| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/XIII/15 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 7 września 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr 42/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 pkt. 9 lit. a; art. 40 ust. 2 pkt. 3; art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )[1])

uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 42/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale I w § 1 skreśla się ust. 10

2) W rozdziale II § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy Wójt może ogłosić kolejny przetarg, a następnie konkurs ofert. W przypadku ogłoszenia konkursu ofert wywoławcza stawka czynszu może być ustalona na poziomie nie niższym niż 80% stawki czynszu ustalonej dla przetargu.

2. Lokale nie wynajęte po przeprowadzeniu przetargów i konkursu ofert mogą być poddane w najem w drodze negocjacji. Stawka czynszu ustalona w drodze negocjacji może być obniżona nie więcej jednak niż do 50% wywoławczej stawki czynszu ustalonej dla przetargu.

3) W rozdziale II w § 4 po ust. 1 dodaje się ust.2

2. Wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.

4) W rozdziale II w § 4 dotychczasowe brzmienie ust.2 zastępuje się ust.3, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrażenie " po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rolnictwa."

5) W rozdziale II w § 5 w ust. 1 po słowie " opinii" , wyrażenie " Rady Gminy" zastępuje się wyrażeniem " Komisji Budżetu i Rolnictwa"

6) W rozdziale III w § 6 skreśla się ust. 9 , ust.10 i ust.11.

7) W rozdziale V w § 11 skreśla się ust.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno


Elżbieta Kuchta


Uzasadnienie

do zmiany uchwały Nr 42/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.

Niniejsza uchwała zawiera propozycje zmian porządkowych, jak również wprowadza nowe uregulowania.

W ramach proponowanych zmian w uchwale wprowadzono następujący zapis ,,Wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały"

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 549 z późn. zm) do właściwości rady gminy należy,, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy"

Taką szczególną ustawą, o której mowa w powyżej cytowanym przepisie jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 782), która reguluje obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym zarówno gruntowymi, jak i budynkowymi oraz lokalowymi.

Reasumując cały zapis w rozdziale II § 4 upoważnienie przez Radę Gminy niniejszą uchwałą Wójta Gminy Słupno do wynajmowania określonych w niej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały, wyjątek stanowić będzie zawieranie umów w trybie bezprzetargowym w przypadku, gdy po umowie zawartej na okres co najmniej 3 lat dotychczasowy najemca zawiera kolejne umowy, których przedmiotem najmu jest ten sam lokal, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rolnictwa.

Inne zmiany zaproponowane w niniejszej uchwale mają jedynie wskazać podstawowe reguły i zasady postępowania organu wykonawczego, jakimi powinien kierować się Wójt Gminy Słupno przy zawieraniu przedmiotowych umów najmu, nie wchodząc w żaden sposób w jego kompetencje odnośnie szczegółowych postanowień przewidzianych do konkretyzacji w treści poszczególnych czynności prawnych, a więc bezpośrednio już w treści zawierania umów najmu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz kompetencję Rady Gminy, jako organu stanowiącego i kontrolnego w stosunku do organu wykonawczego, do ustalania zasad względnie kryteriów gospodarowania mieniem gminnym w oparciu o art. 40 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


[1]) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 poz. 645 i.1318, oraz z 2014 poz. 379 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »