| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 95/X/2015 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu działek nr ewid: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i części działki nr 1648/4, położonych w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza obejmujących obszar o powierzchni ok. 0,76 ha

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 tekst jednolity), w związku z uchwałą Rady Miasta Ciechanów nr 499/XLI/2014z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "BLOKI" w Ciechanowie, obejmującego działki nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki 1648/4, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów" (przyjętego uchwałą Nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007r.),

Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:
R O Z D Z I A Ł I
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla terenu działek nr ewid: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i części działki nr 1648/4, położonych w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza, obejmujących obszar o powierzchni ok. 0,76 ha, zwany dalej planem.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z następujących, integralnych części:

1) części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) części graficznej, na którą składa się rysunek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięć dotyczących sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały;

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 - tekst jednolity);

2. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
a w szczególności :

1) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2) Prawo ochrony środowiska,

3) Ustawa o odpadach,

4) Prawo wodne,

5) Prawo budowlane,

6) Ustawa o drogach publicznych,

7) Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

8) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

3. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

4. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

5. rysunku planu - należy przez to rozumieć integralną część planu, rysunek w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

6. symbolu - należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji określony odpowiednio symbolem literowym i numerem, wyróżniającym go spośród innych terenów;

7. terenie - należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie
z rysunkiem planu;

8. linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię będącą granicą pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji);

9. wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce budowlanej w odniesieniu do powierzchni tej działki;

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem, określającą najmniejszą dopuszczalną odległość płaszczyzny elewacji noworealizowanego obiektu
budowlanego od linii rozgraniczającej teren, z pominięciem logii, balkonów, wykuszy oraz elementów wejść do budynków (schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń) wysuniętych poza obrys budynku na odległość nie większą niż 2,0 m i o powierzchni zabudowy nie większej niż 8,0 m2. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy elementów reklamowych;

11. proekologicznych systemach cieplnych - należy przez to rozumieć systemy cieplne,
które nie powodują przekroczenia dopuszczalnych emisji gazów i pyłów, określonych
w obowiązujących przepisach odrębnych, w szczególności wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię elektryczną, słoneczną, itp.;

§ 3.

Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

5. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7. sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8. stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

§ 4.

Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

§ 5.

Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:

1. granic obszaru objętego planem;

2. linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3. linii zabudowy;

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych, określonych odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów;

5. granic terenów zamkniętych oraz granic ich stref ochronnych.

R O Z D Z I A Ł II
Ustalenia dotyczące terenu objętego planem

§ 6.

Wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednimi symbolami i liniami rozgraniczającymi, zgodnie z rysunkiem planu:

1. Teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolami U;

2. Teren drogi (ulicy) wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;

§ 7.

Do czasu zabudowy i zagospodarowania wyznaczonego terenu zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, można go użytkować w sposób dotychczasowy - jednak bez prawa utrwalania tego przeznaczenia, jeśli jest niezgodne z ustaleniami planu.

§ 8.

Stawkę procentową, stanowiącą podstawę do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów objętych planem ustala się w wysokości 20%.

§ 9.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U - o powierzchni ok. 0,70 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie terenu :

Teren przeznacza się na lokalizację zabudowy usługowej, w tym obiekty handlu detalicznego
o powierzchni sprzedaży do 2 000 m2 wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami
(w tym np. biurowymi, technicznymi, pomocniczymi) oraz obiektów i elementów towarzyszących, takich jak: parkingi, dojazdy, dojścia, zieleń urządzona oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Na terenie dopuszcza się możliwość lokalizacji stacji transformatorowej SN/nn:

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) Możliwość realizacji ogrodzeń od strony dróg - o wysokości do 1,2 m od strony ulicy Sienkiewicza i o wysokości do 1,5 m od strony drogi KDW, jako ażurowych
w minimum 60%, realizowanych w linii rozgraniczającej teren, wykonanych z trwałych materiałów (z wyłączeniem prefabrykatów betonowych);

2) Konieczność zapewnienia miejsca (jako osłonięte, zadaszone, z zapewnioną obsługą komunikacyjną) na pojemniki do zbiórki odpadów;

3) Nakazuje się zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych budynków zlokalizowanych na działce;

4) Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:

a) zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam i znaków informacyjno-plastycznych o powierzchni przekraczającej 4 m2 na jeden znak lub reklamę. Wyznaczona niniejszym planem nieprzekraczalna linia zabudowy nie ma zastosowania przy lokalizacji reklam i znaków informacyjno-plastycznych;

b) reklamy i znaki informacyjno - plastyczne nie powinny utrudniać użytkowania obiektów
i przestrzeni;

3. W zakresie ochrony środowiska i przyrody :

1) Uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie lokalizowanych obiektów i funkcji, nie może przekraczać parametrów dopuszczonych przepisami odrębnymi, poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

2) Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

3) Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu parkingów i dojazdów, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych;

4) Zakaz składowania i przechowywania jakichkolwiek odpadów;

5) Co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej musi stanowić teren biologicznie czynny;

4. Zasady kształtowania zabudowy, podziału i wskaźniki zagospodarowania terenu :

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Sienkiewicza - w odległości 11 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Wskaźnik zabudowy - maksimum 0,4;

3) Intensywność zabudowy - minimum 0,05, maksimum 0,6;

4) Wysokość zabudowy - maksimum 12,0 m;

5) Gabaryty budynków - budynki usługowe oraz towarzyszące - z dachami o kącie nachylenia połaci do 40°, z kalenicami na wysokości maksimum 12,0 m nad poziom terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,6 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku;

5. Szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu :

1) Od strony zabudowy mieszkaniowej - konieczność wprowadzenia ekranów akustycznych lub zieleni o charakterze izolacyjnym;

2) Konieczność uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenu, istniejących sieci infrastruktury technicznej;

3) Określa się granicę strefy ochronnej terenu zamkniętego zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują ograniczenia sytuowania budowli, budynków, sadzenia drzew i krzewów oraz ograniczenia wykonywania robót ziemnych określone w przepisach odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

6. Zasady dotyczące systemu komunikacji:

1) Obsługę komunikacyjną terenu ustala się bezpośrednio z ulicy Sienkiewicza -- na odcinku,
na którym teren U graniczy z terenem ulicy Sienkiewicza;

2) Konieczność zapewnienia w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z funkcją terenu - dla funkcji usługowych obowiązek zapewnienia jako minimum:

a) 2 miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług handlu,

b) 3 miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług innych,

c) 2 miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 10 miejsc konsumpcyjnych dla usług gastronomii,

d) 1 miejsca parkingowego na każdych 3 zatrudnionych,

Przy liczbie wymaganych miejsc postojowych powyżej 5, ustala się przeznaczenie minimum 5% miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

W oparciu o istniejące na terenie i w sąsiedztwie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ustala się zasady zaopatrzenia terenu w media:

1) Docelowe wyposażenie terenu w sieci:

a) wodociągową,

b) kanalizacji sanitarnej,

c) kanalizacji deszczowej,

d) elektroenergetyczną,

e) gazową,

f) ciepłowniczą,

g) telekomunikacyjną.

2) Planowane przewodowe sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać jako podziemne,
poprzez przedłużenie istniejących w sąsiedztwie sieci przy zachowaniu innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych;

3) Realizacja poszczególnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej musi uwzględniać wymagane wzajemne odległości między nimi;

4) Zaopatrzenie w wodę (w tym także dla celów przeciwpożarowych) z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ulicy Sienkiewicza;

5) Odprowadzenie ściekówsanitarnych poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej zrealizowaną wzdłuż ulicy Sienkiewicza;

6) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych należy odprowadzić do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej lub zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu parkingów i dojazdów, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych;

7) Gospodarka odpadami - konieczność zapewnienia miejsca na pojemniki, przeznaczone na zbiórką odpadów oraz zapewnienie ich zorganizowanego wywozu na spełniające wymogi ochrony środowiska składowisko, stosownie do obowiązujących przepisów odrębnych;

8) Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie terenu poprzez elektroenergetyczną sieć kablową, zasilaną z istniejących stacji transformatorowych. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się możliwość lokalizacji ewentualnej nowej stacji transformatorowej SN/nn;

9) Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci miejskiej poprzez rozbudowę istniejącego systemu gazociągów;

10) Zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci c.o. Możliwość zaopatrzenia w ciepło z indywidualnego źródła z zastosowaniem wysokosprawnych, proekologicznych rozwiązań, zapewniających niską emisję zanieczyszczeń do środowiska;

11) Zabezpieczenie w łącza telekomunikacyjne z sieci administrowanych przez różnych operatorów - poprzez istniejące i planowane sieci, realizowane w różnych technologiach, w tym bezprzewodowej.

§ 10.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW - o pow. ok. 0,06 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - urządzenie drogi wewnętrznej do obsługi przyległej zabudowy mieszkaniowej i zespołu garaży przy terenach PKP - ulica jednojezdniowa oraz lokalizacja sieci infrastruktury technicznej;

2. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu i zgodnie z wydzieleniem geodezyjnym, teren drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, na realizację ulicy - jezdni wraz
z chodnikami ruchu pieszego i zielenią urządzoną. Dopuszcza się możliwość utwardzenia ulicy
w jednym poziomie jako jednoprzestrzennej z zaznaczeniem jezdni i chodników - fakturą, kolorem lub rysunkiem nawierzchni;

3. Obsługa komunikacyjna przyległych terenów - bezpośrednia;

4. Określa się granicę strefy ochronnej terenu zamkniętego zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują ograniczenia sytuowania budowli, budynków, sadzenia drzew i krzewów oraz ograniczenia wykonywania robót ziemnych określone w przepisach odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

5. Możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających drogi, elementów infrastruktury technicznej, w sposób, który nie spowoduje zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będzie stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym oświetlenia ulicznego oraz hydrantów przeciwpożarowych);

6. Wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych,
a także w sposób utrudniający ich odczytanie,

7. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo;

8. Wyposażenie w kanalizację deszczową;

9. Przy zagospodarowaniu terenu drogi ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej itp.) oraz zieleni.

R O Z D Z I A Ł III
Ustalenia końcowe

§ 11.

W granicach obszaru objętego planem, będącym przedmiotem niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "BLOKI" zatwierdzonym uchwałą Nr 103/X/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 30.11.1999r.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów


Leszek Goździewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/X/2015
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/X/2015
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 95/X/2015
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »