| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Słubice

z dnia 6 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zmianami[1])) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1. W § 13 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r, Nr 129, poz. 3930 ze zmianami[2]))

1) w pkt 1 kwotę "105 zł" zastępuje się kwotą "120zł",

2) w pkt 2:

a) kwotę "456zł" zastępuje się kwotą "514zł", a

b) kwotę "85zł" kwotą "100zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit.a który obowiązuje od dnia 1 października 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90d. ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zm.).

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058) określono kryteria dochodowe, które obowiązują od 1 października 2015 roku. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ww. rozporządzeniem nie może przekroczyć 514,00 złotych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę o ubieganie się o zasiłek rodzinny specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238), wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, od 1 listopada 2015r. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia wynosi miesięcznie 118,00 zł. Konieczne było zatem wprowadzenie zmian wysokości stypendium ustalonych w § 13 ust. 5 pkt 1 i 2 "Regulaminu". Wprowadzone zmiany są relatywne do wzrostu wysokości zasiłku rodzinnego i spełniają warunki związane z ustawowo określoną miesięczną minimalną i maksymalną kwotą stypendium.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


[1]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2003r., Nr 137, poz.1340; z 2004r. Nr 69, poz.624; Nr 273, poz.2703; Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz.788; Nr 122, poz.1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz.1400; Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043; Nr 208, poz.1532; Nr 277, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273; Nr 80, poz.542; Nr 115, poz.791; Nr 120, poz.818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416; Nr 145, poz.917; Nr 216, poz.1370; z 2009 Nr 6, poz.33; Nr 31, poz.206; Nr 56, poz.458; Nr 157, poz.1241; Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250; Nr 54, poz.320; Nr 127, poz.857; Nr 148, poz.991; z 2011r. Nr 106, poz.622; Nr 112, poz.654; Nr 139, poz.814; Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206, z 2012, poz.941 i poz. 979; z 2013r., poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014r., poz. 7, poz. 290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz.811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015r. poz. 357 i poz. 1240 oraz zmiany wynikające z Dz.U. z 2004r., Nr 109, poz.1161; z 2008r., Nr 235, poz.1618; z 2013r., poz.87 i poz.1191.

[2]) Zmiany uchwały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2006r., Nr 101, poz.3347; Nr 260, poz.9693 i z 2009r., Nr 206, poz.6073; Dz. U z 2012r. poz. 8239.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »