| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 031.1.8.2015 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego

z dnia 12 października 2015r.

zawarte pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia i zasad finansowania zadań publicznych z obszaru oświaty, polegających na przeprowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

pomiędzy Powiatem Szydłowieckim z siedzibą w Szydłowcu reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu, w imieniu którego działają: Starosta Szydłowiecki - Pan Włodzimierz Górlicki Wicestarosta Szydłowiecki - Pan Roman Woźniak przy udziale Skarbnika Pani Doroty Jakubczyk, udzielającego kontrasygnaty, zwanym dalej Powierzającym a Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, w imieniu którego działa: Zastępca Prezydenta Miasta - Pani Wioleta Haręźlak przy udziale Skarbnika - Pani Emilii Wojtuściszyn, udzielającego kontrasygnaty zwanym dalej Przyjmującym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz Uchwały Nr VIII / 52 /2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia
30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych z obszaru oświaty, polegających na prowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
w zakresie danego zawodu strony ustalają:

§ 1. 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu kształcenie uczniów szkół z terenu powiatu
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania, dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Kształcenie uczniów odbywać się będzie w formie 4 - tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zwanych dalej turnusami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na rok szkolny 2015/2016.

§ 2. Kształcenie uczniów, o który mowa w § 1 będzie realizowane w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66), zwanego dalej Ośrodkiem, dla którego Przyjmujący jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu:

1) dotacji na realizację zadań określonych w § 1, w wysokości równej iloczynowi liczby uczniów podejmujących kształcenie i jednostkowego kosztu kształcenia;

2) imiennej listy uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

2. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia od 01.10.2015 r. do 31.08.2016 r. wynosi 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych).

§ 4. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu dotacji w wysokości określonej w § 3 ust. 2, w terminie 14 dni od zakończenia turnusu i po otrzymaniu od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na turnusie.

2. Powierzający będzie przekazywać dotację, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za każdy turnus przelewem bankowym na rachunek budżetu Przyjmującego PKO BP I Oddział w Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.

§ 5. 1. Ośrodek w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego turnusu, zobowiązany jest do przekazania szkole imiennych zaświadczeń o ukończeniu turnusu.

§ 6. 1. Przyjmujący w terminie 21 dni od dnia otrzymania środków przygotuje rozliczenie dotacji i przekaże je dla Powierzającemu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej przez Przyjmującego dotacji.

3. Przez uczestnictwo w turnusie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

§ 7. Zakwaterowanie i wyżywienie uczniów podczas pobytu niezbędnego na czas przeprowadzenia kursu zapewni odpłatnie Ośrodek.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 października 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10. Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12. Powierzający przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Powierzający : Przyjmujący:

Starosta Szydłowiecki


Włodzimierz Górlicki


Wicestarosta


Roman Woźniak

Zastepca Prezydenta Miasta


Wioleta Haręźlak


Skarbnik


Dorota Jakubczyk


Skarbnik


Emilia Wojtuściszyn

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »