| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/131/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Przepis § 10 załącznika do niniejszej uchwały traci moc z końcem dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik do Uchwały Nr XII/131/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 października 2015 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

§ 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji:

1)nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Miejskiej Legionowo,

2)wnioskodawcami są podmioty i jednostki, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

3)nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.

§ 3. Dotacja może być przeznaczona na:

1)wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,

2)wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła,

3)budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

§ 4. Warunki techniczne jakie muszą spełniać modernizowane urządzenia lub instalacje:

1)montowane urządzenia są fabrycznie nowe i muszą posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję,

2)wszystkie źródła ciepła na paliwa stałe na terenie danej nieruchomości są zdemontowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie,

3)piece, o których mowa w § 3 pkt 1 muszą posiadać sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 92 %,

4)pompy ciepła, o których mowa w § 3 pkt 2 muszą posiadać współczynnik efektywności COP określony w dokumentacji technicznej wyższy niż 4,3,

5)nowe źródła ciepła mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

§ 5. Wysokość dotacji celowej wynosi:

1)co najwyżej 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów - na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,

2)co najwyżej 16000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów - na zakup pompy ciepła,

3)2376 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego nieruchomości, która nie była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy.

§ 6. Warunki przyznawania dotacji celowej:

1)wniosek o dotację należy złożyć do Prezydenta Miasta Legionowo przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania,

2)złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

3)dotacja jest jednorazowa,

4)umowy na dotację są zawierane, jeśli nie zostały wyczerpane środki finansowe Gminy Miejskiej Legionowo na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym,

5)w przypadku wyczerpania się środków finansowych Gminy Miejskiej Legionowo przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności złożenia wniosków,

6)wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji,

7)udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego jest możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

§ 7. Tryb udzielania dotacji celowej:

1)Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Miejską Legionowo a wnioskodawcami. Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać:

a) dane personalne wnioskodawcy/wnioskodawców,

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju,

c) opis posiadanego pieca na paliwo stałe oraz planowanego nowego źródła ciepła,

d) szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła,

e) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,

f) zgłoszenie planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przez prawo budowlane,

g) kopie umów lub rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła,

2)weryfikacja wniosków przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Legionowo,

3)wezwanie do uzupełnienia wniosku w przypadku braków we wniosku,

4)zawarcie umowy przez Gminę Miejską Legionowo z wnioskodawcami, którzy spełniają warunki określone w niniejszych zasadach,

5)wykonanie przez wnioskodawców prac związanych z modernizacją źródła ciepła.

§ 8. Rozliczenie dotacji celowej:

1)w celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć:

a) wniosek o wypłatę dotacji,

b) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu),

c) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,

d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,

e) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami,

2)wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, o której mowa w § 7 pkt 4.

§ 9. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła określa załącznik do niniejszych zasad.

§ 10. Zasady i tryb przyznania dotacji celowej jako pomocy de minimis.

1)w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:

a) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.2013.352.1)

b) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L.2013.352.9)

2)warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art.37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz 404 z późń. zm.) oraz - w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca - informacji określonych w:

a) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późń. zm.) - w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013, albo:

b) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810) - w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik2.pdf


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 888, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 1045 i poz. 1223.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »