| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno:

1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (DOZ - 1) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (DON - 1) stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez cześć roku (DOL - 1) stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 w następujący sposób:

1) pisemnie w formie papierowej

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą z uwzględnieniem paragrafu 2 niniejszej uchwały

3. Określa się, iż deklaracje o których mowa w ust.1 należy złożyć w terminie określonym w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

§ 2.

1. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pomocą opublikowanych formularzy w formacie XML, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Piaseczno udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j.:Dz. U. z 2015 r., poz. 971)

5. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

§ 3.

Traci moc Uchwała nr 906/IN/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5181)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 292/XII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »