| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jastrzębia przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Jastrzębia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust.1. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. od 1 do 3i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Jastrzębia są:

1) prowadzone na terenie Gminy Jastrzębia przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej organami prowadzącymi:

a) przedszkola niepubliczne,

b) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

2) organy prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Warunkiem otrzymania dotacji przez organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły wymienione w § 1 jest przedstawienie planowanej liczby wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Informacja o planowanej liczbie wychowanków, o której mowa w § 2 uchwały powinna zawierać następujące dane:

1) nazwę i siedzibę szkoły/placówki,

2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego,

3) określenie typu szkoły i formy kształcenia,

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków ,

6) wskazanie numeru rachunku bankowego przedszkola, szkoły, lub innych form wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Organ prowadzący jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

3. Wnioski składane są w Urzędzie Gminy Jastrzębia.

4. Wzór informacji o planowanej liczbie wychowanków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy Jastrzębia wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Jastrzębia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jastrzębia.

2. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Jastrzębia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Jastrzębia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jastrzębia.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia
w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Jastrzębia.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca a za grudzień do 15 grudnia b. r. na wskazany w informacji rachunek bankowy szkoły, przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego.

2. Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Wójta Gminy Jastrzębia, nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Informację o liczbie uczniów podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący szkołę.

5. Podstawą złożenia informacji o uczniach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja przebiegu nauczania lub działalności wychowawczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły, tj.:

1) wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami w odniesieniu do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,

2) wpis do dziennika zajęć lekcyjnych oraz księgi uczniów w szkołach.

§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały w terminie do 15 stycznia roku następnego składają do Urzędu Gminy Jastrzębia pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu zakończenie działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez przedszkole, szkołę dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy Jastrzębia;

2) zamieszczenia na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Jastrzębia w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

4. Wzór pisemnego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Podmioty zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do tego terminu, zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.

§ 8. 1. Organowi udzielającemu dotację przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym.

2) sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 9. 1. Kontrole, o których mowa w § 8 uchwały przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Jastrzębia na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Jastrzębia.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotów kontrolowanych
w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tych podmiotach, przy czym kontrole,
o których mowa w § 8 ust. 2 uchwały mogą odbywać się w miejscach i czasie realizacji zadań statutowych realizowanych przez dotowane przedszkola, szkoły.

3. W celu zaplanowania czynności, o których mowa w § 8 ust. 2 uchwały, podmioty kontrolowane przedstawiają na pisemny wniosek Urzędu Gminy, informacje
o miejscach, godzinach i terminach, o których mowa w ust. 2 niniejszego §.

4. Kontrolowane podmioty zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzania kontroli oraz udostępniają dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania;

2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących;

3) umożliwiają sporządzanie niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem.

5. Kontrolujący mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania;

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 2 niniejszego §;

3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych;

4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od kierownika podmiotu kontrolowanego lub innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz;

5) sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem;

6) podpisywania dokumentów dotyczących kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego.

7. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli podmioty kontrolowane mogą złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 10. 1. Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu podając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie
o przyczynach tej odmowy.

2. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu udzielającego dotację, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym
w odrębnych przepisach.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXII/144/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Tomalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »