| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy w Broku

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Broku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej w Broku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/58/2003 Rady Gminy w Broku z dnia 29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Broku z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Runo


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 25 września 2015 r.

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna w Broku jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

§ 2. Biblioteka Publiczna w Broku zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm);

5) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Broku przy ul. Pułtuskiej 22.

2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Brok.

3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Brok.

4. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

5. Biblioteka Publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek.

§ 4. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu;

2) adres Biblioteki;

3) numer telefonu;

4) numer identyfikacji podatkowej;

5) numer identyfikacyjny REGON.

2. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki w otoku.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 5. 1. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy Brok oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne.

§ 6. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu;

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej;

4) planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism dla Biblioteki;

5) ocena zbiorów i ich przydatności w środowisku;

6) popularyzacja książki, czytelnictwa oraz czasopisma;

7) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa we współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami;

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

9) popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niektórych grup społecznych;

10) tworzenie i udostępnienie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;

11) prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 7. Biblioteka może podejmować inne działania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego, w tym realizować zadania zlecone przez organizatora.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy

§ 8. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jej działalności i jej mienie.

2. Do zakresu działania Dyrektora Biblioteki należy:

1) zarządzanie Biblioteką;

2) dokonywanie w imieniu Biblioteki czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jej praw, zobowiązań finansowych i majątkowych;

3) wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Biblioteki;

4) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Biblioteki;

5) opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania;

6) sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania;

7) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań;

8) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Biblioteki;

9) prowadzenie strony internetowej Biblioteki.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Biblioteki pracą Biblioteki kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

§ 9. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Brok w trybie i na zasadach przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10. Dyrektor Biblioteki podlega Burmistrzowi Gminy, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa Regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.

§ 12. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, które są określone odrębnymi przepisami.

§ 13. 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym, popularyzatorskim i informacyjnym.

2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, czytelnię i salę komputerową.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno - społecznym.

§ 16. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej bibliotek:

1) Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego;

2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 17. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.

3. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy dotacje.

§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora.

2. Dyrektor Biblioteki sporządza corocznie sprawozdanie finansowe, które zatwierdza organizator.

§ 19. Biblioteka może prowadzić także inną działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 20. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy;

2) dotacje celowe z budżetu państwa;

3) przychody z pobieranych opłat;

4) przychody z prowadzonej działalności;

5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych;

6) inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

Rozdział 5.
Nadzór nad Biblioteką

§ 21. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje jej organizator, który dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki obejmującej w szczególności:

1) realizację działań statutowych;

2) prawidłowość gospodarowania mieniem;

3) gospodarkę finansową Biblioteki.

§ 22. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje:

1) Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego;

2) Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej realizująca zadania Biblioteki Powiatowej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 23. Biblioteka posiada logo, które stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 24. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf

Logo

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »