| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/14/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów

z dnia 15 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Związku Komunalnego Brwinów

Nr VII/14/15

z dnia 15 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U 2015r., poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art.217, art.235, art. 236 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm. )

Zgromadzenie Związku Komunalnego Brwinów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Komunalnego Brwinów w łącznej kwocie 74.192 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 74.192 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Związku Komunalnego Brwinów w łącznej kwocie 444.430 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie94.430 zł.

b) majątkowe w kwocie350.000 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 370.238 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.238 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 370.238 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.238 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000 zł .

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dariusz Skarżyński
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów


Planowane dochody budżetu na 2016 r

Planowane dochody na 2016 r

Dział

Źródła dochodów

/ w zł/

Ogółem

z tego :

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

750

Administracja Publiczna

69 192,00

69 192,00

0,00

Dochody własne

69 192,00

69 192,00

0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

69 192,00

69 192,00

0,00

758

Różne rozliczenia

5 000,00

5 000,00

0,00

Dochody własne

5 000,00

5 000,00

0,00

a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach

bankowych

5 000,00

5 000,00

0,00

Dochody ogółem

74 192,00

74 192,00

0,00


Planowane wydatki budżetu na 2016 r

Dział

Rozdział

Treść

Planowane wydatki na 2016 r

/ w zł/

Ogółem

z tego :

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

93 430,00

93 430,00

0,00

75095

Pozostała działalność

93 430,00

93 430,00

0,00

1) Wydatki jednostek budżetowych,

w tym:

59 430,00

59 430,00

0,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne

35 030,00

35 030,00

0,00

b) wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań

24 400,00

24 400,00

0,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 000,00

34 000,00

0,00

758

Różne rozliczenia

1 000,00

1 000,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 000,00

1 000,00

0,00

1) Wydatki jednostek budżetowych,

w tym:

1 000,00

1 000,00

0,00

a) wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań

1 000,00

1 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

350 000,00

0,00

350 000,00

90095

Pozostała działalność

350 000,00

350 000,00

1) Wydatki majątkowe

350 000,00

0,00

350 000,00

Wydatki ogółem , w tym:

444 430,00

94 430,00

350 000,00

1) Wydatki jednostek budżetowych

60 430,00

60 430,00

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

35 030,00

35 030,00

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań

statutowych

25 400,00

25 400,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 000,00

34 000,00

3) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek

prawa handlowego

350 000,00

350 000,00


Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2016

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO NA 2016 ROK.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

· dochody budżetu Związku Komunalnego na kwotę 74.192 zł.

· wydatki budżetu Związku Komunalnego na kwotę 444.430 zł.

· deficyt budżetu Związku Komunalnego na kwotę 370.238 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO NA 2016 ROK

Prognozowane na 2016 rok dochody w wysokości 74.192 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2014 roku, która to informacja ma wpływ na wielkość składek przeznaczonych dla Związku. Obejmują one w całości dochody bieżące.

Struktura dochodów według działów przedstawia się następująco:

· dział 750 "Administracja publiczna" - 93,26%

· dział 758 "Różne rozliczenia" - 6,74%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 74.192 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 69.192 zł.

w tym:

· Pruszków 28.525 zł.

· Ożarów Maz. 10.870 zł.

· Błonie 10.296 zł.

· Piastów 11.086 zł.

· Michałowice 8.415 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,26% planowanych dochodów ogółem.

Kolejną pozycję dochodów stanowią odsetki od środków pieniężnych należących do Związku Komunalnego zdeponowane na rachunkach lokat terminowych. Wysokość dochodów z tego tytułu wynosi 5.000 zł.

Wpływy z powyższego źródła stanowią 6,74% planowanych dochodów ogółem.

Omówione wyżej dochody Związku Komunalnego Brwinów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

W uchwale budżetowej na 2016 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Komunalnego Brwinów w wysokości 444.430 zł. z tego na:

· wydatki bieżące kwotę 94.430 zł.

· wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

· dział 750 "Administracja publiczna" - 21,02% ,

· dział 758 "Różne rozliczenia" - 0,23%

· dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 78,75%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 60.430 zł., co stanowi 13,60% planowanych

wydatków ogółem

w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35.030 zł.

· wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 25.400 zł., m.in.

o zakup materiałów

o zakup energii

o zakup usług pozostałych

o opłata za czynsz

o podatki: od nieruchomości i rolny

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.000 zł. co stanowi 7,65% planowanych wydatków ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

Wydatki bieżące stanowią 21,25% planowanych wydatków ogółem.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2016 przyjęta do projektu budżetu Związku Komunalnego Brwinów została zaplanowana na poziomie wydatków roku 2015.

W planie wydatków majątkowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" wyodrębnia się wydatki przeznaczone na:

1. Zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie w wysokości 350.000 zł.

Nakłady na powyższe zadanie przeznaczone są na zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie. Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowano na rok 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000 zł., z tego w całości finansowane z własnych środków.

Kwota wydatków majątkowych stanowi 78,75% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Komunalnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na poziomie roku 2015.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW NA 2016 ROK

Dochody Związku Komunalnego ogółem

74.192 zł.

Wydatki Związku Komunalnego ogółem

444.430 zł.

Wynik budżetu

-370.238 zł.

Przychody ogółem

370.238 zł.

Rozchody ogółem

0,00 zł.

Na rok 2016 ustalono deficyt budżetu Związku Komunalnego Brwinów w wysokości 370.238 zł., który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 370.238 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
BRWINÓW NA 2016 ROK

1. Przychody

370.238 zł.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

370.238 zł.

2. Rozchody

0 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »