| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/8/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z oraz art. 80 ust. 4, ust. 8a oraz art. 90 ust. 4 i ust. 8a z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Piaseczyński lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:

1) szkół, w tym specjalnych,

2) placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty,

3) szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

4) poradni psychologiczno - pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

§ 2. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Piaseczyński.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Powiat Piaseczyński.

5. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Piaseczyńskiego z tym, że dotacja na jednego wychowanka ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Piaseczyńskiego.

6. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotację z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Piaseczyńskiego.

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wzór wniosku o wypłacenie dotacji na słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany we wniosku.

2. Ukończenie edukacji w danym typie szkoły w przypadku absolwentów powoduje zaprzestanie przekazywania dotacji dla uczniów/słuchaczy/wychowanków tego typu szkoły lub placówki z końcem roku szkolnego.

3. W przypadku likwidacji szkoły /placówki i występującej nadpłaty, podmiot prowadzący szkołę/placówkę zobowiązany jest w terminie 14 dni do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.

§ 5. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystywane wyłącznie na wydatki bieżące.

§ 6. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, do 10 dnia każdego miesiąca informacji o rzeczywistej liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy za okres obejmujący miesiąc poprzedni, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz do dnia 5 grudnia danego roku informacji o rzeczywistej liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy aktualnej na miesiąc grudzień danego roku,

2) aktualną liczbę uczniów/wychowanków/słuchaczy w szkole lub placówce ustala się na podstawie zapisów w księdze uczniów/słuchaczy/wychowanków, uwzględniając następujące zasady:

a) uczniowie/wychowankowie/słuchacze wpisani do dnia 15 i wypisani po dniu 15 danego miesiąca są wliczani do aktualnej liczby uczniów/wychowanków/słuchaczy za dany miesiąc,

b) uczniowie/wychowankowie/słuchacze wypisani do dnia 15 i wpisani po dniu 15 danego miesiąca nie są wliczani do aktualnej liczby uczniów/wychowanków/słuchaczy za dany miesiąc,

3) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących,
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu -
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,

4) składania w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o miesięcznym rozliczeniu dotacji, za okres obejmujący miesiąc poprzedni, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) składania w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy,

7) rozliczeniu podlegają tylko te faktury/dokumenty księgowe, których koszty zostały pokryte w całości lub w części z otrzymanej dotacji,

8) składania sprawozdania SIO wg stanu na dzień 10 września,

9) składania sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września,

10) składania sprawozdania SIO wg stanu na dzień 31 marca.

2. Roczne rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do dnia 30 stycznia następnego roku.

3. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do dnia 15 lutego następnego roku zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą szkołę lub placówkę.

4. Ustalona w ramach rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, kwota dopłaty należnej dotacji szkole/placówce za rok kalendarzowy będzie przekazywana przez Powiat Piaseczyński na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 1 w terminie do końca lutego następnego roku.

§ 7. 1. Do czasu otrzymania przez Powiat Piaseczyński informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok kalendarzowy, dotacja będzie przekazywana na podstawie kwot ustalonych w roku ubiegłym.

2. Informacje o wysokości kwoty dotacji przysługującej szkołom/placówkom na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i niniejszej uchwale przekazywane
są osobom prowadzącym do dnia 30 kwietnia danego roku, przez właściwy merytorycznie wydział Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

§ 8. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach wykorzystania otrzymanej dotacji.

3. Powiatowi przysługuje prawo kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej
i dokumentacji przebiegu nauczania oraz list obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także prawo przetwarzania danych osobowych uczniów/wychowanków/słuchaczy tych szkół.

4. Kontrola realizacji zadania, na które udzielona została dotacja, przeprowadzana jest na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

5. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się pisemnie dyrektora szkoły/placówki wraz
z informacją o zakresie przedmiotowej kontroli i czasie jej przeprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli.

6. Osoby upoważnione, do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 mają prawo wstępu do szkół i przetwarzania danych osobowych uczniów/wychowanków/słuchaczy tych szkół.

7. W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę/placówkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych

6. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje osoba prowadząca szkołę/placówkę
i Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.

7. Dyrektorowi szkoły/placówki kontrolowanej lub organowi prowadzącemu tę szkołę/placówkę przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli przekazanych w formie pisemnej.

8. Kontroli dokonuje się pod względem :

1) stanu realizacji zadania,

2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana.

§ 9. 1. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu powiatu, gdy została:

1) pobrana w nadmiernej wysokości,

2) niewykorzystana - nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

3) pobrana i wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 152, poz. 1240).

§ 10. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXXIX/3/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,

2) Nr XVII/7/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,

3) Nr XX/8/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Honorata Kalicińska


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIV/8/15 r.

Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26.11.2015 r.

Oznaczenie organu prowadzącego adres/telefon (miejscowość, data)

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok .................…………………………. dla szkoły / placówki

1.……………………………………………………………………………………………….

(Nazwa i adres szkoły)

2 ................................................................................................................................................

(Nazwa i adres organu prowadzącego)

 1. NIP szkoły/placówki …………………………… REGON ………………………………...
 2. ………………………………………………………………………………………………..

(Typ i rodzaj szkoły)

 1. ………………………………………………………………………………………………..

(Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych lub numer zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej)

 1. ……………………………………………………………………………………………….. (Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej)
 2. Forma kształcenia: stacjonarna / zaoczna1
 3. System kształcenia: dla młodzieży/ dla dorosłych1
 4. …………………………………………………………………………………….…………. (Nazwa banku i numer rachunku szkoły/placówki)
 5. Planowana liczba uczniów/wychowanków/słuchaczy od dnia 1 stycznia do dania 31 sierpnia ….........…… osób, w tym osób niepełnosprawnych2 ………………………….....
 6. Planowana liczba uczniów/ wychowanków/słuchaczy od 1 września do 31 grudnia ………………... osób, w tym osób niepełnosprawnych2 …………………………………
 7. Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Zobowiązuje się do zgłaszania w ciągu 14 dni wszystkich zmian w danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.
 9. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania trybu udzielania
  i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

……………………………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

1niepotrzebna skreślić,

2wybrać właściwy dla szkoły/placówki stopień niepełnosprawności uczniów/słuchaczy/wychowanków


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XIV/8/15.

Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26.11.2015 r.

Oznaczenie organu prowadzącego adres/telefon (miejscowość, data)

Wniosek o wypłacenie dotacji na słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………………………………………………………………...

Oznaczenie kwalifikacji:

…………………………………………………………………………………………………...

Wnoszę o udzielenie dotacji na podstawie załączonych do wniosku zaświadczeń o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, dla następujących słuchaczy:

Imię i nazwisko słuchacza:

 1. ………………………………………………………
 2. ………………………………………………………
 3. ………………………………………………………

Wniosek sporządził/a:

Imię i nazwisko

………………………………

(podpis)

*Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

*Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

…………………………………………………………………………

(miejscowość, data pieczęć i podpis osoby prowadzącej szkołę)


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XVI/8/15

Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26.11.2015 r.

……………………………………..……………………………………

(pieczątką placówki)(miejscowość, data)

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW WEGŁUG RODZAJÓW SZKÓŁ ZA MIESIĄC …………………….

Typ szkoły

Ogółem

W tym liczba uczniów z orzeczeniem*

1

2

3

Podstawowa

Gimnazjum

Zawodowa/Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne

Policealna szkoła dla młodzieży

Policealna szkoła dla dorosłych

Wychowankowie internatów SOSW, SOW, MOS

Wychowankowie internatów MOW

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

RAZEM

*Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

*Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

…………………………………………………………………………

(nazwisko i imię sporządzającego)(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

osoby upoważnionej)

*Na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej:

1)Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowany społecznie,
z zaburzeniami zachowania, zagrożony uzależnieniem, zagrożony niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi-wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2)Uczeń niewidomy i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi -wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

3)Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zającach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.


Załącznik nr 4

do uchwały Nr XIV/8/15

Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26.11.2015 r.

……………………………………..……………………………………

(pieczątką placówki)(miejscowość, data)

MIESIĘCZNE ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

infoRgrafika

 1. KWOTA NALEŻNEJ DOTACJI

 1. KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI (do dnia złożenia sprawozdania)

 1. SALDO (różnica kwoty pkt A i B)

L.p.

Data i numer faktury/dokumentu księgowego

Opis wydatku (powinien wynikać z § 6 uchwały)

Kwota ogółem

W tym

finansowane z dotacji

*Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

*Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

…………………………………………………………………………

(nazwisko i imię sporządzającego(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

rozliczenie) osoby upoważnionej)


Załącznik nr 5

do uchwały Nr XVI/8/15

Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26.11.2015 r.

……………………………………..……………………………………………

(pieczątką placówki)(miejscowość, data)

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI ZA ……………….. ROK

1.………………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa i adres szkoły)

 1. ........................................................................................................................................................

(Nazwa i adres organu prowadzącego)

 1. NIP szkoły/placówki …………………………… REGON ……………………………….........

2) ……………………………………………………………………………………………………

(Typ i rodzaj szkoły)

3) ……………………………………………………………………………………………………….

(Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych lub numer zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej)

4) ……………………………………………………………………………………………………

(Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej)

5) Forma kształcenia: stacjonarna / zaoczna1

6) System kształcenia: dla młodzieży/ dla dorosłych1

7) ……………………………………………………………………………………………………

(Nazwa banku i numer rachunku szkoły/placówki)

8) Kwota przyznanej dotacji ………………………………………………………………….........

9) Rozliczenie wykorzystania dotacji:

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PONIESIONE WYDATKI

KWOTA

OGÓŁEM

W tym:

finansowane z dotacji

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń

3.

Odpis na ZFŚS

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

6.

Opłat za media

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Remonty

10

Inne wydatki (podać jakie)

11.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust, 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

RAZEM

10) Kwota niewykorzystanej dotacji - pobrana w nadmiernej wysokości:

- kwota ……………………………………

- uzasadnienie …………………………….

*Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

*Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

…………………………………………………………………………

(nazwisko i imię sporządzającego(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

rozliczenie)osoby upoważnionej)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »