał Zebrania;

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego;

4) wyrażanie opinii w sprawach sołectwa.

Rozdział 4.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 17. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej kończy się z dniem zakończenia kadencji Rady Gminy.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w ciągu 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Gminy.

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się na Zebraniu zwołanym przez Wójta.

3. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania, Wójt podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwie oraz doręcza Sołtysowi.

§ 19. Spis osób uprawnionych do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sporządza Wójt i przekazuje komisji skrutacyjnej.

§ 20. Zebraniu zwołanemu dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy przewodniczący Zebrania, wybrany przez Zebranie w głosowaniu jawnym.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 członków wybranych w głosowaniu spośród obecnych na Zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 22. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przeprowadzenie głosowania jawnego w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Sołeckiej zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 2;

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ustalenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu przeprowadzonych wyborów;

6) ogłoszenie wyników wyborów.

2. W protokole wpisuje się:

1) ustaloną przez Zebranie liczbę wybieranych członków Rady Sołeckiej;

2) liczbę osób uprawnionych do głosowania;

3) liczbę wydanych kart do głosowania;

4) liczbę oddanych kart do głosowania (wyjętych z urny), w tym:

a) liczbę kart nieważnych,

b) liczbę kart ważnych;

5) liczbę głosów nieważnych;

6) liczbę głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.

3. W protokole, o którym mowa w ust. 2, wymienia się odpowiednio:

1) imię (imiona) i nazwisko wybranego Sołtysa;

2) imiona i nazwiska wybranych członków Rady Sołeckiej.

4. Protokół przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania. Protokół Zebrania wraz z załącznikami doręcza się Wójtowi w trybie określonym w § 14.

§ 23. 1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa a następnie przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się ustnie na Zebraniu bądź pisemnie. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania.

3. Osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. W razie nieobecności kandydata na Zebraniu zgłaszający kandydaturę musi przedstawić pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie z podaniem funkcji na jaką kandyduje.

5. Komisja przed przystąpieniem do głosowania przedstawia zasady głosowania.

6. Głosowanie odbywa się na odrębnych kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy z umieszczonymi nazwiskami i imionami kandydatów według kolejności zgłoszeń. Nazwisko i imię (imiona) kandydata jest poprzedzone z lewej strony kratką przeznaczoną na postanowienie znaku "x" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.

7. Głosuje się poprzez postawienie znaku "x" (dwóch przecinających się w obrębie kratki linii) w kratce obok nazwiska wybieranego kandydata.

8. W wyborach Sołtysa wyborca stawia znak "x" przy jednym nazwisku.

9. W wyborach członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak "x" przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów ilu członków liczy Rada Sołecka.

10. Nieważne są karty do głosowania:

1) całkowicie przedarte;

2) inne niż określone w ust. 6.

11. W wyborach Sołtysa za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca postawił znak "x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;

2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie postawił znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.

12. W wyborach członków Rady Sołeckiej za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca postawił znak "x" obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej;

2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie postawił znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.

§ 24. 1. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa otrzyma równą liczbę głosów uprawniającą do objęcia funkcji Sołtysa komisja stwierdza ten fakt w protokole i zarządza ponowne głosowanie.

2. W głosowaniu ponownym uczestniczą tylko kandydaci, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na członków Rady Sołeckiej otrzyma równą liczbę głosów uprawniającą do objęcia funkcji członka Rady Sołeckiej, a liczba członków Rady Sołeckiej tak wybranych byłaby większa od maksymalnej liczby ustalonej zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 komisja stwierdza ten fakt w protokole - o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania ustala komisja i przedstawia go Zebraniu.

§ 25. 1. Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Rozdział 5.
ODWOŁANIE, SOŁTYSA, (CZŁONKA) CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 26. 1. Sołtys lub członkowie (członek) Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członków (członka) Rady Sołeckiej mogą wystąpić stali mieszkańcy Sołectwa, w liczbie co najmniej dziesięciu, uprawnieni do głosowania.

3. Z wnioskiem o odwołanie członków (członka) Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków (członka) Rady Sołeckiej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy załączyć listę z podpisami osób popierających wniosek.

5. Wniosek o odwołanie Sołtysa składa się do Zebrania za pośrednictwem Wójta.

6. Wniosek mieszkańców o odwołanie członków (członka) Rady Sołeckiej składa się do Zebrania za pośrednictwem Sołtysa.

§ 27. 1. Zebranie dla odwołania:

1) Sołtysa zwołuje Wójt; do czasu wyboru przewodniczącego Zebranie prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy;

2) członków (członka) Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

2. Przed głosowaniem w sprawie odwołania Sołtysa lub członków (członka) Rady Sołeckiej należy osobom tym umożliwić złożenie wyjaśnień.

3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Karta do głosowania zawiera pytanie:

1) "Czy jest Pan / Pani za odwołaniem Sołtysa ……………… ………………" lub;

(imię) (nazwisko)

2) "Czy jest Pan / Pani za odwołaniem członków (członka) Rady Sołeckiej.

………………. ……………….

(imię) (nazwisko)

Na karcie do głosowania, w obrębie imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) zamieszcza się również wyrazy: "tak" i "nie" z kratkami z lewej strony przeznaczonymi na postawienie znaku "x" przy odpowiedzi, którą wybrał głosujący.

5. Głosowanie polega na udzieleniu odpowiedzi "tak" lub "nie" na postawione pytanie. Głosuje się poprzez postawienie znaku "x" (dwóch przecinających się w obrębie kratki linii) w kratce obok wybranej odpowiedzi.

6. Nieważne są karty do głosowania:

1) całkowicie przedarte;

2) inne niż określone w ust. 4.

7. Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca postawił znak "x" przy odpowiedzi "tak" i "nie";

2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie postawił znaku "x" przy żadnej odpowiedzi.

§ 28. 1. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na Zebraniu stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

2. Członkiem komisji nie może być Sołtys lub członek Rady Sołeckiej którego dotyczy głosowanie.

§ 29. 1. Do zadań komisji należy:

1) przeprowadzenie głosowania;

2) ustalenie wyników głosowania;

3) sporządzenie protokołu wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników głosowania.

2. W protokole wyników głosowania wpisuje się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) wydanych kart do głosowania;

3) oddanych kart do głosowania (wyjętych z urny), w tym:

a) kart nieważnych,

b) kart ważnych;

4) głosów nieważnych;

5) ważnie oddanych głosów "tak" i ważnie oddanych głosów "nie" .

3. W protokole, o którym mowa w ust. 2, wpisuje się odpowiednio:

1) funkcję oraz imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osób, których dotyczy głosowanie;

2) wynik głosowania.

4. Protokół wyników głosowania stanowi załącznik do protokołu Zebrania. Protokół Zebrania wraz z załącznikami doręcza się Wójtowi w trybie określonym w § 14.

§ 30. 1. Odwołanie z funkcji Sołtysa lub członków (członka) Rady Sołeckiej następuje w przypadku:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;

2) odwołania przez Zebranie.

2. W przypadku odwołania z funkcji Sołtysa lub członków (członka) Rady Sołeckiej, Wójt w ciągu jednego miesiąca od daty zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, zarządza wybory przedterminowe lub uzupełniające.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Do wyborów przedterminowych i uzupełniających przepisy § 18 - 25, stosuje się odpowiednio.

§ 31. 1. Kadencja Sołtysa i członków (członka) Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych lub uzupełniających kończy się z dniem określonym w § 17 ust. 1.

2. Do Sołtysa i członków (członka) Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych lub uzupełniających przepisy § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6.
WAŻNOŚĆ WYBORÓW

§ 32. 1. Protest przeciwko ważności wyboru Sołtysa lub wyborów członków (członka) Rady Sołeckiej wnosi się na piśmie do Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa posiadającemu prawo wybierania.

3. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

4. Rada Gminy rozpatruje protest nie później niż w 60 dniu po dniu jego wniesienia.

5. Uznając zasadność zarzutów Rada Gminy, podejmuje uchwałę o nieważności wyboru Sołtysa lub wyborów członków (członka) Rady Sołeckiej.

6. W razie podjęcia przez Radę Gminy uchwały o nieważności wyboru Sołtysa lub wyborów członków (członka) Rady Sołeckiej Wójt, w ciągu 60 dni od dnia podjęcia uchwały, zarządza wybory ponowne w zakresie unieważnienia. Wybory ponowne przeprowadza się na zasadach i w trybie przewidzianych w Statucie.

7. Protest zostaje oddalony jeżeli został złożony z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1.

8. Rada Gminy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w ust. 1 i ust. 3. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu.

§ 33. Dokumentację z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przechowuje się w archiwum Urzędu Gminy.

Rozdział 7.
ZARZĄDZANIE I KORZYSTANIE Z MIENIA, GOSPODARKA FINANSOWA

§ 34. 1. Na wniosek Zebrania, sołectwu mogą być przekazane do korzystania składniki mienia komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie wskazanym w § 4 pkt. 2.

3. Z przekazanych składników mienia mieszkańcy sołectwa korzystają zgodnie z przeznaczeniem, ich właściwościami i zasadami prawidłowej gospodarki.

§ 35. 1. Na środki finansowe będące w dyspozycji sołectwa składają się:

1) kwoty wyodrębnione w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego;

2) dochody uzyskane z mienia, o którym stanowi § 34 ust. 2 i innych przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców sołectwa.

2. Zasady składania wniosków o przyznanie funduszu sołeckiego określa ustawa.

Rozdział 8.
KONTROLA I NADZÓR

§ 36. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 37. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Rada Gminy samodzielnie lub przy pomocy komisji rewizyjnej.

2. Kontrolujący mają prawo do bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa, jak i bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa.

§ 38. 1. Organami nadzoru nad działalnością organów sołectwa są Rada Gminy i Wójt.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

3. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 39. 1. Uchwała Zebrania sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada Gminy w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały w trybie określonym w § 14.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania albo w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Tarapata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »