| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Ogłoszenie nr 1 Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) Starosta Piaseczyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej "Powiatową Radą" jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty. Do zakresu działania Powiatowej Rady należy, w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób;

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3. ocena realizacji programów;

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Kandydatów na członków Powiatowej Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14, pokój Nr 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych" w terminie do dnia 30 września 2015 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Starosta Piaseczyński powoła w formie pisemnej w terminie do 30 dni, od dnia wskazanego
w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń. Informacja o kandydatach powołanych przez Starostę Piaseczyńskiego na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Starosta Piaseczyński


Wojciech Ołdakowski


Załącznik

do Ogłoszenia

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015 r

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Karta zgłoszenia kandydata na członka

Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

1. Organizacja/Jednostka zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail):

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Kandydat (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Uzasadnienie kandydatury:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Podpisy osób reprezentujących organizację/jednostkę zgłaszających kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych (wymagane podpisy osób statutowo uprawnionych do reprezentowania podmiotu):

…………………………………..………………………

(pieczęć organizacji/jednostki)(miejscowość, data)

……………………………………..…...………………………….

(podpis zgłoszonego kandydata)(podpis osób uprawnionych)


Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

TAK / NIE*

2. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

TAK / NIE*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie danych osobowych zawartych w niniejszej Karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu powołania Członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);

TAK / NIE*

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym oraz wyrażam zgodę na upublicznianie informacji zawartych w zgłoszeniu.

TAK / NIE*

………………………..……………………………….

(data)(podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »