| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII-123/2015 Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 roku, poz. 406, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXI-102/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty


Załącznik do Uchwały Nr XII-123/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 22 października 2015 r.

Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
w Wołominie

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, zwana dalej Biblioteką, została utworzona w 1949 r. na podstawie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. nr 26, poz. 163) działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.),

2) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.),

3) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Wołomin, a terenem jej działalności jest Gmina Wołomin w województwie mazowieckim.

2. Miejska Biblioteka Publiczna mieści się przy ul. Wileńskiej 32.

§ 3. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie jest gminną, samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Wołomina pod Nr KRIK - 4011/2/2000 z dnia 18 października 2000 r.

3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Wołomina. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 4. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu z adresem siedziby zawierającej napis z nazwą "Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej ul. Wileńska 32 05-200 Wołomin, tel. 22 776-29-53 NIP 125-11-42-838" oraz pieczęci okrągłej zawierającej napis : "Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie".

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie swojego działania.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

3) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

4) koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego,

5) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Wołomin,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności Gminy Wołomin.

§ 8. Do zadań biblioteki należy również:

1) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

2) gospodarowanie pomieszczeniami przekazanymi Miejskiej Bibliotece Publicznej, w tym ich wynajem w zakresie jakim nie ogranicza to realizacji podstawowych zadań biblioteki, o których mowa w § 7.

§ 9. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2

2. Opłaty mogą być pobierane:

1) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

2) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

5) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Wołomina.

2. Powołanie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Wołomina.

3. Regulamin konkursu oraz skład Komisji Konkursowej określi Burmistrz Wołomina, najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu.

4. Burmistrz Wołomina wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 11. Dyrektor, w szczególności:

1) kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad mieniem Biblioteki i jest za nie odpowiedzialny,

2) odpowiada za gospodarkę finansową prowadzoną przez Bibliotekę,

3) przedstawia Burmistrzowi Wołomina plany finansowe oraz sprawozdania,

4) wydaje regulaminy i zarządzenia wewnętrzne,

5) sprawuje ogólny nadzór nad kontrolą wewnętrzną,

6) stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki.

§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki wykonuje Dyrektor Biblioteki.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne.

2. W skład Biblioteki wchodzą następujące filie:

1) Filia Biblioteczna na terenie Osiedla Niepodległości,

2) Filia Biblioteczna w Zagościńcu,

3) Filia Biblioteczna w Ossowie.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Wołomina oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 15. 1. Biblioteka, jako instytucja kultury samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, samodzielnie zaciąga zobowiązania i wyłącznie za nie odpowiada.

2. Podstawą działalności finansowej jest roczny plan finansowy Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, na podstawie odrębnych umów, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.

4. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

5. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie,

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

3) doskonalenia zawodowe pracowników,

4) wynagrodzenia pracowników,

5) utrzymanie i eksploatację majątku.

6. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z :

1) wpływów, o których mowa w § 9 ust. 2,

2) dotacji z budżetu państwa,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) innych źródeł.

7. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 16. 1. W celu pozyskiwania środków finansowych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie może realizować odpłatne usługi w zakresie wynajmowania mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie w zakresie jaki nie powoduje ograniczenia możliwości prowadzenie działalności podstawowej.

2. Zasady oraz wysokość odpłatności za świadczone usługi, a także za wynajem mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej na dany rok budżetowy ustala corocznie Dyrektor Biblioteki.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przeznaczone są na realizację zadań statutowych,
w tym pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

V. Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Wołominie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »