reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności

zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Radomskiego w osobach:

Przewodniczący Zarządu - Mirosław Ślifirczyk

Członek Zarządu- Leszek Margas

zwanym w treści porozumienia "Powiatem Radomskim"

a

Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu w osobach:

Przewodniczący Zarządu - Włodzimierz Górlicki

Członek Zarządu - Roman Woźniak

zwanym w treści porozumienia "Powiatem Szydłowieckim"

Na podstawie art.73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym /Dz. U. 2013, poz.595 z póź. zm./ i w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. znak: WPS-V/0713/40/2002 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu obejmującego swoim zasięgiem działania: powiat radomski, powiat białobrzeski, powiat grójecki, powiat kozienicki, powiat przysuski, powiat szydłowiecki i powiat zwoleński strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Powiat Szydłowieckim powierza, a Powiat Radomski przyjmuje prowadzenie zadań z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. 2011 nr 127, poz.721 z póź. zm/ w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Szydłowieckiego, wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych dla dzieci do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia oraz wydawania kart parkingowych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2013r o zmianie ustawy- "Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2013 poz.1446).

§ 2. Strony ustalają, że powierzone zadania realizować będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu ul. Domagalskiego 7 zwany w treści porozumienia "Zespołem".

§ 3. Powierzone zadania finansowane będą ze środków przekazywanych przez Powiat Szydłowiecki.

§ 4. 1. Powiat Szydłowiecki oświadcza, że na cel wskazany w par. 1 porozumienia otrzymuje z budżetu wojewody/państwa/ dotację celową, która jest przekazywana w ratach miesięcznych.

2. Powiat Szydłowiecki zobowiązuje się do przekazania w terminie ustawowym Powiatowi Radomskiemu każdorazową ratę dotacji, o której mowa wyżej.

3. Powiat Szydłowiecki zobowiązuje się ponadto do corocznego przekazywania środków własnych na uzasadniony wniosek Zespołu.

4. Na okoliczność uzgodnienia wysokości deklarowanych środków własnych Strony podpiszą stosowny aneks do niniejszego porozumienia.

5. W przypadku braku skutecznych działań Powiatu Szydłowieckiego w zakresie zmierzającym do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 4 Powiat Radomski może wypowiedzieć niniejsze porozumienie.

6. Przekazana dotacja zostanie wykorzystana w terminie do 31 grudnia danego roku.

7. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej w roku budżetowym powinien nastąpić w terminie do 15 stycznia następnego roku.

§ 5. Powiat Szydłowiecki zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania pisemnej informacji dotyczącej zmian wielkości dotacji celowej otrzymywanej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

§ 6. Nieprzekazanie środków o których mowa w par. 4 Powiatowi Radomskiemu może spowodować wstrzymanie realizacji zadań określonych w par. 1

§ 7. 1. Zespół zobowiązuje się do organizowania w zależności od potrzeb wyjazdowych posiedzeń składów orzekających.

2. W przypadku organizowania posiedzeń wyjazdowych Powiat Szydłowiecki zobowiązuje się do zabezpieczenia pomieszczeń składów orzekających zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. 1. Zespół przedkładać będzie Powiatowi Szydłowieckiemu kwartalne informacje o realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

2. Powiat Radomski zobowiązuje się do rozliczania otrzymanej dotacji w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 9. Porozumienie może zostać rozwiązane za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, które zostanie złożone przez jedną ze stron do końca września danego roku.

§ 10. Zmiana lub uzupełnienie porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 14. Traci moc porozumienie z dnia 21 marca 2007 r.

§ 15. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i dla Zespołu oraz Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Mirosław Ślifirczyk


Członek Zarządu


Leszek Margas


Starosta


Włodzimierz Górlicki


Wicestarosta


Roman Woźniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama