| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.46.2015 Rady Gminy Rybno

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 1) ) ) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.z 2015r. poz.139 2) ) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2) Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno.

3) Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.139).

4) Ilekroć w regulaminie jest mowa o gminie należy przez to rozumieć Gminę Rybno.

§ 2. Gmina Rybno dostarcza wodę i odbiera ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

1) dostarcza wodę do nieruchomości w ilości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w sposób ciągły i niezawodny,

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

§ 3. 1) Odbiorca w przypadku stwierdzenia świadczenia przez gminę usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków poniżej poziomu minimalnego posiada uprawnienia do reklamowania usług.

2) W przypadku udowodnienia faktu świadczenia usług poniżej poziomu minimalnego odbiorca może domagać się od gminy obniżenia należności za dostarczoną wodę lub odprowadzanie ścieków.

§ 4. 1) Gmina Rybno zobowiązana jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci i dokonany zostanie odbiór techniczny wykonanego przyłącza.

2) Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

3) W umowach dotyczących odprowadzania ścieków gmina uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.z 2006 r., Nr 136, poz. 964).

4) Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, gmina może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 5. Umowa o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony i może ulec zmianie za zgodą stron. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6. 1) Odbiorca usług składa do gminy pisemny wniosek o zawarcie umowy niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po zawarciu umowy z odbiorcą usług.

2) Gmina w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy usług do podpisu umowę.

3) Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządca budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali. W takim przypadku gmina przedkłada umowę niezwłocznie po spełnieniu wymogów określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 7. 1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, zgodnie ze wskazaniem wodomierza.

2) Taryfy mogą określać ceny i stawki dla kilku grup odbiorców.

§ 8. . Przy rozliczeniach z odbiorcami usług, gmina zobowiązana jest stosować aktualnie obowiązujące taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Rybno lub w trybie określonym art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 9. 1) Taryfy obowiązują co najmniej przez jeden rok.

2) Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

3) W okresie odczytów na przełomie zmiany taryf, ilość wody i ścieków naliczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody przed zmianą i po wprowadzeniu taryfy.

§ 10. 1) Gmina określa okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług.

2) Długość okresu rozliczeniowego gmina określa w zależności od lokalnych, technicznych i ekonomicznych warunków świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych.

3) Gmina może określać okresy rozliczeniowe o różnej długości, w zależności od grupy taryfowej, do której należą odbiorcy usług lub obszaru, na którym położona jest nieruchomość przyłączona do sieci.

4) Data, forma i sposób zapłaty ustalane są w umowie.

§ 11. 1) Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2) Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki. Gmina może również wyrazić zgodę i wydać warunki techniczne przyłączenia osoby,która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po wcześniejszej weryfikacji.

3) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

d) przewidywane zapotrzebowanie na wodę i przewidywaną ilość ścieków,

e) cel na jaki będzie zużywana pobierana woda,

f) datę i podpis wnioskodawcy,

§ 12. 1) Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych, wymagających dodatkowego rozpoznania lub przeprowadzenia konsultacji z innymi instytucjami, termin określenia warunków przyłączenia może być wydłużony do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2) Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3) Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e) termin ważności warunków przyłączenia.

4) Gmina wraz z warunkami przyłączenia przekazuje osobie ubiegającej się o podłączenie formularz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z paragrafem 16 niniejszego Regulaminu. Umowa o zaopatrzenie w wodę stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, umowa o odprowadzanie ścieków stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 13. 1) Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia zawartych indywidualnie dla każdego odbiorcy i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

2) Warunki przyłączenia wraz z umową, o której mowa w ust.1, stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i uzyskania niezbędnych uzgodnień projektu, zgodnie z którym należy wykonać roboty budowlano montażowe przyłączy.

3) Określone w warunkach względnie w umowie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 14. 1) Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie w umowie.

2) Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i jego długości,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d) inwestora i dane osobowe,

e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f) nr wodomierza

g) podpisy inwestora i konserwatora sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

3) Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia, a jego podpisanie przez strony upoważnia do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

§ 15. 1) Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2) Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje w zakresie technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług: pisemnie, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie gminy.

§ 16. 1) W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór główny za wodomierzem głównym.

2) W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej i instalacji wewnętrznej oraz odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

3) Miejscem rozdziału sieci kanalizacyjnej i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału i odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku.

4) W przypadku przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

§ 17. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, gmina zobowiązana jest uprzedzić odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, gmina powiadamia odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 19. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 20. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcy usług w przypadkach, gdy wystąpią warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci lub przyłącza nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 21. 1) Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z jej przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z umowy o dostawę wody

2) Odbiorca usług winien odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenie na wodomierz i urządzenie pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych ścieków celem zapewnienia ich prawidłowej pracy. Ponadto, odbiorca usług winien zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi lub działaniem niskich temperatur, a także przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 22. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadamiania gminy o wszelkich:

1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym zerwania plomby,

2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

3) awariach na instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na sposób rozliczania należności za wodę i ścieki,

4) zmianach jakości dostarczanych ścieków o parametrach innych niż określone w umowie.

§ 23. Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

§ 24. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz umową, nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez gminę oraz nie utrudniający działalności gminy, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek między innymi cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) montażu i utrzymania zaworów uniemożliwiających wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4) informowania gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, wykorzystania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy zawartej z gminą,

5) nie przekraczania wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie.

§ 25. Gmina zapewnia odbiorcom usług należyty poziom usługi, a szczególnie wyodrębnia stanowisko pracy do spraw obsługi klienta w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 26. Gmina zobowiązana jest do udzielenia na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych niniejszym regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 27. 1) Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług oraz do zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości opłat za usługi, w terminie ustalonym w umowie.

2) Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e) numer i datę umowy,

f) podpis odbiorcy.

3) Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji gminy.

4) Gmina rozpatruje reklamację niezwłocznie,nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia .

5) Odpowiedzi na reklamację udziela się w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a) pełną nazwę usługodawcy,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego gminę z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

6) W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

7) W przypadku uwzględnienia reklamacji, gmina powiadamia odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

8) Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usługi.

§ 28. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu gminy są jednostki ochotnicze straży pożarnej działające na terenie gminy.

§ 29. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu gminy dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z gminą, a przede wszystkim z punktów szybkiego poboru wody i wiejskich hydrantów.

§ 30. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez gminnego komendanta OSP.

§ 31. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje gminie informacje o ilości wody pobranej.

§ 32. Gmina zobowiązana jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy usług niniejszego regulaminu.

§ 33. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI.242.2014 Rady Gminy Rybno z dnia 04.08.2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Henryka Jędrzejczak

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, 811 , 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.46.2015
Rady Gminy Rybno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.46.2015
Rady Gminy Rybno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.46.2015
Rady Gminy Rybno
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »