| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/126/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wyróżnienia osób za zasługi dla Gminy Góra Kalwaria ustanawia się Medal Honorowy Góry Kalwarii, zwany dalej medalem.

§ 2. 1. Medal w kształcie prostokąta o wymiarach 70 x 60 mm, wykonany jest ze srebra, barwnie emaliowany, zamontowany na szklanej podkładce. Pośrodku medalu widnieje wizerunek herbu Góry Kalwarii ustalonego wzoru ujęty od dołu dwiema stylizowanymi gałązkami wawrzynu. Nad herbem widnieje kursywny, czarny napis majuskułowy "GÓRA KALWARIA", po bokach zaś kursywne i majuskułowe napisy, w kolorze niebieskim "HONOROWY" z jednej strony, "OBYWATEL" z drugiej strony, w układzie pionowym. Wymiar szklanej podkładki: 90 x 80 mm, grubość 10 mm.

2. Wzór graficzny medalu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Wraz z medalem osoba wyróżniona otrzymuje dyplom potwierdzający nadanie Medalu Honorowego Góry Kalwarii.

2. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Cel ustanowienia medalu oraz zasady i tryb jego przyznawania, określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/126/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 października 2015 r.

Wzór graficzny Medalu Honorowego Góry Kalwarii

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/126/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 października 2015 r.

Wzór dyplomu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/126/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 października 2015 r.

Regulamin określający cel ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii oraz zasady i tryb jego przyznawania

1. Medalem Honorowym Góry Kalwarii mogą zostać wyróżnione osoby fizyczne za szczególne zasługi dla gminy Góra Kalwaria., w tym za wkład w działalność naukową, kulturalną, społeczną, gospodarczą i polityczną na rzecz Gminy Góra Kalwaria lub za współpracę z Gminą Góra Kalwaria

2. Medalem wyróżnia Rada Miejska Góry Kalwarii w drodze uchwały, podejmowanej na wniosek:

1) Konwentu o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu

2) Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Kalwarii,

3) co najmniej pięciu radnych,

4) Burmistrza Gminy Góra Kalwaria,

5) jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie Gminy Góra Kalwaria.

3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu, musi być sporządzony pisemnie i powinien zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie zasadności jego wyróżnienia. Wzór wniosku o nadanie medalu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Wnioski w sprawie wyróżnienia osoby medalem, podmioty wymienione w pkt.2 ppkt. 3, 4, 5 Regulaminu składają na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przekazuje je do Konwentu celem zaopiniowania. W przypadku, kiedy wniosek zawiera braki, Przewodniczący zwraca się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

5. Wnioski podmiotów wymienionych w pkt.2 ppkt. od 2, 3, 4, 5 Regulaminu, wymagają uzyskania pozytywnej opinii Konwentu.

6. Konwent tworzą:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej - jako przewodniczący Konwentu,

2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

3) Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej.

7. Pracami Konwentu kieruje jej przewodniczący, który zwołuje, ustala porządek i prowadzi posiedzenie.

8. Zaproszenie na posiedzenie Konwentu dostarcza się członkom Konwentu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

9. Posiedzenie Konwentu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 60% członków.

10. Rozstrzygnięcie Konwentu w sprawie zaopiniowania wniosku zapada bezwzględną większością głosów uczestniczących w posiedzeniu, w głosowaniu jawnym.

11. Opinię Konwentu wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie otrzymuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

12. Obsługę kancelaryjno-techniczną Konwentu zapewnia Biuro Rady Miejskiej.

13. Oznaką nadanego medalu jest oznaka, stanowiąca srebrny znaczek w wymiarach 14 x 12 mm, której wzór określony został w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

14. Oznakę nosi się przy pomocy śrubki i nakrętki umieszczonej na odwrocie oznaki, wpiętą w lewą klapę ubrania, a na ubraniach będących mundurem - na klapce lewej kieszeni.

15. Medal, dyplom oraz oznakę wręczają osobie wyróżnionej Burmistrz Gminy Góra Kalwaria wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej na uroczystej sesji Rady Miejskiej, związanej z obchodami Święta Góry Kalwarii lub w innych okolicznościach uzasadniających wręczenie medalu.

16. Medal można otrzymać tylko jeden raz.

17. Osoby wyróżnione medalem uprawnione są do:

1) noszenia oznaki;

2) używania tytułu "Honorowy Obywatel Góry Kalwarii";

3) uczestniczenia na prawach Gościa w Sesjach Rady Miejskiej;

4) bezpłatnego wstępu do gminnych placówek kulturalnych na terenie gminy oraz na imprezy okolicznościowe organizowane przez Radę Miejską lub Burmistrza Gminy Góra Kalwaria.

18. Imię i nazwisko osoby, która została wyróżniona medalem zostaje wpisane do "Księgi Honorowych Obywateli Góry Kalwarii".

19. Księgę "Honorowych Obywateli Góry Kalwarii" prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

20. Koszty związane z wyróżnieniem medalem pokrywane są z budżetu gminy.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 Wzór wniosku

WNIOSEK

O WYRÓŻNIENIE OSOBY FIZYCZNEJ

MEDALEM HONOROWYM GÓRY KALWARII

Dane osoby zgłaszanej do wyróżnienia - kandydata

Imię i nazwisko:

Adres:

Miejsce pracy, stanowisko:

Prezentacja zawodowej i społecznej działalności kandydata (przebieg kariery zawodowej, wykaz stanowisk lub pełnionych funkcji, osiągnięcia, posiadane odznaczenia, itp.):

Zasługi kandydata dla rozwoju gminy Góra Kalwaria:

wkład w działalność naukową, kulturalną, społeczną, gospodarczą i polityczną na rzecz gminy Góra Kalwaria

lub we współpracę z gminą Góra Kalwaria

Niniejszym wnoszę o nadanie Medalu Honorowego Góry Kalwarii dla podanej powyżej osoby.

dane zgłaszającego:

podpisy:

Opinia Konwentu: POZYTYWNA / NEGATYWNA*

Decyzja:

Uchwałą Nr …………….. Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ……………

- przyznano Medal Honorowy Góry Kalwarii

- oddalono wniosek o nadanie Medalu Honorowego Góry Kalwarii *

* Skreślić niewłaściwe


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3 Wzór odznaki(1:2)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »