| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.57.2015 Rady Gminy Stromiec

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.)[1]), art. 19 pkt 1 lit.a , pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)[2]) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej;

1) na targowisku w Stromcu przy ulicy Radomskiej - 10,0 zł;

2) w innych miejscach niż targowisko na terenie Gminy Stromiec - 15,0

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż z ręki , kosza - nabiału, miodu, produktów pochodzenia leśnego.

2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych i kiermaszów świątecznych na terenie Gminy Stromiec.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłatę targową można uiszczać również na rachunek bankowy Gminy Stromiec.

§ 5. 1. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się następujących pracowników Urzędu Gminy Stromiec:

1) Grzegorz Górka ;

2) Marek Bienias;

3) Michał Ziółkowski.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10% pobranej i wpłaconej na rachunek gminy opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV.167.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec


Jan Chryzostom Czachowski


Uzasadnienie

do uchwały Nr X.57.2015

w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy wprowadzenie opłaty targowej oraz określenie zasad poboru, terminu płatności, a także stawki tej opłaty.

Z uwagi na wyznaczenie nowych inkasentów oraz zmiany wysokości stawki opłaty, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2015 r, poz.528.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »