| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Dobre

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne są zbierane selektywnie w następujący sposób:

a) worek NIEBIESKI - papier, tektura i tekstylia,

b) worek ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne,

c) worek ZIELONY - szkło,

d) worek BIAŁY - metal,

e) worek CZARNY - odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu) i zmieszane odpady komunalne,

f) worek BRĄZOWY - bioodpady.

2. Do gromadzenia odpadów służą worki o pojemności 60 - 120l.

§ 3. 1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny odbierane będą z następującą częstotliwością:

a) odpady surowcowe będą odbierane jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

b) odpady bytowe będą odbierane jeden raz w miesiącu według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,

2. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz w miesiącu, według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Odpady niebezpieczne (np. świetlówki i baterie) będą zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

3. Przeterminowane leki będzie można oddawać w PSZOK.

4. Odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, budowlane, rozbiórkowe, niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych (w tym zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, świetlówki, chemikalia), zużyte opony, popiół właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie i na własny koszt do PSZOK.

5. Zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą w ilości nie większej niż 1m3 podczas jednego przyjęcia na PSZOK. Wyjątek stanowią meble lub inne gabaryty, które objętościowo przekraczają tę wielkość.

§ 4. 1. W przypadkach, kiedy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie odbioru odpadów, odpady zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w okresie maj - wrzesień dodatkowo 4 razy w godz. 8.00 - 12.00. Dokładny adres PSZOK oraz dni otwarcia zostaną podane do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Dobre na stronie internetowej urzędu gminy Dobre, a także w harmonogramach odbioru odpadów dostarczanych bezpośrednio mieszkańcom.

§ 5. Właściciele nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą poinformować Wójta Gminy Dobre o zaistniałej sytuacji pisemnie na adres mailowy mailto:urzad@gminadobre.pllub pocztą tradycyjną. Adres do korespondencji: Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 - 307 Dobre

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »