| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 105.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2) uchwale - niniejszą uchwałę,

3) szkole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

4) placówce bez bliższego określenia należy przez to rozumieć niepubliczny ośrodek, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, niepubliczną placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która zgodnie z art.71b ust. 2a ustawy prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

5) organie prowadzącym lub wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby prawne lub fizyczne prowadzące szkoły lub placówki.

§ 3. Ustala się podstawy obliczenia dotacji:

1) Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Sierpecki w danym roku budżetowym,

2) Dotacja dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia/słuchacza uczestniczącego w przynajmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Sierpeckiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza. W przypadku braku na terenie Powiatu Sierpeckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

3) Dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe przysługuje na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego,

4) Dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art.71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przysługuje na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Powiatu Sierpeckiego.

5) Placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i pkt 7 ustawy, otrzymują dotację w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego na dany rok, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi, otrzymują dotację w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Sierpeckiego na dany rok.

§ 4. 1. Stawkę dotacji na każdego ucznia lub słuchacza szkoły lub placówki na dany rok budżetowy ustala Zarząd Powiatu Sierpeckiego, zgodnie z zasadami określonymi w § 3.

2. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia/słuchacza uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. Na przyjętego w trakcie trwania roku szkolnego ucznia, dotacja przysługuje od miesiąca, w którym został on przyjęty, o ile uczestniczył w przynajmniej 50 % zajęć obowiązkowych przewidzianych planem nauczania w danym miesiącu.

4. W przypadku skreślenia lub odejścia ucznia/słuchacza ze szkoły, traci ona prawo do dotacji na niego, począwszy od:

1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym odszedł ze szkoły lub został skreślony z listy uczniów/słuchaczy w przypadku, gdy w miesiącu, w którym odszedł lub został skreślony uczestniczył w przynajmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania lub

2) od miesiąca, w którym został skreślony z listy uczniów/słuchaczy w przypadku gdy w miesiącu, w którym odszedł lub został skreślony nie uczestniczył w przynajmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania.

5. Informację o wysokości dotacji przysługującej szkołom/placówkom na zasadach określonych w niniejszej uchwale przekazuje się organom prowadzącym po ustaleniu ich wysokości przez Zarząd Powiatu w Sierpcu.

§ 5. 1. Dotacji udziela się organom prowadzącym, które:

1) złożą w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek o udzielenie dotacji na dany rok budżetowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały,

2) w przypadku kursu kwalifikacyjnego, ponadto udokumentują zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Organ prowadzący zobowiązany jest do informowania Powiatu Sierpeckiego o zmianach mających wpływ na wysokość dotacji oraz zmianach danych, o których mowa w Załączniku Nr 1 do uchwały, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 6. 1. Po udzieleniu dotacji organ prowadzący zobowiązany jest do przedkładania Powiatowi Sierpeckiemu:

1) miesięcznego rozliczenia otrzymanej dotacji za poprzedni miesiąc na druku Załącznika Nr 2 do uchwały, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, a za miesiąc listopad do 10 grudnia, natomiast za miesiąc grudzień do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego,

2) rocznej informacji o kosztach poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji, którą składa się do dnia 15 stycznia po roku rozliczeniowym na druku Załącznika Nr 3 do uchwały,

2. W przypadku likwidacji szkoły/placówki w trakcie trwania roku budżetowego organ prowadzący przedstawia informację o kosztach poniesionych w danym roku budżetowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji szkoły/placówki,

3. W wyjątkowych usprawiedliwionych przypadkach na wniosek organu prowadzącego Zarząd Powiatu może przesunąć termin złożenia rocznej informacji o kosztach poniesionych ze środków przekazanej dotacji.

§ 7. 1. Organom Powiatu Sierpeckiego przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej szkole/placówce z budżetu Powiatu Sierpeckiego.

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym zgodności liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych, która stanowi podstawę przekazania dotacji, przeprowadza się w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

4. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Zarząd Powiatu Sierpeckiego pracownicy Starostwa Powiatowego w Sierpcu, zwani dalej kontrolującymi.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania i w obecności pracowników tej szkoły.

6. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.

7. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują kontrolujący oraz organ prowadzący, z zastrzeżeniem ust. 10.

9. Wzór protokołu kontroli stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały.

10. W przypadku zastrzeżeń co do wyniku kontroli organ prowadzący może odmówić podpisania protokołu, składając kontrolującym wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

11. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 10 kontrolujący dokonują weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmują czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

12. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

13. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządzają projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do organu prowadzącego i przedstawiają je Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

14. Zarząd Powiatu Sierpeckiego podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia pokontrolnego.

15. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Zarząd Powiatu Sierpeckiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 11.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 263 z dnia 15 stycznia 2015r.)


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jan Rzeszotarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105.XVI.2015
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »